ห้องงาน งานบริหาร

งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบงาน

ยังไม่มี ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
ข้อความ
ผู้ส่ง
ชื่อไฟล์
เวลา
ดาวน์โหลด
จัดการไฟล์
4728
แผนการเงิน Fixcost ปี 2561 รพ.สต.โคกเลาะ รพ.สต.บ้านโคกเลาะ
แผนการเงิน Fixcost ปี 2561 รพ.สต.โคกเลาะ.xls
2017-10-19 13:41:01
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน Fixcost ปี 2561 รพ.สต.โคกเลาะ.xls
4727
แผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.ท่าแร่ ส่งลำดับที่ 4675 วันที่ 29 ก.ย. 60 ได้ส่งใหม่อีกครั้งข้อมูลเดิมนะคะ รพ.สต.ท่าแร่
แผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.ท่าแร่ ปีงบประมาณ 2561.xls
2017-10-19 13:25:48
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.ท่าแร่ ปีงบประมาณ 2561.xls
4726
แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ.สต.ดงมะไฟ ปี 2561 (ฉบับแก้ไข) รพ.สต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ
แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปี 2561รพ.สต.ดงมะไฟ (ต.ดงมะไฟ (ฉบับแก้ไข).xls
2017-10-18 11:24:21
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปี 2561รพ.สต.ดงมะไฟ (ต.ดงมะไฟ (ฉบับแก้ไข).xls
4725
ส่งแผนจัดซื้อวัสดุ ปี 2561(แก้ไขไหม่) รพ.สต.ดงมะไฟ
แผนการจัดซื้อวัสดุ รพ.สต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ ปี 2561 ( แก้ไขใหม่).xls
2017-10-17 22:26:27
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการจัดซื้อวัสดุ รพ.สต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ ปี 2561 ( แก้ไขใหม่).xls
4724
แผนพัฒนาบุคลากร คูสนาม 2561 คูสนาม
แผนพัฒนาบุคลากร 61 คูสนาม.xls
2017-10-17 11:36:25
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร 61 คูสนาม.xls
4723
ส่งแผนพัฒนาบุคลากร ปี2561 รพ.สต.บ้านนาขาม
แผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.นาขาม ปี2561.xls
2017-10-17 06:46:56
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.นาขาม ปี2561.xls
4722
ส่งแผนFixcostFโคกก่อง รพ.สต.โคกก่อง
แผนเงินโคกก่อง.xls
2017-10-15 22:17:27
ดาวน์โหลดเอกสารแผนเงินโคกก่อง.xls
4721
แผนFixcost รพ.สต.โนนหอม
แผนเงินโคกก่อง.xls
2017-10-15 22:16:14
ดาวน์โหลดเอกสารแผนเงินโคกก่อง.xls
4720
ส่งแผนจัดซื้อวัสดุ รพ.สต.ดงมะไฟ ปี 2561 รพ.สต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ
แผนการจัดซื้อวัสดุ รพ.สต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ ปี 2561.xls
2017-10-15 17:57:30
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการจัดซื้อวัสดุ รพ.สต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ ปี 2561.xls
4719
ส่งแผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย
แผนพัฒนาบุคลากร 61 หนองปลาน้อย.xls
2017-10-13 15:05:41
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร 61 หนองปลาน้อย.xls
4718
ส่งแผน Fixcost 61 รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย
แผน Fixcost 61 นปน.xls
2017-10-13 15:05:02
ดาวน์โหลดเอกสารแผน Fixcost 61 นปน.xls
4717
ส่งแผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.ดงพัฒนาปี 61 ดงพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.บ้านดงพัฒนาปี 61.xls
2017-10-13 12:01:30
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.บ้านดงพัฒนาปี 61.xls
4716
ส่งแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561 รพ.สต.ดงมะไฟ
แผนพัฒนาบุคลากรปี 2561 รพ.สต.ดงมะไฟ(1).xls
2017-10-12 13:31:39
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากรปี 2561 รพ.สต.ดงมะไฟ(1).xls
4715
แผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.นาคำ ปี61 รพ.สต.นาคำ
แผนพัฒนาบุคลากรรพ.สต.นาคำปี 61.xls
2017-10-11 14:18:34
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากรรพ.สต.นาคำปี 61.xls
4714
ส่งแผนรับ จ่ายเงินบำรุง รพ.สต.เชียงเครือ
สำเนาของ แผนการ รับ - จ่าย เงิน 61 เชียงเครือ.xls
2017-10-11 13:46:54
ดาวน์โหลดเอกสารสำเนาของ แผนการ รับ - จ่าย เงิน 61 เชียงเครือ.xls
4713
ส่งแผนเงินบำรุง รพ.สต.เชียงเครือ
แผนเงินบำรุง ปี2561 เชียงเครือ.xls
2017-10-11 13:46:21
ดาวน์โหลดเอกสารแผนเงินบำรุง ปี2561  เชียงเครือ.xls
4712
แผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.เชียงเครือ
แผนพัฒนาบุคลากรเชียงเครือ 61.xls
2017-10-11 13:45:42
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากรเชียงเครือ 61.xls
4711
ส่งแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2561 (แก้ไล่าสุด) รพ.สต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ
แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปี งบประมาณ 2561แก้ไขล่าสุด ).xls
2017-10-10 21:56:25
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปี งบประมาณ 2561แก้ไขล่าสุด ).xls
4710
แผนการเงินปี 61 รพ.สต.ดงพัฒนา(แก้ไขใหม่) ดงพัฒนา
แผนการเงิน รพ.สต.ดงพัฒน ปี 2561.xls
2017-10-10 18:17:18
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน รพ.สต.ดงพัฒน ปี 2561.xls
4709
ส่งแผนการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง แผนพัฒนาบุคลากร ปี 61 ศสม.ร่มเกล้า
แผนพัสดุ ครุภัณฑ์ การเงิน__ศสม ร่มเกล้า 2561.rar
2017-10-10 13:32:34
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัสดุ ครุภัณฑ์ การเงิน__ศสม ร่มเกล้า 2561.rar
4708
แผนจัดซื้อวัสดุ นาคำ นาคำ
แผนการจัดซื้อวัสดุปี 2561.xls
2017-10-10 13:11:40
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการจัดซื้อวัสดุปี 2561.xls
4707
แผนการเงินปี 61 รพ.สต.โนนหอม
แผน Fix Cost.xls
2017-10-10 12:04:48
ดาวน์โหลดเอกสารแผน Fix Cost.xls
4706
ส่งแผนการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ปี 61 รพ.สต.เชียงเครือ
แผนจัดหา ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 2561_รพ.สต.เชียงเคร.xls
2017-10-10 11:28:06
ดาวน์โหลดเอกสารแผนจัดหา ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 2561_รพ.สต.เชียงเคร.xls
4705
ส่งแผนการจัดซื้อวัสดุ ปี 61 รพ.สต.เชียงเครือ
แผนการจัดซื้อวัสดุปี 2561_รพ.สต.เชียงเครือ.xls
2017-10-10 11:27:31
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการจัดซื้อวัสดุปี 2561_รพ.สต.เชียงเครือ.xls
4704
แผนการเงิน Fixcost ปี 2561 รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
แผนประมาณการ รับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2561 รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี.xls
2017-10-10 10:09:16
ดาวน์โหลดเอกสารแผนประมาณการ รับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2561 รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี.xls
4703
แผนการเงิน รพ.สต.ทับสอ รพ.สต. ทับสอ
แผนการเงินทับสอ61.xls
2017-10-09 11:04:56
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงินทับสอ61.xls
4702
แผนการเงินfixcost 05449
แผนfixcost 2561รพ.สต.หนองสนม.xls
2017-10-09 09:49:47
ดาวน์โหลดเอกสารแผนfixcost 2561รพ.สต.หนองสนม.xls
4701
แผนพัฒนาบุคลากร 05449
แผนพัฒนาบุคลากร หนองสนม 2561.xls
2017-10-09 09:18:24
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร หนองสนม 2561.xls
4700
ส่งแผนการเงิน ปี61(แก้ไข) รพ.สต.บ้านนาขาม
แผนfixcost ปี61 นาขาม.xls
2017-10-09 09:04:23
ดาวน์โหลดเอกสารแผนfixcost ปี61 นาขาม.xls
4699
แผนการเงิน รพ.สต.นาขาม รพ.สต.บ้านนาขาม
แผนfixcost ปี61 นาขาม.xls
2017-10-09 08:59:09
ดาวน์โหลดเอกสารแผนfixcost ปี61 นาขาม.xls
4698
แผนพัฒนาบุคลากรปี 61 รพ.สต.พังขว้างใต้
แผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.พังขว้างใต้ ปี2561.xls
2017-10-07 20:16:20
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.พังขว้างใต้ ปี2561.xls
4697
ส่งแผนการเงินปี 61(แก้ไขใหม่) รพ.สต.พังขว้างใต้
แผนการเงิน รพ.สต.พังขว้างใต้ ปี 2561 (แก้ไขใหม่).xls
2017-10-07 20:15:18
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน รพ.สต.พังขว้างใต้ ปี 2561 (แก้ไขใหม่).xls
4696
แผนการเงิน 61 รพสต นาคำ นาคำ
แผนการเงิน.xls
2017-10-06 23:47:36
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน.xls
4695
แผนพัฒนาบุคลกร HRMD รพสต ลาดกะเฌอ 2561 รพ.สต.ลาดกะเฌอ
แผนพัฒนาบุคคลากรปี 2561.xls
2017-10-06 18:59:15
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคคลากรปี 2561.xls
4694
แผนการเงินFixcostปี 2561 รพ.สต.ลาดกะเฌอ(แก้ไขใหม่) รพ.สต.ลาดกะเฌอ
แผนการเงินปี 2561 รพ.สต.ลาดกะเฌอ.xls
2017-10-06 18:04:55
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงินปี 2561 รพ.สต.ลาดกะเฌอ.xls
4693
ส่งแผนfixcostปี61ฮางโฮง รพ.สต.ฮางโฮง
แผนfixcost61ฮางโฮง.xls
2017-10-06 12:49:41
ดาวน์โหลดเอกสารแผนfixcost61ฮางโฮง.xls
4692
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561 รพสต.ฮางโฮง
แผนพัฒนาบุคลากร ฮางโฮง 61.xls
2017-10-06 11:15:21
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร ฮางโฮง 61.xls
4691
9 9
รง.ประชุมภุชพงศ์ ต.ค.60.doc
2017-10-05 16:51:42
ดาวน์โหลดเอกสารรง.ประชุมภุชพงศ์ ต.ค.60.doc
4690
ส่งแผนการใช้เงิน ปี 61 รพ.สต.ท่าแร่
แผนการใช้เงิน ปี 61รพ.สต.ท่าแร่.xlsx
2017-10-05 16:17:06
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการใช้เงิน ปี 61รพ.สต.ท่าแร่.xlsx
4689
ส่งแผนพัฒนาบุคลกร หนองลาดใต้ รพ.สต.หนองลาดใต้
แผนพัฒนาบุคลากร รพสตหนองลาดใต้ 61.xls
2017-10-05 15:49:42
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร รพสตหนองลาดใต้ 61.xls
4688
วาระประชุม ตค. สมบูรณ์
วาระ ตค60.doc
2017-10-05 14:43:19
ดาวน์โหลดเอกสารวาระ ตค60.doc
4687
แผนการเงิน พัสดุ ประจำปี2561 นายไชยา ชาศรี
แผนพัสดุ ครุภัณฑ์ การเงิน 2561.rar
2017-10-05 11:28:10
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัสดุ ครุภัณฑ์ การเงิน 2561.rar
4686
แผนพัฒนาบุตลากร ปีงบประมาณ 2561 รพ.สต.ดอนแคนใต้
แผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.ดอนแคนใต้ ปี 2561.xls
2017-10-05 08:50:00
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.ดอนแคนใต้ ปี 2561.xls
4685
แผนการเงินปี 61 แมด นายพิทักษ์ชัย ศรีพรหม
แผนการรับจ่ายเงินปี 2561 แมด.xls
2017-10-04 16:48:45
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการรับจ่ายเงินปี 2561 แมด.xls
4684
ประมาณการใช้เงินปี61 รพ.สต.ดอนแคนใต้
สรุปรายจ่ายปี2560.xls
2017-10-04 15:23:45
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปรายจ่ายปี2560.xls
4683
แผนพัฒนาบุคลากรโคกก่อง รพ.สต.โคกก่อง
แผนพัฒนาบุคลากรโคกก่อง 61.xls
2017-10-03 14:47:39
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากรโคกก่อง 61.xls
4682
ส่ง HRD ปี 61 (แมด )แก้ไขส่งใหม่ รพ.สต.บ้านแมด
แผนHRD ปี 2561 (รพ.สต.แมด) ฉบับแก้ไขส่งใหม่.xls
2017-10-03 13:34:51
ดาวน์โหลดเอกสารแผนHRD ปี 2561 (รพ.สต.แมด) ฉบับแก้ไขส่งใหม่.xls
4681
แผน HRD ปี 2561 รพ.สต.บ้านแมด
แผนHRD ปี 2561 (รพ.สต.แมด).xls
2017-10-03 13:12:13
ดาวน์โหลดเอกสารแผนHRD ปี 2561 (รพ.สต.แมด).xls
4680
แผนพัฒนาบุคลากร ม่วงลาย ปี 2561 ธวัชชัย 0895779478
แผนพัฒนาบุคลากรปี2561.xls
2017-10-03 11:09:10
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากรปี2561.xls
4679
แผนการใช้เงินปี2561 ธวัชชัย 0895779478
แผนการเงินม่วงลายปี2561.xls
2017-10-02 12:12:14
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงินม่วงลายปี2561.xls
4678
แผนfixcostรพสต.ดงขุมข้าวปี 2561 รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว
แผนการเงินfixcostรพ.สต.ดงขุมข้าว 2561.xls
2017-10-01 21:19:53
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงินfixcostรพ.สต.ดงขุมข้าว  2561.xls
4677
แผนพัฒนาบุคคลากรปี 2561 รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว
แผนพัฒนาบุคคลากรรพสต.ดงขุมข้าวปี 2561.xls
2017-10-01 21:04:54
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคคลากรรพสต.ดงขุมข้าวปี 2561.xls
4676
แผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.บ้านทับสอ ปี 2561 รพ.สต. ทับสอ
แผนพัฒนาบุคลากรทับสอ ปี 61.xls
2017-09-29 17:57:14
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากรทับสอ ปี 61.xls
4675
แผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.ท่าแร่ ปี 2561 รพ.สต.ท่าแร่
แผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.ท่าแร่ ปีงบประมาณ 2561.xls
2017-09-29 14:46:49
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.ท่าแร่ ปีงบประมาณ 2561.xls
4674
แผนfixcost รพ.สต.ดงพัฒนา ปี 61 ดงพัฒนา
แผนการเงิน รพ.สต.ดงพัฒน ปี 2561.xls
2017-09-29 13:58:47
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน รพ.สต.ดงพัฒน ปี 2561.xls
4673
แผนFIXCOST คูสนาม 2561 คูสนาม
แผนการเงิน รพ.สต. คูสนาม 2561.xls
2017-09-27 13:36:18
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน รพ.สต. คูสนาม 2561.xls
4672
ส่งแผนการเงิน61 หนองลาดใต้ รพ.สต.หนองลาดใต้
แผนรายการ รับ จ่าย ปี61หนองลาดใต้.xls
2017-09-27 10:59:15
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรายการ รับ จ่าย ปี61หนองลาดใต้.xls
4671
หนังสือเกณฑ์จัดสรรงบปี 60.pdf
2017-09-25 16:17:20
ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือเกณฑ์จัดสรรงบปี 60.pdf
4670
แผนพัฒนาบุคลากร cup.เมือง ปี2561.xls
2017-09-25 16:07:31
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร cup.เมือง ปี2561.xls
4669
แผนการเงินปี 2561 รพ.สต.ลาดกะเฌอ รพ.สต.ลาดกะเฌอ
ประมาณการรายจ่าย Fixcostปี 2561 รพ.สต.ลาดกะเฌอ ส่ง สสอ.xls
2017-09-22 12:37:17
ดาวน์โหลดเอกสารประมาณการรายจ่าย Fixcostปี 2561 รพ.สต.ลาดกะเฌอ ส่ง สสอ.xls
4668
ส่งแผนการเงินปี 2561 รพ.สต.พังขว้างใต้
แผนการเงิน รพ.สต.พังขว้างใต้ ปี 2561.xls
2017-09-21 16:31:22
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน รพ.สต.พังขว้างใต้ ปี 2561.xls
4667
ส่งแผนการเงินปี2561 (นาเวง) PCU นาเวง
แผนการเงิน รพ.สต. 2561 pcu นาเวง.xls
2017-09-21 15:48:38
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน รพ.สต. 2561 pcu นาเวง.xls
4666
ส่งแผนการเงินปี2561 (นาเวง) PCU นาเวง
แผนการเงิน รพ.สต. 2561 pcu นาเวง.xls
2017-09-21 15:42:30
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน รพ.สต. 2561 pcu นาเวง.xls
4665
แผนการเงิน ธาตุเชิงชุม 2561 ธาตุเชิงชุม
แผนการเงิน รพ.สต.ธาตุเชิงชุม 2561.xls
2017-09-21 14:54:14
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน รพ.สต.ธาตุเชิงชุม 2561.xls
4664
ส่งแผนการเงินปี2561 ศสม.สุขเกษม
แผนการเงิน รพ.สต. 2561.xls
2017-09-21 11:07:44
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน รพ.สต. 2561.xls
4663
แผนการเงินปี 2561 ศสม.ร่มเกล้า ศสม.ร่มเกล้า
แผนการเงินปี 2561 ศสม.ร่มเกล้า.xls
2017-09-21 08:49:31
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงินปี 2561 ศสม.ร่มเกล้า.xls
4662
ส่งแผนการรับ-จ่ายเงิน บำรุง ปีงบประมาณ 2561 รพ.สต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ
แผนการเงิน รพ.สต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ ปี 2561.xls
2017-09-20 15:33:44
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน รพ.สต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ ปี 2561.xls
4661
แผนการเงิน2561 หนองไผ่ หนองไผ่
การเงิน ปี 61รพสต.หนองไผ่.xls
2017-09-20 11:07:11
ดาวน์โหลดเอกสารการเงิน ปี 61รพสต.หนองไผ่.xls
4660
9 9
แผนการเงิน รพ.สต. 2561.xls
2017-09-19 17:48:26
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน รพ.สต. 2561.xls
4659
คำสั่ง จนท พัสดุ2560 ไชยา
คำสั่ง จนท พัสดุ2560.pdf
2017-09-19 09:36:57
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง จนท พัสดุ2560.pdf
4570
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์มีนาคม60.PDF
2017-08-16 13:44:27
ดาวน์โหลดเอกสารบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์มีนาคม60.PDF
4569
ราคากลาง ICT.pdf
2017-08-16 13:40:10
ดาวน์โหลดเอกสารราคากลาง ICT.pdf
4568
รวมแผนงบค่าเสื่อม ปี 61.xls
2017-08-16 13:37:24
ดาวน์โหลดเอกสารรวมแผนงบค่าเสื่อม ปี 61.xls
4432
ตัวอย่างรายละเอียดแฟ้มครอบครัว ณัฐพล
รายละเอียดแฟ้มพับใส่ เอกสารแฟ้มครอบครัว.docx
2017-07-14 16:01:42
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดแฟ้มพับใส่ เอกสารแฟ้มครอบครัว.docx
4304
รายชื่อ พยาบาล อ เมือง มาลัย
ข้อมูลพยาบาล cup เมือง.xlsx
2017-04-26 13:48:00
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลพยาบาล cup เมือง.xlsx
4302
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน จันธิดา
ใบลาพักผ่อน.doc
2017-04-20 11:16:46
ดาวน์โหลดเอกสารใบลาพักผ่อน.doc
4276
9 9
รายชื่อผู้ดูแลระบบ Admin โปรแกรม Happinometer อ.เมือง.xlsx
2017-04-12 14:10:10
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้ดูแลระบบ Admin โปรแกรม Happinometer อ.เมือง.xlsx
4201
KPIจังหวัดหมวด ๕ ติดดาว 60.docx
2017-03-20 11:51:50
ดาวน์โหลดเอกสารKPIจังหวัดหมวด ๕ ติดดาว 60.docx
4200
04.แบบฟอร์มเสนอ R2R_sakon.docx
2017-03-20 11:51:35
ดาวน์โหลดเอกสาร04.แบบฟอร์มเสนอ R2R_sakon.docx
4199
03.แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง_sakon.docx
2017-03-20 11:51:15
ดาวน์โหลดเอกสาร03.แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง_sakon.docx
4198
02.แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการในชุม.doc
2017-03-20 11:51:02
ดาวน์โหลดเอกสาร02.แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการในชุม.doc
4197
01.แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ_sakon.doc
2017-03-20 11:50:49
ดาวน์โหลดเอกสาร01.แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ_sakon.doc
4194
Flow ไข้เลือดออก อ.เมือง60.doc
2017-03-20 10:25:16
ดาวน์โหลดเอกสารFlow ไข้เลือดออก อ.เมือง60.doc
4192
Flow อุบัติเหตุ60.doc
2017-03-19 15:44:32
ดาวน์โหลดเอกสารFlow อุบัติเหตุ60.doc
4191
flow LTC60.doc
2017-03-19 15:44:14
ดาวน์โหลดเอกสารflow LTC60.doc
4181
แบบประเมิน พกส. จันธิดา
แบบประเมินพกส.xls
2017-03-15 16:12:38
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินพกส.xls
4090
9 9
แบบแผน Plainfin60.xls
2017-02-02 10:20:35
ดาวน์โหลดเอกสารแบบแผน Plainfin60.xls
4080
แผนการเงินการคลังและแผนการจัดหาวัสดุปี 2560 รพ.สต.ลาดกะเฌอ
แผนการเงินปี 2560.rar
2017-01-30 12:01:23
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงินปี 2560.rar
4079
9 9
รวมแผนค่าเสื่อม 60 ส่วน90% จังหวัดสกลนคร _30 พย59.xlsx
2017-01-30 11:56:15
ดาวน์โหลดเอกสารรวมแผนค่าเสื่อม 60 ส่วน90% จังหวัดสกลนคร _30 พย59.xlsx
4038
9 9
ค่่าเสื่อม 60 cup เมือง--ร ายชื่อกรรมการ.xls
2017-01-16 13:04:26
ดาวน์โหลดเอกสารค่่าเสื่อม 60 cup เมือง--ร ายชื่อกรรมการ.xls
3997
แผนการเงินCUPเมือง 2560 ส่ง สสจ.สน.xls
2016-12-07 10:36:52
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงินCUPเมือง 2560 ส่ง สสจ.สน.xls
3818
ร่างคำสั่ง DHML_DHF ภูวนาถ
คำสั่งDHML_DHF.doc
2016-11-05 09:27:30
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งDHML_DHF.doc
3806
โครงการประชุมสภา ปี ๒๕๖๐ สมปอง
โครงการประชุมสภาสุขภาพเมืองสกลนคร ปี ๒๕๕๘.doc
2016-10-28 16:38:56
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการประชุมสภาสุขภาพเมืองสกลนคร ปี ๒๕๕๘.doc
3642
9 9
แบบรายงานวาตภัย.doc
2016-08-13 14:11:07
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานวาตภัย.doc
3632
แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจ จันธิดา
แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน1.doc
2016-07-14 15:43:32
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน1.doc
3522
9 9
แบบรายงานวาตภัย.doc
2016-05-13 09:36:58
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานวาตภัย.doc
2823
อัตราค่าบริการห้องพิเศษ รพ.สกลนคร คุณสิปาง กิจจะ
img018.pdf
2015-06-08 11:15:26
ดาวน์โหลดเอกสารimg018.pdf
2584
9 9
คำสั่งแพทย์.pdf
2015-03-03 16:37:40
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแพทย์.pdf
2544
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร จันธิดา
ใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2015-01-23 14:32:13
ดาวน์โหลดเอกสารใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2195
ระเบียบโรงพยาบาลสกลนครว่าด้วยอัตราค่าบริการห้องพิเศษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 อุดม
458.pdf
2014-08-15 11:30:57
ดาวน์โหลดเอกสาร458.pdf
2146
ระเบียบการเขียนค่าใช้จ่ายเบิกในโครงการของ รพ.สน. กิ่งก้อย
9.pdf
2014-07-21 13:49:51
ดาวน์โหลดเอกสาร9.pdf
2025
ฉลากช่วยที่ใช้ในงาน รพ.สต.ติดดาว งานเภสัชโรงพยาบาลสกลสาขา1
ฉลากช่วย.rar
2014-04-09 14:30:14
ดาวน์โหลดเอกสารฉลากช่วย.rar
1444
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ กิ่งก้อย
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
2013-09-23 12:42:31
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
1443
แบบสอบถาม ความพึงพอใจในงาน กิ่งก้อย
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
2013-09-23 12:41:16
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
878
แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นูู๋กิ่งก้อย
20.zip
2013-02-01 15:01:42
ดาวน์โหลดเอกสาร20.zip

ผู้ส่ง :

ใส่ข้อความ:

แนบไฟล์: