หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

********************

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

>>> กลุ่ม รพ.สต.
> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้45
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้421
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้45
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้18110
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด249305

เริ่มนับ : 1ม.ค.58
ปี 2557---------------> (1,152,153) ปี 2556---------------> (1,135,980) ปี 2555---------------> (1,090,976) ปี 2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

altโครงการกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  88  พรรษา  5  ธันวาคม  2558  (BIKE  FOR  DAD)   โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่   www.sakonnakhon.go.th  หรือบริเวณชั้นล่างศาลากลางจังหวัด  เทศบาลนครสกลนคร  //  สามารถติดต่อขอรับสิ่งของพระราชทานได้ที่ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลนครสกลนคร    ในระหว่างวันที่  6 -  8  ธันวาคม  2558    เวลา  08.30 -  16.30 น.    (รายละเอียดที่ห้องรับหนังสือราชการ)


altการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ   (รายละเอียดอยู่ที่ห้องรับหนังสือราชการ)


altขอแจ้งตำบลเป้าหมายการบูรณาการ  ปีงบประมาณ  2559  (รายละเอียดที่ห้องรับหนังสือราชการ)


alt    ขอความร่วมมือสถานบริการทุกแห่ง   ส่งรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายเดือนพฤศจิกายน 2558  ที่ห้องงานระบาดวิทยา  (รายละเอียดที่ห้องรับหนังสือราชการ)


altขอแจ้งสถานบริการสาธารณสุขเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำดื่มและน้ำแข็งบริโภคของสถานที่ผลิตที่ยังไม่เคยส่งตรวจ   ในวันที่  1 -  4  ธันวาคม  2558    (รายละเอียดที่ห้องรับหนังสือราชการ)


alt  ขอแจ้งสถานบริการสาธารณสุขเครือข่ายอำเภอเมืองสกลนครทุกแห่งเร่งรัดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กำจัดพยาธิใบไม้ตับ  ลดมะเร็งท่อน้ำดี  ปี  2559   ดังนี้  

             1. คัดกรอง/บันทึกในโปรแกรม  OVSK  Risk  managment   และให้ส่งรายงานเดือนตุลาคม  2558  //  พฤศจิกายน  2558   ในวันที่  30  พฤศจิกายน  2558    ( เดือนต่อไปให้ส่ง   ทุกวันที่  30 )  

              2.ให้ส่งแบบประเมินยุทธศาสตร์ฯ    ในวันที่  30  พฤศจิกายน  2558   

              3.ให้ส่งแบบประเมินร้านส้มตำ  ในวันที่  10  ธันวาคม  2558  (รายละเอียดอยู่ที่ห้องรับหนังสือราชการ)  


altคำสั่ง  สสอ.เมืองสกลนคร  ที่  63/2558   เรื่องแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ผู้วิพากษ์วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   สาขาวิทยาเขตสกลนคร   (รายละเอียดที่ห้องรับหนังสือราชการ)


alt   ขอเชิญส่งบุคลากรเจ้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่  10   ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์  -  27 พฤษภาคม 2559   ณ  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติฯ   อำเภอธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี    (รายละเอียดที่ห้องรับหนังสือราชการ)


alt  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากร "ศูนย์ขวัญแผ่นดิน"   ระดับภาค  (ปปส.ภ.4)    ในวันที่  28  พฤศจิกายน  -  1  ธันวาคม  2558     ณ  โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น   อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น   (รายละเอียดที่ห้องรับหนังสือราชการ)  


alt      ขอแจ้งปฏิทินการรณรงค์การออกกำลังกายเพื่อสุชภาพ  ประจำปี  2559         (รายละเอียดที่ห้องรับหนังสือราชการ)


altขอแจ้งประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง   นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ  ///  จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน  ///  จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน  (ด้านอายุรเวท)   และ   จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน  (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)    กำหนดรับสมัครทางระบบอินเตอร์เน็ตในระหว่างวันที่ 18  พฤศจิกายน  -  9  ธันวาคม  2558    ตลอด 24 ชั่วโมง   โดยสามารถดูรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่   https://moph.job.thai.com  


altขอแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคฯ  และน้ำแข็งบริโภค   และส่งประกาศจังหวัดสกลนคร  เรื่องผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภทน่ำแข็งบริโภคและน้ำ - บริโภคฯ  ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ปี  2558   (รายละเอียดอยู่ที่ห้องรับหนังสือราชการ)


alt ขอให้  รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งแผนขออนุมัติจัดซื้อพัสดุปี 2559 ก่อนดำเนินการจัดซื้อ


altแจ้งแนวทางการคัดเลือก  อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด  ประจำปี  พ.ศ. 2559   (รายละเอียดอยู่ที่ห้องงานส่งเสริมสุขภาพ)


alt ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร   1. เรื่องการรับสมัคร  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจำปี  2559    2. เรื่องการรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่  35   ประจำปี  2559    3. เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกและรายชื่อสมาชิกในกลุ่มเพื่อดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์  ประจำปี 2559  (รายละเอียดอยู่ที่ห้องรับหนังสือราชการ)  


alt  ขอเชิญ  รพ.สต. ที่มีการดำเนินงานสมาธิบำบัด  ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานสมาธิบำบัด  เข้ารับการคัดเลือกสถานบริการที่ดีเด่นที่สุดในจังหวัด 1 แห่ง  เพื่อรับโล่ - เกียรติคุณ  ส่งผลการดำเนินงานฯ ในรูปแบบ PAPER  ที่คุณนวพรรณ  สสอ.เมืองสกลนคร  ภายในวันที่  10  กุมภาพันธ์  2559   (รายละเอียดที่ห้องรับหนังสือราชการ)

 
เวลา

ส่งรายงานประจำเดือน
ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

พยากรณ์อากาศ
*******ฟังธรรม*****

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail