หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

********************

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

>>> กลุ่ม รพ.สต.
> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้619
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้1673
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้3680
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้3680
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด77429

เริ่มนับ : 1ม.ค.58
ปี 2557---------------> (1,152,153) ปี 2556---------------> (1,135,980) ปี 2555---------------> (1,090,976) ปี 2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 33 บุคคลทั่วไป และ 6 สมาชิก ออนไลน์
  • 1_05444
  • 24020
  • 6_05457
  • 3_05452
  • 4_05446
  • 5_23217

altแจ้งเป้าหมายวัคซีน MR เข็มที่ 2 และจำนวนวัคซีนที่ให้เบิก/กรุณาส่งแผนการรณรงค์ (พค.-กค. 2558) ด่วนด้วย  รายละเอียด


altขอเชิญ ผู้รับผิดชอบงาน NCD เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมุล ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร


alt  ขอแจ้ง ผอ.รพ.สต.ธาตุเชิงชุม/นาคำให้ประสานหัวหน้าศูนย์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 7.3 สกลนครและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่องคำสั่งจังหวัดสกลนครแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเฝ้าระวังสอบสวนและป้องกันควบคุมโรคในพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ปี 2558    (รายละเอียด)


alt  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคของ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง/รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา/เทศบาลนครสกลนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องพ่นเคมีกำจัดยุงสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องพ่นเคมี ภาคีเครือข่าย/อปท.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อำเภอเมืองสกลนคร  ปี 2558  ในวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 -16.30 น.  ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 7.3  จังหวัดสกลนคร  และขอให้  รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่งได้ประสานกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วย   (รายละเอียด)


alt ส่งคำสั่งโรงพยาบาลสกลนครเรื่องสุ่มประเมินค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลายไขว้ต่างอำเภอ คปสอ.เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2558 และคำสั่งจังหวัดสกลนครเรื่องแต่งตั้งทีมเคลื่อนที่เร็วในการเฝ้าระวังสอบสวนโรค(SRRT) อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร   ประจำปี 2558   รายละเอียด1/  รายละเอียด2


altขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวัณโรคเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลสกลนคร เข้าร้วมประชุม TB Meetting ครั้งที่ 1/58 ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสกลนคร สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


alt ขอให้ ผอ.รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง เตรียมการรับการประเมินความชุกดัชนีลูกน้ำยุงลายในอำเภอเมืองวันที่ 9-10 มีนาคม 2558 ขอความร่วมมือจากสถานบริการเครือข่ายทุกแห่งประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย  ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ / ทุกสถานที่เป้าหมาย   รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งเตรียมการรณรงค์การให้วัคซีนหัดเยอรมัน (MR) แก่เด็กกลุ่ม 2.5 - 7 ปี ในห้วงเดือน พค. - กย. 58 โดยดำเนินการดังนี้

                             1. สำรวจกลุ่มเป้าหมายตามเงื่อนไขที่กำหนด

                                1.1 กรอกข้อมูลในเอกสารหมายเลข 1 (แบบ MR 1) เก็บไว้

                                1.2 กรอกข้อมูลในเอกสารหมายเลข 2 และ 4 ให้ครบถ้วน

                             2. จัดทำแผนการรณรงค์ฯ ราย รพ.สต./หมู่บ้าน 

           ส่งเอกสารหมายเลข 1, 2 และ 4 และแผนการรณรงค์ฯ ในรูปแบบ Paper มาที่ สสอ.เมืองฯ ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2558 รายละเอียด1 /รายละอียด2 /รายละเอียด3


alt  ขอให้ รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง ส่งรายชื่อคณะกรรมการจัดการขยะ(ธนาคารขยะ) และภาพกิจกรรมของทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งเป็นรายงานกระดาษพร้อมภาพสีประกอบคำบรรยาย วัน เวลา สถานที่ดำเนินการให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2558 รายละเอียด


altขอให้ พยาบาลที่ป็นสมาชิกชมรมพยาบาลเวชปฏิบัติสกลนคร ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามแบบฟอร์มที่แนบมาให้เสร็จภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยส่งข้อมูลไปที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือโทร 089 - 6216644 รายละเอียด


alt ขอให้ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ รพ.สต.ธาตุเชิงชุม/ดงมะไฟสามัคคี/หนองลาดใต้/เชียงเครือ/ท่าแร่/ทับสอ/คูสนาม/โคกก่อง/โนนหอม/ดงพัฒนา/นาเวง  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพอาหารด้วยความสมัครใจ ประจำปี 2558 และขอให้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ภายในวันที่ 2 - 6 มีนาคม 2558 รายละเอียด


alt ขอเชิญ รพ.สต. เข้าร่วม งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ  โดยเขตสุขภาพการแพทย์แผนไทยฯ  เขต 8  อุดรธานี  เป็นเจ้าภาพ  ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2558   ณ ห้องอุดรธานีฮอลล์  ชั้น 4  เซนทรัลพลาซ่า  อุดรธานี  ตาม Theme งาน "เจ็บป่วยคราใด ใช้ยาไทย ก่อนไปหาหมอ"    โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด


altขอเชิญ รพ.สต. ส่งแผนงานเข้าประกวด "พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระดับ รพ.สต. ประจำปี 2558" เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับจังหวัด, ส่งผลงานเป็นรูปเล่ม ตามเกณฑ์ที่กำหนด ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และ Power Point Presentation (20 นาที) 5 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 สสจ.สน. โดยจะคัดเลือก 1 แห่ง เข้าชิงในระดับเขตสุขภาพและประเทศ รายละเอียด


altขอแจ้งให้ รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง เร่งรัดการตรวจคัดกรองต้อกระจกซ้ำและการผ่าตัดต้อกระจกปี 2558  โดยให้ส่งข้อมูลให้ สสจ.สกลนคร ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558        รายละเอียด


altขอเชิญผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบแพ้ยาและงานตรวจรักษาใน รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง แห่งละ 2 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่องระบบการส่งต่อผู้ป่วยแพ้ยา "โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลสกลนคร"  ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น 4  อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด รพ.สกลนคร   รายละเอียด


altขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เรื่อง "Basic Palliative care for Palliative care Team"  ในวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2558   เวลา 08.00 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น 4  อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด  รพ.สกลนคร   รายละเอียด


alt  ด้วย สถาบันการแพทย์แผนไทยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(372ชั่วโมง)ค่าลงทะเบียน 13,000 บาท  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 6 มีนาคม 2558   และจะเริ่มการอบรมในวันที่ 7 มีนาคม - 21 พฤษภาคม 2558   สนใจติดต่อสอบถามได้ที่  043-363742  ในวันเวลาราชการ   (รับจำนวนจำกัด)


alt  คำสั่งการปฏิบัติงานของ อสม. และคำสั่งจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ประจำปี 2558   รายละเอียด 1    รายละเอียด 2


 altขอให้ รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง แจ้งแนวทางการพัฒนาคุณภาพงานเบาหวานและความดันโลหิตสูง  ปี 2558    รายละเอียด


altคำสั่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด 1 / รายละเอียด 2


alt  แจ้งแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปีงบประมาณ 2558  รายละเอียด 1 / รายละเอียด 2


 altตัวอย่างและแนวทางงานแผนยุทธศาสตร์ และ Service Plan แต่ละสาขา


ยุทธศาสตร์ คปสอ.เมืองสกลนคร      alt 

 

alt

 งานแผนงานและงานควบคุมโรค (คุณสมปอง  ฤทธิ์ศรีบุญ)

วิสัยทัศน์ ๕๗ สสจ.สน

แบบฟอร์มการจัดทำแผนทั้งหมดปี 2557

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปี 2557

ร่างตัวชี้วัดปี 2557

alt alt  

เวลา

ส่งรายงานประจำเดือน
ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

พยากรณ์อากาศ
*******ฟังธรรม*****

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail