กลุ่มสถานีอนามัยที่ 4
รพ.สต. โนนหอม
รพ.สต. คูสนาม
รพ.สต.ทับสอ