header.png
รับส่ง-E-mail
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นายพลนาภา  นนสุราช
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

สายด่วนผู้บริหาร 06 2595 2655

การจัดการความรู้​ นวัตกรรม​ /R2R​
********************

............................ศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้74
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้643
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้3930
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้14940
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด293044

เริ่มนับ : 6ม.ค.63
ปี2562---------------> (702,893) ปี2561---------------> (1,303,111) ปี2560---------------> (986,715) ปี2559---------------> (478,786) ปี2558---------------> (288,160) ปี2557---------------> (1,152,153) ปี2556---------------> (1,135,980) ปี2555---------------> (1,090,976) ปี2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แจ้งสมาชิก ระบบอีเมล์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง(@cupsakol.org)ทุกท่าน

การเปิดการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)หรือ mail.go.th เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐทั้งหมดใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นระบบที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยดำเนินงานให้บริการโดยหน่วยงานภาครัฐสำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารกับภาครัฐเพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารภาครัฐลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนและการดำเนินงานตั้งระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานเอง

ศูนย์สารสนเทศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร พิจารณาแล้วเห็นว่าระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กลาง(องค์การมหาชน)สามารถเปิดใช้งานได้ดีจึงได้ขอเปิดการใช้งานระบบอีเมล์ภาครัฐ ติดต่อสื่อสารแทนระบบเดิม  ตั้งแต่วันที่  ๔  กรกฎาคม ๒๕๕๗  เป็นต้นไปและยุติการให้บริการระบบอีเมล์เดิม www.cupsakol.org/webmail/ ในวันที่  ๑๐  กรกฎาคม ๒๕๕๗   โดยระหว่างนี้ให้ทำการสำรองจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญให้เรียบร้อย ขอบคุณครับ

 
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร คลิก
หนังสือจัดสรรงบประมาณ ปี2563  คลิก
แนวทางการตรวจบุคลากร ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 คลิก
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 คลิก 
คำสังแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563  คลิก
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 คลิก
การจัดหาพัสดุแต่ละเดือน สขร.1 เดือน ต.ค.62  คลิก
การจัดหาพัสดุแต่ละเดือน สขร.1 เดือน พ.ย.62  คลิก
การจัดหาพัสดุแต่ละเดือน สขร.1 เดือน ธ.ค.62  คลิก
การจัดหาพัสดุแต่ละเดือน สขร.1 เดือน ม.ค.63  คลิก
การจัดหาพัสดุแต่ละเดือน สขร.1 เดือน ก.พ.63  คลิก
การจัดหาพัสดุแต่ละเดือน สขร.1 เดือน มี.ค.63  คลิก
การจัดหาพัสดุแต่ละเดือน สขร.1 เดือน เม.ย.63  คลิก
การจัดหาพัสดุแต่ละเดือน สขร.1 เดือน พ.ค.63  คลิก
การจัดหาพัสดุแต่ละเดือน สขร.1 เดือน มิ.ย.63  คลิก
การจัดหาพัสดุแต่ละเดือน สขร.1 เดือน ก.ค.63  คลิก
การจัดหาพัสดุแต่ละเดือน สขร.1 เดือน ส.ค.63  คลิก
การจัดหาพัสดุแต่ละเดือน สขร.1 เดือน ก.ย.63  คลิก
เผยแพร่แผนงานโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ คปสอ.เมืองสกลนคร ปี2563   คลิก
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปี2563   คลิก
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ EGP  คลิก
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 EGP คลิก

แผนปฏิบัติราชการจำปีงบประมาณ 2563 คลิก

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการจำปีงบประมาณ 2562  คลิก

รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี  คลิก

เผยแพร่แนวทางมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ   คลิก

ประกาศการประเมินผลงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน 1/2563   คลิก
เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริการต่อสาธารณชน   คลิก
 
ประกาศมาตรการ กลไกล หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน   คลิก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต และการดำเนินโครงการ   คลิก
การจัดตั้งกลุ่มชมรมต้านทุจริต  คลิก
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  คลิก
การการจัดการความเสียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร 2563   คลิก
รายงานการจัดกิจกรรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   คลิก
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและแผนส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรมปีงบประมาณ 2563   คลิก
สรุปวิเคราะห์แผนป้องกันปราบปรามทุจริต ปี 63  คลิก

บันทึกข้อความเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   คลิก

กรอบแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ  คลิก

เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกประชาชนเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสำหรับหน่วยงานต่อสาธารณะ  คลิก

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน คลิก

 

 
 
 
 

สำหรับสมาชิก
ส่งรายงานประจำเดือน
ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail