หน้าแรก
>> สสอ.เมืองสกลนคร


นางวรรณพร  พึ่งวร
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

>>> กลุ่ม รพ.สต.
********************

ศูนย์รหัสมาตรฐาน18 แฟ้ม สนย.

> สมาชิก LOGINสถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้3002
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้2625
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้14970
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้62909
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด702366

เริ่มนับ : 1ม.ค.60
ปี2559---------------> (478,786) ปี2558---------------> (288,160) ปี2557---------------> (1,152,153) ปี2556---------------> (1,135,980) ปี2555---------------> (1,090,976) ปี2554---------------> (203,738)
ผู้เข้าชม
เรามี 78 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

 

altคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการหน่วยปฐมพยาบาลงานพระราชพิธีถวายพระเพลืงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิธ รายละเอียด


 

altขอเชิญคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ อาคารวิเคราะห์ วิจัย บำบัด ชั้น 4 โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป รายละเอียด


 

altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคในชุมชน รายละเอียด


 

altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปฏิบัติงานรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ รายละเอียด


 

altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ให้ลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและควบตุมป้องกันโรคในชุมชน รายละเอียด


 

altคำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ให้ลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปฏิบัติงานช่วยเหลืองานรักษาพยาบาลทั้งในและนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ รายละเอียด


 

altคำสั่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอำเภอเมืองสกลนคร ปี 2561 รายละเอียด


 

altการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด


 

altการรักษาความปลอดภัยห้วงวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนตุลาคม 2560 รายละเอียด


 

altโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด รายละเอียด


 

altรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนตำแหน่งขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษกลุ่มงานสนับสนุน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รายละเอียด 


 

altขอเชิญ SRRT ในสถานบริการทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมในวันีที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมลานคำหอม ชั้น 3 อาคารวิเคราะห์ วิจัย บำบัด โรงพยาบาลสกลนคร รายละเอียด


altแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ในวันที่ 17 และ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. เป็นโรงยิมสนามกีฬาแห่งประเทศไทย อบจ.สกลนคร


ขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง เร่งประชาสัมพันธ์ให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์ เข้ารับการซักซ้อมเตรียมความพร้อมวันพระราชพิธีฯ ในวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร หมายเหตุ การซักซ้อมจัดเป็น 2 กลุ่ม ให้มาตามวันที่กำหนด รายละเอียด


 

altแจ้งการโอนเงินค่าป่วยการ อสม.ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ครั้งที่ 1 รายละเอียด


 

altแผนการประชุมผู้บริหารประจำเดือน/ ประชุม คกบ.สสจ.สน./ ประชุม E-meeting สสจ.สกลนคร ร่วมกับ คปสอ.ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด


altขอเชิญส่งแม่วัยรุ่น แม่ยากจน ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และ อสม. แห่งละ 1 คน เข้าร่วมอบรม "โครงการก้าวใหม่ ชีวิตใหม่ ให้แม่วัยใส" โดยส่งแบบตอบรับไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ทางโทรสาร 042 - 712072 รายละเอียด


altหนังสือขออนุญาตไปราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม) โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุข ปี 2560 ระหว่างเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด


altการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอให้แพทย์แผนไทยใน รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนและเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย รายละเอียด


altขอส่งสำเนาประกาศเทศบาลนครสกลนคร รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ยังไม่ส่งแบบประเมินพนักงานกระทรวง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ส่งภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่หองงานบริหาร สำนักงานสาะารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร รายละเอียด


altขอความร่วมมือ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์และจัดหน่วยออกให้บริการประชาชน รายละเอียด


altสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาอย่างยืน ระดับตำบล รายละเอียด


altคำสังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ. 2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ 2560  รายละเอียด


altขอแจ้งเกณฑ์การตัดสินตำบลปลอดลูกน้ำ ตัวชี้วัดตำบลปลอดลูกน้ำยุงลาย (KPI Template) ที่ใช้ตัดสิน และจำนวนรางวัล รายละเอียด


altแบบฟอร์มสำรวจการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ รายละเอียด


 altมาตรการเพิ่มความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายละเอียด 


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง สุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายตำบลปลอดลูกน้ำจังหวัดสกลนคร รายละเอียด


altขอแจ้งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ใช้แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง แบบฟอร์ม


altข้อบังคับด้วยจริยธรรมเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียด


altขอให้ รพ.สต./ศสม./ศบส.ทุกแห่ง ติดตามการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยปฐมภูมิ รายละเอียด


..ขอให้ทุก รพ.สต. ได้เข้าบันทึกข้อมูลพัฒนาบุคลากร ผ่านหน้าเว็ป สสจ.สกลนคร รายละเอียดขั้นตอนการใช้งาน ได้อธิบายไว้ในกลุ่ม Facebook ครับ

 

ส่งรายงานประจำเดือน
ส่งรายงาน ONLINE
ลิ้งค์

*******ฟังธรรม*****

พยากรณ์อากาศ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
สภาการพยาบาล
สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
* ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
นานาสาระ
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
Hunsa.com I Sanook.com I
Kapook.com I Pantip.comI meeboard.com

E-Mail
Gmail I Yahoomail I Chaiyomail I Thaimail I Hotmail