หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

>>> กลุ่ม รพ.สต.
********************

ศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้1304
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้2083
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้5122
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้27561
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด27561

เริ่มนับ : 1ม.ค.60
ปี2559---------------> (478,786) ปี2558---------------> (288,160) ปี2557---------------> (1,152,153) ปี2556---------------> (1,135,980) ปี2555---------------> (1,090,976) ปี2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 41 บุคคลทั่วไป และ 4 สมาชิก ออนไลน์
  • 2_05463
  • 4_05447
  • 5_13967
  • 5_05458

 

altขอเชิญ ผอ.รพ.สต./ศสม./ศบส.และแพทย์แผนไทย ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานในวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./สสม./ศบส.ทุกแห่ง เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคจากสถานที่ผลิต ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการครั้งที่ 1/2560 รายละเอียด


altขอรับการสนับสนุนห่วยปฐมพยาบาล รายละเอียด


 

altขอให้เจ้าหน้าที่(ข้าราชการ/ลูกจ้างวิชาชีพ) ส่งหลักฐานการเบิกค่าตอบแทน ฉ 11 ข้อ 2 - 5 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559 ให้แยกเป็นรายเดือน) ภายในวันจันทรืที่ 23 มกราคม 2560 รายละเอียด


 

altขอความร่วมมือสำรวจฐานข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ต้นตำรับยาแผนไทย/ตำราการแพทยืแผนไทย) และสำรวจข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2560 ส่งกลับที่ห้องงานแพทย์แผนไทยภายในวันที่ 30 มกราคม 2560 รายละเอียด


altขอให้แพทย์แผนไทยและผู้สนใจวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส่งผลงานวิจัยและการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ภายในวันที่ 30 มกราคม 2560 รายละเอียด


altขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างเสริมและป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทยืทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 24 - 26 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมอุบาสิกา โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยแจ้งรายชื่อทางห้องไลน์งานแพทย์แผนไทย ภายในอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 รายละเอียด


altขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคัดกรองโรคติดต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามรายชื่อคือ นางมาลา นรสาร/ นางศิริพร แสนเมือง/ นาโอบะ ลาสุด/ นางสาวลัดดา เหล่าหาโคตร/ นางสาวสุตราพร ชาชุมวงค์/ นางสาวประกายดาว คันทะเนตร/ นางสมหมาย แก้วกิ่ง/ นายสนั่น พลไชย/ นางธฤฏวัน อุเทศ/ นางสาวศิริพร แสนเมือง/ นายชวลิต อุตรมาตย์/ นางสาววราลักษณ์ อินทรวิศษฎ์/ นางวิไลลักษณ์ สิงห์คำมา/ นางสาวจุไรรัตน์ พรหมกาวงศ์ ส่งรูปเพื่อจัดทำบัตรใหม่เนื่องจากคุณสุจิตรา อัคพิน ได้ทำรูปถ่ายหาย ส่งก่อนบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2560 ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร 


altหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน (ฉ 11และ 12) พ.ศง2559 รายละเอียด


altขอเชิญคณะกรรมการ ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการวางแผนเตรียมการประเมินโรงเรียนฯ ในวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. ณห้องประชุมพระยานนเวที อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 รยละเอียด


altขอให้ รพ.สต./เชียงเครือ/พังขว้าง/ฮางโฮง/โนนหอม แจ้งรายชื่อหมอพื้นบ้านที่มีรายชื่อ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 2 (ตึกเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ตามแบบฟอร์มที่ส่งให้ แล้วส่งเข้าห้องงานบริหารภายในวันที่ 27 มกราคม 2560 รายละเอียด


altขอให้ ผอ.รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ออกติดตามความก้าวหน้าอำเภอปลอดลูกน้ำยุงลาย ตามแผนการติดตามความก้าวหน้าอำเภอปลอดลูกน้ำยุงลาย ปี 2560 รายละเอียด


altแจ้งเปลี่ยนช่องทางการใช้งานโปรแกรมแก้ไขสิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชน (ปรับปรุงสิทธิ) และเพิ่มช่องทางการตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ (ERM) รายละเอียด


altyesรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขheart รายละเอียดheart


altประกาศโรงพยาบาลสกลนคร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียด


altข้อบังคับด้วยจริยธรรมเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียด


altเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหลักการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 รายละเอียด


altคำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ รายละเอียด


altประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียด


altขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมแพทย์แผนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 27 - 31 มกราคม 2560 ณ หอประชุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดหลังได้รับการอนุมัติ รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง รายงานผลการดำเนินงานมาตรการตรวจสอบแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ส่งรายงานไม่เกินวันที่ 7 ของทุกเดือน แบบฟอร์มรายงาน รายละเอียด


altขอให้ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุของ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงในพื้นที่รับผิดชอบ ส่งเข้าห้องงานคุณมาลัย ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น. รายละเอียด


 

altขอแจ้งกำหนดการออกนิเทศงานเภสัชกรรมปฐมภูมิประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด


altแผนการประชุมผู้บริหารประจำเดือน/ประชุม คกบ.สสจ.สน./ประชุม E-meeting สสจ.สกลนคร ร่วมกับ คปสอ. ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./สศม./ศบส.ทุกแห่ง แจ้งผู้รับผิดชอบงานและผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตามมาตรการประชารัฐร่วมใจใช้ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งผู้รับผิดชอบงานประสานผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า/โรคไข้เลือดอก ตามกิจกรรม และจัดส่งรายงานตามวันเวลาที่กำหนด รายละเอียด


altคู่มือ อสม. ลดเสี่ยง ลดโรค ดาวน์โหลด


altแจ้งแนวทางการดำเนินงานการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน(MR) ในผู้ใหญ่อายุ 15 - 40 ปี รายละเอียด


altโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ติดตามการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยปฐมภูมิ รายละเอียด


altขอแจ้งแนวทางการส่ง รายงาน506 ใน Dashboard กรณีปกติ/กรณีส่งไม่ได้ รายละเอียด


altขอส่งแนวทางการคัดกรอง ประเมินและดูแลรักษาในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายละเอียด


..ขอให้ทุก รพ.สต. ได้เข้าบันทึกข้อมูลพัฒนาบุคลากร ผ่านหน้าเว็ป สสจ.สกลนคร รายละเอียดขั้นตอนการใช้งาน ได้อธิบายไว้ในกลุ่ม Facebook ครับ


 altขอส่งเกณฑ์คุณภาพงานเยี่ยมบ้าน สำหรับ รพ.สต./ศสม. และ ศบส.ทุกแห่ง รายละเอียด

 

ส่งรายงานประจำเดือน
ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

*******ฟังธรรม*****

พยากรณ์อากาศ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail