วิสัยทัศน์   (Vision)

      

เครือข่ายบริการสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสกลนคร  ที่มีความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดี
บริการด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์

 

    พันธกิจ (Mission)


1.จัดบริการสุขภาพองค์รวมอย่างมีคุณภาพและมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดีในระบบสุขภาพ

2.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

3.บริหารการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายบริการสุขภาพ และภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ของประชาชน

    เป้าประสงค์  ( GOAL )
 1. ประชาชนในความรับผิดชอบมีสุขภาพดี และมีการเข้าถึงบริการสุขภาพ
  ที่มีคุณภาพอย่างไม่เป็นอุปสรรค
 2. ภาคีเครือข่ายเป็นผู้นำการสร้างสรรค์พฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์

กลยุทธ์หลัก ( SO )

 • จัดบริการสุขภาพองค์รวมในระบบสุขภาพที่ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจ 
 • ผู้ให้บริการมีความสุข

กลยุทธ์ขยายงาน ( ST )

 • บริหารความร่วมมือกับเครือข่ายบริการสุขภาพและภาคีเครือข่าย เพื่อใช้องค์ความรู้จัดการสุขภาพในพื้นที่
 • กลยุทธ์การพัฒนา ( WO )
 • บริหารจัดการที่ดีและสนับสนุนการจัดการระบบสุขภาพ
 • เพิ่มประสิทธิภาพและระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการ บริหารจัดการ ระบบสุขภาพ

กลยุทธ์ปรับปรุงองค์กร ( WT )

 • ปรับปรุงรูปแบบให้ทำงานเชิงบูรณาการ

 

เลขที่ 20 ถนนใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร.042-711716 โทรสาร 042-711716