หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

>>> กลุ่ม รพ.สต.
********************

ศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้1398
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้2697
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้15727
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้68436
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด226152

เริ่มนับ : 1ม.ค.60
ปี2559---------------> (478,786) ปี2558---------------> (288,160) ปี2557---------------> (1,152,153) ปี2556---------------> (1,135,980) ปี2555---------------> (1,090,976) ปี2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนในสถานบริการทุกแห่งและตัวแทนชมรม อสม(นายสงบ  คณะพล นายคำผล  ยะไชยศรี  นายคำพันธ์  ชาพา) เข้าร่วมประชุมในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และขอให้นำ Note Book มาด้วย

 


altขอแจ้งแผนการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุง เดือนพฤษภาคม 2560 รายละเอียด 


 

altขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค และอาสาสมัครเชี่ยวชาญงานคุ้มครองผู้บริโภค(อสม.) จำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมอบรมในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รายละเอียด


 

altขอเชิญนักการแพทย์แผนไทย รพ.สต.โนนหอม, ฮางโฮง เข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสาน ในวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภเมือง จังหวัดสกลนคร รายละเอียด


 

altขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน IC และลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(หลังเก่า)


 

altขอเชิญผู้รับผิดชอบงานผู้พิการในสถานบริการทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร(หลังเก่า) และขอให้นำ Note Book มาด้วย รายละเอียด


 

altขอเชิญทันตาภิบาลในสถานบริการทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องราชาวดี 1 ชั้น 6 โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รายละเอียด


 

 

altขอเชิญบุคลากรส่งผลงาน R2R และนวตกรรม เข้าร่วมคัดเลือก ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 รายละเอียด


 

 

altขอเชิญเครือข่ายสมาชิกสภาสุขภาพ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ประชุมสภาสุขภาพ ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมภูผาแด่น ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร เวลา 09.30 - 12.00 น. และขอความร่วมมือจากท่านประสาน อปท.เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียด


altขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต./ศสม./ศบส. ประสานผู้ที่มีรายชื่อ เข้า่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จังหวัดสกลนคร ปี 2560 ในวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รายละเอียด


 

 

altขอเชิญผู้รับผิดชอบงานพัฒนาเด็กปฐมวัย(0-5 ปี) ในสถานบริการทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำอุปกรณ์การส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชน ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมอภิวัฒนพร โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร รายละเอียด


 

altขอเชิญรว่มงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสกลนนคร ประจำปี 2560 "สงกรานต์ถนนข้าวฮางสกลนครออนซอนวัฒนธรรม มหกรรมอาหารปลอดภัน สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์" รายละเอียด


altขอแจ้งแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 จังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด


altขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมโหวตคลิปวิดีโอระดับประเทศ "ตามรอยเท้าพ่อ อัครราชานักสื่อสาร" รายละเอียด


altขอแจ้งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการประเมินตามสำรวจ Happinometer และ Happy pubic Organization Index (HPI) รายละเอียด


altคำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานออกตรวจการห้ามจำหน่าย ห้ามดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 256รายละเอียด


altขอความร่วมมือในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560 รายละเอียด

 


 altขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมประจำจุดตรวจหลัก การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 4 - 17 เมษายน 2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ใช้แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง แบบฟอร์ม


altขอแจ้งการโอนเงินค่าป่วยการ อสม.ประจำเดือน ธันวาคม 2559 รายละเอียด

 


altหนังสือขออนุมัติไปราชการ เพื่อใช้ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรายละเอียด


altขอความร่วมมือจาก รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ขยายระยะเวลาและปรับรูปแบบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ต่างๆ จากระหว่างวันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560 เป็นช่วงระหว่างวันที่ 13 - 27 มีนาคม 2560 และให้รายงานผลการดำเนินงานมาที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกนคร รายละเอียด

 


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ยกเลิกคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 3585/2559 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2559ป็นคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 582/2560 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 แทน รายละเอียด

 


altขอให้ รพ.สต./สสม./ศบส.ทุกแห่ง เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคจากสถานที่ผลิต ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการครั้งที่ 1/2560 รายละเอียด


altขอให้ ผอ.รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ออกติดตามความก้าวหน้าอำเภอปลอดลูกน้ำยุงลาย ตามแผนการติดตามความก้าวหน้าอำเภอปลอดลูกน้ำยุงลาย ปี 2560 รายละเอียด


altข้อบังคับด้วยจริยธรรมเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียด


altขอแจ้งกำหนดการออกนิเทศงานเภสัชกรรมปฐมภูมิประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด


altแผนการประชุมผู้บริหารประจำเดือน/ประชุม คกบ.สสจ.สน./ประชุม E-meeting สสจ.สกลนคร ร่วมกับ คปสอ. ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งผู้รับผิดชอบงานประสานผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า/โรคไข้เลือดอก ตามกิจกรรม และจัดส่งรายงานตามวันเวลาที่กำหนด รายละเอียด


altคู่มือ อสม. ลดเสี่ยง ลดโรค ดาวน์โหลด


altแจ้งแนวทางการดำเนินงานการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน(MR) ในผู้ใหญ่อายุ 15 - 40 ปี รายละเอียด


altโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ติดตามการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยปฐมภูมิ รายละเอียด


altขอส่งแนวทางการคัดกรอง ประเมินและดูแลรักษาในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายละเอียด


..ขอให้ทุก รพ.สต. ได้เข้าบันทึกข้อมูลพัฒนาบุคลากร ผ่านหน้าเว็ป สสจ.สกลนคร รายละเอียดขั้นตอนการใช้งาน ได้อธิบายไว้ในกลุ่ม Facebook ครับ


 altขอส่งเกณฑ์คุณภาพงานเยี่ยมบ้าน สำหรับ รพ.สต./ศสม. และ ศบส.ทุกแห่ง รายละเอียด

 

ส่งรายงานประจำเดือน
ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

*******ฟังธรรม*****

พยากรณ์อากาศ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail