header.png
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นายพลนาภา  นนสุราช
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

สายด่วนผู้บริหาร 06 2595 2655

การจัดการความรู้​ นวัตกรรม​ /R2R​
********************

............................ศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้407
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้709
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้4477
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้14513
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด239248

เริ่มนับ : 6ม.ค.64
ปี2563---------------> (378,316) ปี2562---------------> (702,893) ปี2561---------------> (1,303,111) ปี2560---------------> (986,715) ปี2559---------------> (478,786) ปี2558---------------> (288,160) ปี2557---------------> (1,152,153) ปี2556---------------> (1,135,980) ปี2555---------------> (1,090,976) ปี2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

alt

     ขอเชิญ..ร่วมสวดอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจ คุณยายเสงี่ยม บุราณสาร

(มารดา นางศรีวิไล นามละคร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ท่าแร่)

ณ บ้านเลขที่ 334 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (ใกล้ธนาคารกรุงไทยสว่างแดนดิน)

ในระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น. สวดอภิธรรมทุกคืน

และในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. เคลื่อนศพเพื่อประกอบพิธี ณ วัดใต้ บ้านหัน

 


alt

แบบฟอร์มการลาต่างๆ  ดาวน์โหลด


alt

หนังสือรับรองเงินเดือน  ดาวน์โหลด

 


  altขอส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด


altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด

แบบฟอร์มการลาต่างๆ  ดาวน์โหลด
 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล
EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB1.1 ..คลิก.. EB1.2 ..คลิก.. EB1.3 ..คลิก.. EB1.4 ..คลิก..

EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

..คลิก.. 

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
EB3.1 ..คลิก.. EB3.2 ..คลิก..
EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
EB4.1.1 ..คลิก.. EB4.1.2 ..คลิก.. EB4.1.3 ..คลิก.. EB4.1.4 ..คลิก..
EB4.2.1 ..คลิก.. EB4.2.2 ..คลิก.. EB4.3.1 ..คลิก.. EB4.3.2 ..คลิก..
EB4.3.1.1 ..คลิก.. EB4.3.1.2 ..คลิก.. EB4.3.2.1 ..คลิก.. EB4.3.2.2 ..คลิก..
EB4.3.3.1 ..คลิก.. EB4.3.3.2 ..คลิก.. EB4.3.4.1 ..คลิก.. EB4.3.4.2 ..คลิก..
EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
EB5.1 ..คลิก.. EB5.2 ..คลิก..
ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
EB6.1 ..คลิก.. EB6.2 ..คลิก..
EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่
EB7.1 ..คลิก.. EB7.2 ..คลิก.. EB7.3 ..คลิก.. EB7.4 ..คลิก.. EB7.5 ..คลิก..
EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
1 ..คลิก.. 2 ..คลิก.. 3 ..คลิก..
EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
1 ..คลิก.. 2 ..คลิก.. 3 ..คลิก.. 4 ..คลิก.. 5 ..คลิก.. 6 ..คลิก..
ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส
EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
1 ..คลิก.. 2 ..คลิก.. 3 ..คลิก.. 4 ..คลิก.. 5 ..คลิก...
EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
1 ..คลิก.. 2 ..คลิก.. 3 ..คลิก.. 4 ..คลิก..
EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
1 ..คลิก.. 2 ..คลิก.. 3 ..คลิก.. 4 ..คลิก.. 5 ..คลิก.. 6 ..คลิก.. 7 ..คลิก..
ตัวชี้วัดที่ 5 ตัวชี้วัดการรับสินบน
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
1 ..คลิก.. 2 ..คลิก.. 3 ..คลิก.. 4 ..คลิก.
ตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ
EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
1 ..คลิก.. 2 ..คลิก.. 3 ..คลิก.. 4 ..คลิก..
EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
1 ..คลิก.. 2 ..คลิก.. 3 ..คลิก.. 4 ..คลิก..
ตัวชี้วัดที่ 7 ตัวชี้วัดการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
1 ..คลิก.. 2 ..คลิก.. 3 ..คลิก.. 4 ..คลิก..
EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
1 ..คลิก.. 2 ..คลิก.. 3 ..คลิก..
EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน
1 ..คลิก.. 2 ..คลิก.. 3 ..คลิก.. 4 ..คลิก.. 5 ..คลิก.. 6 ..คลิก..
ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
1 ..คลิก.. 2 ..คลิก.. 3 ..คลิก.. 4 ..คลิก..
EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
1 ..คลิก.. 2 ..คลิก.. 3 ..คลิก.. 4 ..คลิก..
EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1 ..คลิก.. 2 ..คลิก.. 3 ..คลิก.. 4 ..คลิก.. 5 ..คลิก.. 6 ..คลิก.
ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"
1 ..คลิก.. 2 ..คลิก.. 3 ..คลิก.. 4 ..คลิก.. 5 ..คลิก.. 6 ..คลิก.
EB23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG …
1 ..คลิก.. 2 ..คลิก.. 3 ..คลิก.. 4 ..คลิก..
EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
1 ..คลิก.. 2 ..คลิก.. 3 ..คลิก.. 4 ..คลิก.. 5 ..คลิก.. 6 ..คลิก.

 

สำหรับสมาชิก
ส่งรายงานประจำเดือน
ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

พยากรณ์อากาศ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail