header.png
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นายพลนาภา  นนสุราช
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

>>> กลุ่ม รพ.สต.
********************

ศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้3000
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้2691
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้20009
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้44326
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1273801

เริ่มนับ : 1ม.ค.61
ปี2560---------------> (986,715) ปี2559---------------> (478,786) ปี2558---------------> (288,160) ปี2557---------------> (1,152,153) ปี2556---------------> (1,135,980) ปี2555---------------> (1,090,976) ปี2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 39 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ที่ตั้ง:ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร โทร.042711716

สายด่วนผู้บริหาร 062 595 2655

 

 

altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งแบบประเมินตนเองศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล คุณภาพปลอดโรค ที่คุณวิริยา นาคพันธ์ ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561


 

altเรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ด้วย รพศ.สน.ได้ประกาศให้เตรียมคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง พกส. 

-ดังนั้นให้ทุก รพ.สต.ทำแบบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และให้ลูกจ้างชั่วคราวฯกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์และสมัครเข้ารับการคัดเลือก (ตามแบบฟอร์มที่ส่ง มาในหนังสือ)
-ให้ส่งเอกสารทั้ง 2 ชุดภายใน 12.00 น. วันที่ 11 ธ.ค. 61 ที่ สสอ.เมืองฯเพื่อรับรองและส่งรายชื่อแจ้ง รพศ.สนต่อไป รายละเอียด

 

altขอแจ้ง รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งใบเสร็จ Fix cost ได้แก่ รพ.สต.คูสนาม, ดงมะไฟ, ดงมะไฟสามัคคี, ทับสอ, ธาตุเชิงชุม, พังขว้างใต้, หนองสนม, หนองไผ่


 

altขอเชิญผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายสุวะพันธุ์  คะโยธา  ประธาน กวป. สสอ.เมืองสกลนคร

2.นายสะอาด ศรีกาลัง ผู้แทนหัวหน้า รพ.สต. โซน 1

3.นางฉัตรวรุณ จําปาวัน ผู้แทนหัวหน้า รพ.สต. โซน 2

4.นางวันเพ็ญ ดาบสมเด็จ ผู้แทนหัวหน้า รพ.สต. โซน 3

5.นางวรารัตน์ เพ็งสว่าง ผู้แทนหัวหน้า รพ.สต. โซน 4

6.นางสวินทร วงษ์หาญ แทนหัวหน้า รพ.สต. โซน 5

8.นางสมพร อาจหาญ ผู้แทนหัวหน้า รพ.สต. โซน 5

      ร่วมพิจารณาการนำเสนอ การประกวด อสม.ดีเด่น ทั้ง 12 สาขา

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล สสจ.สกลนคร

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


altขอความร่วมมือ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ในการสำรวจข้อมูลพื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ให้บริการตามแบบสำรวจ ส่งภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร หรือห้องงานคุณสมปอง รายละเอียด


altขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 และ หลักสูตรผู้บริหารหารสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 29 ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด


altขอเชิญชวนจัดกิจกรรมทำความสะอาดส้วมเนื่องในวันส้วมโลก รายละเอียด


altขอเชิญ ผอ.รพ.สต. ทุกแห่งเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับฟังแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 พ.ย. 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง สสจ.สกลนคร


altขอให้ทุกหน่วยบริการเข้าบันทึกข้อมูล GIS health (เฉพาะข้อมูลบริการ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61) ผ่านเว็ปไซท์ http://gishealth.moph.go.th ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พ.ย. 2561


altคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altขอให้ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ติดตามและรวบรวมข้อมูลการกระจายยาในร้านค้าร้านชำทุกแห่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยรายงานผ่านโปรแกรม URL:http://goo.gl/K1Dzec และให้จัดส่งแบบสรุปข้อมูลยาในร้านค้าร้านชำ มายังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ที่ห้องงานคุ้มครองผู้บริโภค ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด


altขอให้ จนท. ทุกท่านลงทะเบียนการใช้งาน Happinometer ด้วยตนเองให้เสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 ได้ที่ เว็ปไซต์ Happinometer เสร็จแล้วให้รวบรวมข้อมูล Average Score (คะแนนเฉลี่ย) รายบุคคลส่ง เป็นไฟล์ Excel ที่ห้องงานมะเร็งท่อน้ำดีด้วยครับ คู่มือการบันทึก


altขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง ส่งข้อมูลบริการ ณ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2561 โดยส่งออกด้วยโปรแกรมสรุปโรค เข้าห้องงานมะเร็งท่อน้ำดี ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดโปรแกรม


altการมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง รพ.สต. โดย สาธารณสุขอำเภอ และ ผอ.รต.สต. ตามคำสั่งสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 รายละเอียด


altหนังสือขออนุมัติไปราชการ "เตรียมความพร้อมใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน" รายละเอียด


altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน  รายละเอียด


altขอส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altการทำลายเอกสารประจำปี พ.ศ.2561 รายละเอียด


altหนังสือซักซ้อมเข้าใจเกี่ยวกับการมอบอำนาจในการอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายต่างๆ รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการตรวจประเมินความสามารถสติปัญญาของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายละเอียด


altขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2561 (กรณีกลุ่มเด็กโรคหัวใจ) รายละเอียด


altแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด


altเกณฑ์การประเมินองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ประจำปี 2561 รายละเอียด

 


altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altขอแจ้งแนวทางการดำเนินงาน โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2561 รายละเอียด


altขอส่งสำเนาโครงการพัมนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ ด้านวิชาการ อำเภอเมืองสกลนคร ปี 2561 รายละเอียด  


altแผนการประชุมผู้บริหารประจำเดือน/ ประชุม คกบ.สสจ.สน./ ประชุม E-meeting สสจ.สกลนคร ร่วมกับ คปสอ.ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด

 

ส่งรายงานประจำเดือน
ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

*******ฟังธรรม*****

พยากรณ์อากาศ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail