ห้องงาน งานบริหาร

งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบงาน

ยังไม่มี ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
ข้อความ
ผู้ส่ง
ชื่อไฟล์
เวลา
ดาวน์โหลด
จัดการไฟล์
3795
ส่งแผนรับ-จ่ายเงินปี60-รพสต.ฮางโฮง รพ.สต.ฮางโฮง
แผนรับ-จ่ายเงินฮางโฮง ปี60.xls
2016-10-20 23:06:08
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับ-จ่ายเงินฮางโฮง ปี60.xls
3794
ส่งแผนรับ-จ่าย รพ.สต.หนองไผ่ ปีงบ 2560 รพ.สต.บ้านหนองไผ่
แผนรับจ่าย รพ.สต.หนองไผ่ ปีงบ 60.xls
2016-10-20 16:31:28
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับจ่าย รพ.สต.หนองไผ่ ปีงบ 60.xls
3793
ส่งแผนรับ-จ่าย รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี ปีงบ 2560 รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
แผนประมาณการ รับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2560.xls
2016-10-20 15:08:09
ดาวน์โหลดเอกสารแผนประมาณการ รับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2560.xls
3792
ขอส่งแผนพันาบุคลากรดงพัฒนา รพ สต ดงพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากรดงพัฒนา.xls
2016-10-19 12:09:29
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากรดงพัฒนา.xls
3791
ส่งแผนรายรับ - รายจ่าย รพ.สต.โคกเลาะ รพ.สต.บ้านโคกเลาะ
แผนรายรับ - รายจ่าย รพ.สต.โคกเลาะ.xls
2016-10-18 14:15:56
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรายรับ - รายจ่าย รพ.สต.โคกเลาะ.xls
3790
ผนการรับ-จ่ายเงิน 2560 05449
แผนการเงิน หนองสนม.2560.xls
2016-10-18 10:47:45
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน หนองสนม.2560.xls
3789
ส่งบัญชีพัสดุให้คุณ นิติศักดิ์ ครับ คูสนาม
พัสดุขอจำหน่ายปี 59 คูสนาม.xls
2016-10-18 10:10:30
ดาวน์โหลดเอกสารพัสดุขอจำหน่ายปี 59 คูสนาม.xls
3788
ส่งแผนพัฒนาบุคลากร ปี 60 ศสม.สุขเกษม
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 60ศสม.สุขเกษม.xls
2016-10-17 14:43:40
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร ปี 60ศสม.สุขเกษม.xls
3787
ส่งแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2560 รพ.สต.ฮางโฮง
แผนพัฒนาบุคลากร ฮางโฮง60.xls
2016-10-15 15:28:00
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร ฮางโฮง60.xls
3786
แผนรับ-จ่ายเงิน รพสตนาคำ นาคำ
แผนรับ-จ่ายเงิน รพสต นาคำ.xls
2016-10-14 22:27:46
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับ-จ่ายเงิน รพสต นาคำ.xls
3785
ส่งแผนเงินFix cost ใหม่ รพ.สต.ท่าแร่
แผนรับ-จ่ายเงิน ท่าแร่ ปี 60.xls
2016-10-14 16:56:23
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับ-จ่ายเงิน ท่าแร่ ปี 60.xls
3784
แผนรายรับ-รายจ่ายรพ.สต.ดงพัฒนา2560แก้ไข รพ.สต.บ้านดงพัฒนา
แผนรับ-จ่ายรพ.สต.ดงพัฒนา59.xls
2016-10-13 17:14:40
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับ-จ่ายรพ.สต.ดงพัฒนา59.xls
3783
แผนรายรับ-รายจ่ายรพ.สต.ดงพัฒนา2560แก้ไข รพ.สต.บ้านดงพัฒนา
แผนรับ-จ่ายรพ.สต.ดงพัฒนา59.xls
2016-10-13 17:14:40
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับ-จ่ายรพ.สต.ดงพัฒนา59.xls
3782
แผนรายรับ-รายจ่ายดงพัฒนา2560 รพ.สต.บ้านดงพัฒนา
แผนรับ-จ่ายรพ.สต.ดงพัฒนา59.xls
2016-10-13 16:09:02
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับ-จ่ายรพ.สต.ดงพัฒนา59.xls
3781
แผนรายรับ-รายจ่ายดงพัฒนา2560 รพ.สต.บ้านดงพัฒนา
แผนรับ-จ่ายรพ.สต.ดงพัฒนา59.xls
2016-10-13 16:09:02
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับ-จ่ายรพ.สต.ดงพัฒนา59.xls
3780
ส่งแผนการเงิน ปี ๖๐ รพ สต เชียงเครือ
สำเนาของ แผนการเงิน 60 เชียงเครือ.xls
2016-10-13 12:14:52
ดาวน์โหลดเอกสารสำเนาของ แผนการเงิน 60 เชียงเครือ.xls
3779
แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง ปี 60 รพ.สต.ท่าแร่
แผนรับ-จ่ายเงิน ท่าแร่ ปี 60.xls
2016-10-13 11:35:16
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับ-จ่ายเงิน ท่าแร่ ปี 60.xls
3778
แผนพัฒนาบุคลากร ศสม.ร่มเกล้า 2560 ศสม.ร่มเกล้า
HRD ศสม.ร่มเกล้า.xls
2016-10-12 15:24:50
ดาวน์โหลดเอกสารHRD ศสม.ร่มเกล้า.xls
3777
แผนรับ-จ่ายปี 2560 pcu นาเวง pcu นาเวง
รายรับ รายจ่าย ปี 2560 (นาเวง 14441).xls
2016-10-12 13:43:23
ดาวน์โหลดเอกสารรายรับ รายจ่าย ปี 2560 (นาเวง 14441).xls
3776
แผนรับ-จ่ายปี2560 ร่มเกล้า (OK) ศสม.ร่มเกล้า
รายรับ-จ่าย ปี2560 ศาม.ร่มเกล้า.xls
2016-10-12 12:29:14
ดาวน์โหลดเอกสารรายรับ-จ่าย ปี2560 ศาม.ร่มเกล้า.xls
3775
แผนรับ-จ่าย ปี2560 ศสม.ร่มเกล้า ศสม.ร่มเกล้า
รายรับ-จ่าย ปี2560 ศาม.ร่มเกล้า.xls
2016-10-12 11:51:24
ดาวน์โหลดเอกสารรายรับ-จ่าย ปี2560 ศาม.ร่มเกล้า.xls
3774
แผนรับ-จ่ายเงินปี2560 ศสม.ร่มเกล้า (ล่าสุด) ศสม.ร่มเกล้า
รายรับ-จ่าย ปี2560 ศาม.ร่มเกล้า.xls
2016-10-12 09:12:56
ดาวน์โหลดเอกสารรายรับ-จ่าย ปี2560 ศาม.ร่มเกล้า.xls
3773
ส่งแผนรับ-จ่ายเงิน แก้ไขใหม่ รพ.สต.พังขว้างใต้
แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปี 60 แก้ไขใหม่.xls
2016-10-12 08:04:51
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปี 60 แก้ไขใหม่.xls
3772
แผนบุคลากรม่วงลาย2560ครับ ธวัชชัย
แผนพัฒนาบุคลากรม่วงลาย2560ครับ.xls
2016-10-12 07:54:27
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากรม่วงลาย2560ครับ.xls
3771
แผนการเงิน ปี60 ทับสอ รพ.สต.บ้านทับสอ
แผนการเงิน 60.xls
2016-10-11 16:16:51
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน 60.xls
3770
แผนรายรับ-จ่ายเงิน ปี 2560 ศสม.ร่มเกล้า (แก้ไขล่าสุด) ศสม.ร่มเกล้า
รายรับ-จ่าย ปี2560 ศาม.ร่มเกล้า.xls
2016-10-11 16:06:33
ดาวน์โหลดเอกสารรายรับ-จ่าย ปี2560 ศาม.ร่มเกล้า.xls
3769
แผนรายรับ-จ่าย ปี2560 ศสม.ร่มเกล้า (แก้ไข) ศสม.ร่มเกล้า
รายรับ-จ่าย ปี2560 ศาม.ร่มเกล้า.xls
2016-10-11 16:01:12
ดาวน์โหลดเอกสารรายรับ-จ่าย ปี2560 ศาม.ร่มเกล้า.xls
3768
แผนรับ-จ่าย ปี2560 ศสม.ร่มเกล้า ศสม.ร่มเกล้า
แผนรายรับ-รายจ่ายศสม.ร่มเกล้า.xls
2016-10-11 15:56:33
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรายรับ-รายจ่ายศสม.ร่มเกล้า.xls
3767
แผนรายรับ รายจ่าย ศสม สุขเกษม 2560 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุขเกษม
แผนรายรับ รายจ่าย ศสม สุขเกษม 2560.xls
2016-10-11 15:21:04
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรายรับ รายจ่าย ศสม สุขเกษม 2560.xls
3766
แผนรับจ่ายเงินปี 60 รพ.สต.โนนหอม
รพ สต โนนหอม.xls
2016-10-11 14:58:14
ดาวน์โหลดเอกสารรพ สต โนนหอม.xls
3765
แผนการรับ-จ่ายเงินบำรุงปี 60 somporn
แผนการเงินปี60_ดงขุมข้าว.xls
2016-10-11 11:31:26
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงินปี60_ดงขุมข้าว.xls
3764
แผนรับจ่ายเงินโคกก่อง รพ.สต.โคกก่อง
แผนรับจ่ายเงินโคกก่อง.xls
2016-10-10 20:52:25
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับจ่ายเงินโคกก่อง.xls
3763
ส่งแผนการเงินปี 2560 รพ.สต.ดอนแคนใต้ รพ.สต.ดอนแคนใต้
แผนการเงินปี2560 รพ.สต.ดอนแคนใต้.xls
2016-10-10 15:57:40
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงินปี2560 รพ.สต.ดอนแคนใต้.xls
3762
แผนพัฒนาบุคลากร ปี ๖๐ รพสต เชียงเครือ
แผนพัฒนาบุคลากรเชียงเครือ 60.xls
2016-10-10 11:21:44
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากรเชียงเครือ 60.xls
3761
แผนรายรับ- รายจ่าย ธาตุเชิงชุม 2560 ธาตุเชิงชุม
สรุปรายรับ- รายจ่าย รพ.สต. ธาตุเชิงชุม 2560.xls
2016-10-10 11:08:03
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปรายรับ- รายจ่าย รพ.สต. ธาตุเชิงชุม 2560.xls
3760
แผนบุคลากร ปี 60 รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
05445แผนบุคลาการ60.xls
2016-10-10 10:57:41
ดาวน์โหลดเอกสาร05445แผนบุคลาการ60.xls
3759
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2560 นายสุวพันธุ์ คะโยธา
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2560.xls
2016-10-10 08:46:44
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2560.xls
3758
แผนพัฒนาบุคลากร 60 โคกก่อง รพ.สต.โคกก่อง
แผนพัฒนาบุคลากรโคกก่อง60.xls
2016-10-09 22:31:20
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากรโคกก่อง60.xls
3757
ส่งแผนรับ-จ่ายเงินบำรุงฯ ปี 60 รพ.สต.ดงมะไฟ
แผนการรับจ่ายเงินบำรุงปี 2560 (รพ.สต.ดงมะไฟ).xls
2016-10-09 11:28:17
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการรับจ่ายเงินบำรุงปี 2560 (รพ.สต.ดงมะไฟ).xls
3756
ส่งแผนการเงิน ปี 2560 รพ.สต.พังขว้างใต้
แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปี 60.xls
2016-10-07 22:11:57
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปี 60.xls
3755
ส่งแผนการเงินปี 60 รพ.สต.บ้านคูสนาม คูสนาม
แผยการเงิน รพ.สต.บ้านคูสนาม ปี 60.xls
2016-10-07 16:08:13
ดาวน์โหลดเอกสารแผยการเงิน รพ.สต.บ้านคูสนาม ปี 60.xls
3754
ส่งแผนพัฒนาบุคคลากร คูสนาม คูสนาม
แผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.บ้านคูสนามปีงบ 2560.xls
2016-10-07 15:06:48
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.บ้านคูสนามปีงบ 2560.xls
3753
แผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.ท่าแร่ ปีงบประมาณ 2560 ปิยะฉัตร
แผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.ท่าแร่ ปรงบประมาณ 2560.xls
2016-10-07 14:03:18
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.ท่าแร่ ปรงบประมาณ 2560.xls
3752
แผนการเงินปี2560 ธวัชชัย
แผนการเงินม่วงลาย 2560.xls
2016-10-07 12:03:16
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงินม่วงลาย 2560.xls
3751
แผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.บ้านโคกเลาะ รพ.สต.บ้านโคกเลาะ
แผนพัฒนาบุคลากร โคกเลาะ.xls
2016-10-07 11:52:51
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร โคกเลาะ.xls
3750
แผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.บ้านหนองสนม รพ.สต.หนองสนม
แผนพัฒนาบุคลากร60.xls
2016-10-07 11:50:48
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร60.xls
3749
แผนพัฒนาบุคลากร 2560 ดอนแคน ดอนแคน
แผนพัฒนาบุคลากร 2560 ดอนแคน.xls
2016-10-07 10:49:00
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร 2560  ดอนแคน.xls
3748
แผนพัฒนาบุคลากร รพสต.ทับสอ
แผนงาน 60.xls
2016-10-07 09:32:46
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงาน 60.xls
3747
ส่งแผนพัฒนาบุคลากร รพ สต หนองลาดใต้
แผนพัฒนาบุคลากร60.xls
2016-10-07 07:58:01
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร60.xls
3746
ส่งแผนการเงิน60 รพ สต หนองลาดใต้
แผนการเงิน60.xls
2016-10-07 07:57:09
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน60.xls
3745
ส่งแผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย
แผนบุคลากร 60.xls
2016-10-06 20:35:57
ดาวน์โหลดเอกสารแผนบุคลากร 60.xls
3744
ส่งแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2560 รพ.สต.พังขว้างใต้
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 60 รพ.สต.พังขว้างใต้.xls
2016-10-06 20:35:36
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร ปี 60 รพ.สต.พังขว้างใต้.xls
3743
ส่งแผนเงิน รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย
แผนเงินปี 60.xls
2016-10-06 20:35:07
ดาวน์โหลดเอกสารแผนเงินปี 60.xls
3742
ส่งแผนพัฒนาบุคลากรปี2560 รพ.สต.นาคำ
แผนพัฒนาบุคคลากร รพ.สต.นาคำ.xls
2016-10-06 16:43:25
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคคลากร รพ.สต.นาคำ.xls
3741
แจ้งความจำนงค์ฝึกอบรมในประเทศ วัชราภรณ์
ใบแสดงความจำนงค์ ไปประชุม ในประเทศ.doc
2016-10-06 16:30:38
ดาวน์โหลดเอกสารใบแสดงความจำนงค์ ไปประชุม ในประเทศ.doc
3740
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 60 (แมด) รพ.สต.บ้านแมด
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 60 (รพ.สต.บ้านแมด).xls
2016-10-06 11:42:37
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร ปี 60 (รพ.สต.บ้านแมด).xls
3739
ร่างโอนเงินจัดสรร รพ.สต. ปี 2559 จันธิดา
ร่างเงินโอนและจัดสรร รพ.สต. ปี 2559 - 2560.xls
2016-10-06 11:28:39
ดาวน์โหลดเอกสารร่างเงินโอนและจัดสรร รพ.สต. ปี 2559 - 2560.xls
3738
ปรับลด 10% ปี 2559 จันธิดา
ปรับลด 10 เปอร์เซ็นต์ ปี 2559 - 2560.xls
2016-10-06 11:27:42
ดาวน์โหลดเอกสารปรับลด 10 เปอร์เซ็นต์ ปี 2559 - 2560.xls
3737
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน จันะิดา
formplan-2560.xls
2016-10-06 10:16:46
ดาวน์โหลดเอกสารformplan-2560.xls
3736
แผนการเงิน ปี 2560 (แมด) รพ.สต.แมด
แผนการเงินปี 2560 แมด.xls
2016-10-06 10:14:52
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงินปี 2560 แมด.xls
3735
ใบแสดงความจำนงขอลา ศรีวิไล
ใบแสดงความจำนงขอลาศึกษา(นางศรีวิไล นามละคร.doc
2016-10-06 10:14:37
ดาวน์โหลดเอกสารใบแสดงความจำนงขอลาศึกษา(นางศรีวิไล นามละคร.doc
3734
แผนพัฒนาบุคลากร 2560 นาขาม นาขาม
แผนพัฒนาบุคลากร 2560 นาขาม.xls
2016-10-05 15:22:20
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร 2560  นาขาม.xls
3733
งบค่าเสื่อม ปี 2560 รพ.สต.ลาดกะเฌอ รพ.สต.ลาดกะเฌอ
งบค่าเสื่อมปี 2560 รพ.สต.ลาดกะเฌอ.xls
2016-10-05 11:59:59
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อมปี 2560 รพ.สต.ลาดกะเฌอ.xls
3732
แผนการเงิน รพ.สต.ลาดกะเฌอ 2560 รพ.สต.ลาดกะเฌอ
แผนการเงิน รพ.สต.ลาดกะเฌอ 2560.xls
2016-10-05 11:55:03
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน รพ.สต.ลาดกะเฌอ 2560.xls
3731
ส่งแผนพัฒนาบุคลากรปี 2560 รพ.สต.บ้านลาดกะเฌอ รพ.สต.ลาดกะเฌอ
แบบพัฒนาบุคลากร รพ.สต.ลาดกะเฌอ ปี2560.xls
2016-10-05 11:54:16
ดาวน์โหลดเอกสารแบบพัฒนาบุคลากร รพ.สต.ลาดกะเฌอ ปี2560.xls
3730
ส่งแผนพัฒนาบุคลากรปี60_รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว
แผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว ปี60.xls
2016-10-05 10:52:59
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว ปี60.xls
3729
ค่าเสื่อม รพ.สต.โคกเลาะ ปี 2560 รพ.สต.บ้านโคกเลาะ
ค่าเสื่อม รพ.สต.โคกเลาะ ปี 60.xls
2016-10-04 17:14:28
ดาวน์โหลดเอกสารค่าเสื่อม รพ.สต.โคกเลาะ ปี 60.xls
3728
วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 59 จันธิดา
วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม59.doc
2016-10-04 01:28:04
ดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม59.doc
3727
9 9
แบบแผนการเงินCUPเมือง 2560.xls
2016-10-03 16:46:01
ดาวน์โหลดเอกสารแบบแผนการเงินCUPเมือง 2560.xls
3726
9 9
แบบพัฒนาบุคลากร สสอ.เมือง ปี2560.xls
2016-10-03 16:34:49
ดาวน์โหลดเอกสารแบบพัฒนาบุคลากร สสอ.เมือง ปี2560.xls
3725
9 9
รง.ประชุมภุชพงศ์ ต.ค.59.doc
2016-10-03 15:07:33
ดาวน์โหลดเอกสารรง.ประชุมภุชพงศ์ ต.ค.59.doc
3718
งบค่าเสื่อมดงพัฒนา 60 รพ สต ดงพัฒนา
งบค่าเสื่อมดงพัฒนา 60.xls
2016-09-08 06:26:05
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อมดงพัฒนา 60.xls
3717
งบค่าเสื่อม ปี 2560 pcu นาเวง
ศบส.นาเวง 14441.xls
2016-09-07 13:59:52
ดาวน์โหลดเอกสารศบส.นาเวง 14441.xls
3716
9 9
รวมยานพาหนะ สสอ.เมือง59.xls
2016-09-07 11:20:15
ดาวน์โหลดเอกสารรวมยานพาหนะ สสอ.เมือง59.xls
3715
ส่งแผนงบค่าเสื่อมปี2560 รพ.สต.ดอนแคนใต้
แผนงบค่าเสื่อม ปี 2560 ดอนแคนใต้.xls
2016-09-07 10:09:08
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงบค่าเสื่อม ปี 2560 ดอนแคนใต้.xls
3714
งบค่าเสื่อม ปี 2560 ศสม.สุขเกษม
แผนงบค่าเสื่อมปี 60.xls
2016-09-07 10:07:12
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงบค่าเสื่อมปี 60.xls
3713
วาระการประชุมประจำเดือนกันยายน จันธิดา
วาระการประชุมประจำเดือนกันยายน59.doc
2016-09-06 08:34:04
ดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุมประจำเดือนกันยายน59.doc
3712
9 9
รง.ประชุมภุชพงศ์ ก.ย.59.doc
2016-09-06 08:14:36
ดาวน์โหลดเอกสารรง.ประชุมภุชพงศ์ ก.ย.59.doc
3711
งบค่าเสื่อม รพ.สต.นาคำปี 2560 รพ.สต.นาคำ
งบค่าเสื่อม รพ.สต.นาคำปี 2560.xls
2016-09-05 19:50:01
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม รพ.สต.นาคำปี 2560.xls
3710
งบค่าเสื่อมปี 60 คูสนาม(แก้ไขใหม่) คูสนาม
งบค่าเสื่อมปี 60 รพ.สต.บ้านคูสนาม(แก้ไขใหม่).xls
2016-09-05 12:25:50
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อมปี 60 รพ.สต.บ้านคูสนาม(แก้ไขใหม่).xls
3709
งบค่าเสื่อมปี 60 คูสนาม คูสนาม
งบค่าเสื่อมปี 60 คูสนาม.xls
2016-09-02 17:45:59
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อมปี 60 คูสนาม.xls
3708
ส่งงบค่าเสื่อม ปี 60 รพสต เชียงเครือ
แผนงบค่าเสื่อม เชียงเครือ 60.xls
2016-09-02 15:16:32
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงบค่าเสื่อม เชียงเครือ 60.xls
3707
ส่ง งบค่าเสื่อม ปี 2560 รพ.สต.ดงมะไฟ
งบค่าเสื่อม รพ.สต.ดงมะไฟ ปี 2560.xls
2016-09-02 14:13:48
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม รพ.สต.ดงมะไฟ ปี 2560.xls
3706
งบค่าเสื่อม 60 รพ.สต.โคกก่อง
แผนงบค่าเสื่อม 60 โคกก่อง.xls
2016-09-02 12:06:09
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงบค่าเสื่อม 60 โคกก่อง.xls
3705
งบค่าเสื่อมปี60 รพ สต หนองลาดใต้
งบค่าเสื่อมปี60 หนองลาดใต้.xls
2016-09-02 11:00:08
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อมปี60 หนองลาดใต้.xls
3704
งบค่าเสื่อมปี 60 รพ.สต.พังขว้างใต้
งบค่าเสื่อมปี 2560 พังขว้างใต้.xls
2016-09-01 21:59:59
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อมปี 2560 พังขว้างใต้.xls
3702
งบค่าเสื่อม 60 รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
งบค่าเสื่อม 60.xls
2016-09-01 15:19:36
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม 60.xls
3700
งบค่าเสื่อม ปี 60 รพ.สต.บ้านแมด
งบค่าเสื่อม ปี 60 (แมด).xls
2016-09-01 14:16:58
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม ปี 60 (แมด).xls
3698
แผนงบค่าเสื่อม รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย
งบค่าเสื่อมหนองปลาน้อย 60.xls
2016-09-01 13:26:42
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อมหนองปลาน้อย 60.xls
3691
งบค่าเสื่อม 60 รพ.สต.โนนหอม
แผนปี 60.xls
2016-09-01 11:52:08
ดาวน์โหลดเอกสารแผนปี 60.xls
3687
งบค่าเสื่อม ปี2560 แก้ไขใหม่คะ ศสม.ร่มเกล้า (23816)
งบเสื่อม ปี2560 ศสม.ร่มเกล้า.xls
2016-09-01 11:31:41
ดาวน์โหลดเอกสารงบเสื่อม ปี2560 ศสม.ร่มเกล้า.xls
3686
งบค่าเสื่อมปี 2560 ม่วงลาย ธวัชชัย (0895779478)
งบค่าเสื่อมม่วงลาย60.xls
2016-09-01 11:29:25
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อมม่วงลาย60.xls
3685
ส่งงบค่าเสื่อม นาขาม ปี 2560 นาขาม
งบค่าเสื่อม รพ.สต นาขาม 2560.xls
2016-09-01 11:26:47
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม รพ.สต นาขาม 2560.xls
3681
งบค่าเสื่อม ปี2560 ศสม.ร่มเกล้า ศสม.ร่มเกล้า (23816)
งบเสื่อม ปี2560 ศสม.ร่มเกล้า.xls
2016-09-01 10:02:32
ดาวน์โหลดเอกสารงบเสื่อม ปี2560 ศสม.ร่มเกล้า.xls
3679
งบค่าเสื่อมรพ.สต.ธาตุเชิงชุม นายสุวพันธุ์ คะโยธา
งบค่าเสื่อม รพ.สต.ธาตุเชิงชุม ปี 2559.xls
2016-09-01 09:27:37
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม รพ.สต.ธาตุเชิงชุม  ปี 2559.xls
3678
งบค่าเสื่อม_ท่าแร่ พิศมัย
งบค่าเสื่อม_ท่าแร่59.xls
2016-08-31 10:15:47
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม_ท่าแร่59.xls
3677
งบค่าเสื่อม_ท่าแร่ พิศมัย
งบค่าเสื่อม_ท่าแร่59.xls
2016-08-31 10:12:56
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม_ท่าแร่59.xls
3676
แผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ปีงบประมาณ 2560 ของ CUP เมืองสกลนคร รพ.สต.หนองไผ่
แผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ปีงบประมาณ 2560 ของ CUP เมืองสกลนคร.x
2016-08-30 15:29:34
ดาวน์โหลดเอกสารแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ปีงบประมาณ 2560 ของ CUP เมืองสกลนคร.x
3675
ส่ง รายงานการประชุม 24 ส.ค. 59 ปภาดา พิมมะรัตน์
บันทึกการประชุมพยาบาล CUP เมืองสกลนคร 24 ส.ค. 59.rar
2016-08-25 14:55:55
ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกการประชุมพยาบาล CUP เมืองสกลนคร 24 ส.ค. 59.rar
3674
DHB-นพ.สุวัฒน์-mida จันธิดา
8.pdf
2016-08-25 11:50:58
ดาวน์โหลดเอกสาร8.pdf
3673
DHS DC - กรมคร. - mida จันธิดา
7.pdf
2016-08-25 11:48:08
ดาวน์โหลดเอกสาร7.pdf
3672
DHS กรมสุขภาจิต จันธิดา
6.pdf
2016-08-25 11:46:30
ดาวน์โหลดเอกสาร6.pdf
3671
DHS นพ.ประสิทธิ์ชัย จันธิดา
5.pdf
2016-08-25 11:42:21
ดาวน์โหลดเอกสาร5.pdf
3670
นพ.ชาญวิทย์ จันธิดา
4.pdf
2016-08-25 11:38:53
ดาวน์โหลดเอกสาร4.pdf
3669
แผน pcc จันธิดา
3.pdf
2016-08-25 11:36:30
ดาวน์โหลดเอกสาร3.pdf
3668
ระบบปฐมภูมิ จันธิดา
2.pdf
2016-08-25 11:35:42
ดาวน์โหลดเอกสาร2.pdf
3667
แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ จันธิดา
1.pdf
2016-08-25 11:33:56
ดาวน์โหลดเอกสาร1.pdf
3666
ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเรื่อง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง นพ.สุรพล ฉากครบุรี
ขอเชิญคุณวรรณพร พึ่งวร (เข้าร่วมประชุม )IMG.pdf
2016-08-24 15:15:46
ดาวน์โหลดเอกสารขอเชิญคุณวรรณพร พึ่งวร (เข้าร่วมประชุม )IMG.pdf
3665
เรื่อง แก้ไขคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว แพทย์แผนไทย รพ.สต.ขมิ้น, รพ.สต.นาคำ คุณสิปาง กิจจะ
แก้ไขคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว แพทย์แผนไทย IMG.pdf
2016-08-23 11:04:07
ดาวน์โหลดเอกสารแก้ไขคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว แพทย์แผนไทย IMG.pdf
3664
งบค่าเสื่อม 2560 05449
งบค่าเสื่อม รพ.สต.บ้านหนองสนม 2560.xls
2016-08-22 14:22:01
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม รพ.สต.บ้านหนองสนม 2560.xls
3652
งบค่าเสื่อม2560 รพ.สต.ทับสอ arachaporn
งบค่าเสื่อม2560 รพ.สต.บ้านทับสอ.xls
2016-08-18 11:24:37
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม2560 รพ.สต.บ้านทับสอ.xls
3649
Primary Care Cluster จันธิดา
Primary Care Cluster 25590816.pdf
2016-08-17 14:18:17
ดาวน์โหลดเอกสารPrimary Care Cluster 25590816.pdf
3648
ทิศทางประเทศไทย จันธิดา
ทิศทางประเทศไทย 150816.pdf
2016-08-17 13:49:07
ดาวน์โหลดเอกสารทิศทางประเทศไทย 150816.pdf
3647
ส่งงบค่าเสื่อม ปี 2560 รพ.สต.ฮางโฮง
งบค่าเสื่อม 2560.xls
2016-08-17 11:47:36
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม 2560.xls
3646
งบค่าเสื่อม ปี 2560 รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว ณัฐพล มีพรหม
แผนงบค่าเสื่อมปี 2560 .xls
2016-08-16 15:10:16
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงบค่าเสื่อมปี 2560 .xls
3645
งบค่าเสื่อม ปี 2560 รพ.สต.ลาดกะเฌอ รพ.สต.ลาดกะเฌอ
(งบค่าเสื่อม)ปีงบประมาณ 2560 รพสต ลาดกะเฌอ.xls
2016-08-16 13:25:24
ดาวน์โหลดเอกสาร(งบค่าเสื่อม)ปีงบประมาณ 2560 รพสต ลาดกะเฌอ.xls
3644
ขอเชิญประชุม CUP BOARD ครั้งที่ 5/2559 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลานคำหอม รพศ.สกลนคร คุณสิปาง กิจจะ
ขอเชิญประชุม CUP BOARD ครั้งที่ 5 IMG.pdf
2016-08-15 11:30:07
ดาวน์โหลดเอกสารขอเชิญประชุม CUP BOARD ครั้งที่ 5 IMG.pdf
3643
การจัดเครือข่ายบริการปฐมภูมิ จันธิดา
แบบสำรวจข้อมูล การจัดตั้ง PCC60.xls
2016-08-15 11:28:17
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจข้อมูล การจัดตั้ง PCC60.xls
3642
9 9
แบบรายงานวาตภัย.doc
2016-08-13 14:11:07
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานวาตภัย.doc
3641
9 9
แบบงบลงทุน ปี 60.xls
2016-08-05 16:10:50
ดาวน์โหลดเอกสารแบบงบลงทุน ปี 60.xls
3640
งบค่าเสื่อม ปี 59 จันธิดา
งบค่าเสื่อม.pdf
2016-08-05 15:41:17
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม.pdf
3635
ใบตอบรับไปราชการ รพ.สต เชียงเครือ
ไปราชการ.xls
2016-08-03 12:15:48
ดาวน์โหลดเอกสารไปราชการ.xls
3632
แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจ จันธิดา
แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน1.doc
2016-07-14 15:43:32
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน1.doc
3614
ขอข้อมูลลูกจ้า จันธิดา
ขอข้อมูลลูกจ้าง.xls
2016-07-06 12:09:56
ดาวน์โหลดเอกสารขอข้อมูลลูกจ้าง.xls
3607
ทิศทางการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข จันธิดา
แก้ไข1สสอ 22 มิย59.pdf
2016-06-26 11:04:17
ดาวน์โหลดเอกสารแก้ไข1สสอ 22 มิย59.pdf
3606
นำเสนอนิเทศ คปสอ.รอบ2 9
นิเทศ คปสอ 2-59 ใหม่.rar
2016-06-23 15:34:09
ดาวน์โหลดเอกสารนิเทศ คปสอ 2-59 ใหม่.rar
3605
pptนิเทศงาน2 สมบูรณ์
นิเทศ คปสอ ปี59 รอบ2.zip
2016-06-22 16:25:51
ดาวน์โหลดเอกสารนิเทศ คปสอ ปี59 รอบ2.zip
3604
เอกสาร คปสอ.2ปี59(2) ภูวนาถ
สรุปเอกสาร.zip
2016-06-22 09:47:32
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปเอกสาร.zip
3603
เอกสารนำเสนอนิเทศ คปสอ.2ปี59 ภูวนาถ
นำเสนอรวม.zip
2016-06-22 09:45:03
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอรวม.zip
3599
ตัวชี้วัด 59 จันธิดา
ตัวชี้วัด 59.xls
2016-06-15 15:33:52
ดาวน์โหลดเอกสารตัวชี้วัด 59.xls
3581
ข้อมูลลูกจ้าง รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี 10 มิถุนายน 2559 รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี ต.ขมิ้น
ดงมะไฟสามัคคี.xls
2016-06-10 10:10:14
ดาวน์โหลดเอกสารดงมะไฟสามัคคี.xls
3576
ขอส่งรายงานลูกจ้างชั่วคราวฉบับจริง รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
Wed44159 (1).xls
2016-06-09 15:25:51
ดาวน์โหลดเอกสารWed44159 (1).xls
3568
(แก้ไข)ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รพ.สต.หนองลาดใต้ ชินกร รวมธรรม
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน).xls
2016-06-08 11:03:01
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน).xls
3551
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จันธิดา
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.xls
2016-06-02 13:45:21
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.xls
3528
9 9
ข้อมูลกำลังพลโครงสร้างใหม่ สสอ.เมือง59.xls
2016-05-19 09:05:56
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลกำลังพลโครงสร้างใหม่ สสอ.เมือง59.xls
3527
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลบุคลากร เทพพิทักษ์
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลบุคลากร.rar
2016-05-19 09:00:38
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลบุคลากร.rar
3526
ไฟล์ 2 สสจ. จันธิดา
ไฟล์ 2 สสจ..xls
2016-05-18 15:05:18
ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ 2 สสจ..xls
3525
ไฟล์ 1 สสจ. จันธิดา
ไฟล์ 1 สสจ..xls
2016-05-18 15:04:38
ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ 1 สสจ..xls
3522
9 9
แบบรายงานวาตภัย.doc
2016-05-13 09:36:58
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานวาตภัย.doc
3398
ปรับ รพศ.สน. เรื่อง ระบบจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ และ Central supply ค่ะ piyachut
กระบวนการทำงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เมืองสกลนครโมเดล 2003.doc
2016-04-23 17:43:10
ดาวน์โหลดเอกสารกระบวนการทำงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เมืองสกลนครโมเดล 2003.doc
3392
เรียน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่ง กรุณาดาวโหลดไฟล์ที่แนบไปให้นี้ เพื่อเป็นเอกสารให้การจัดการเส้นทางขยะติดเชื้อ นายเดชศร เลิศไธสงค์
PDF เส้นทางและการจัดการขยะ cup เมือง.pdf
2016-04-21 16:08:25
ดาวน์โหลดเอกสารPDF เส้นทางและการจัดการขยะ cup เมือง.pdf
3249
9 9
คำสั่ง FCT จนท.สสอ.เมือง.doc
2016-03-11 16:30:59
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง FCT จนท.สสอ.เมือง.doc
2920
9 9
plan พัฒนาบุคลากร สสอ.เมือง ปี59.xls
2015-10-05 08:41:15
ดาวน์โหลดเอกสารplan พัฒนาบุคลากร สสอ.เมือง ปี59.xls
2823
อัตราค่าบริการห้องพิเศษ รพ.สกลนคร คุณสิปาง กิจจะ
img018.pdf
2015-06-08 11:15:26
ดาวน์โหลดเอกสารimg018.pdf
2814
คำสั่งแต่งตั้งทีมหมอครอบครัว จันธิดา
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการFCT (2).doc
2015-05-21 09:57:40
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการFCT (2).doc
2810
แนวทางระบบการจัดการสุขภาพ 1 จันธิดา
แนวทางจัดการระบบสุขภาพ.doc
2015-05-15 13:18:08
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางจัดการระบบสุขภาพ.doc
2757
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศในเครือข่าย cup เมืองสกลนคร รพ.สน. จันธิดา
คำสั่ง รพ.สน..pdf
2015-04-20 13:26:28
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง รพ.สน..pdf
2584
9 9
คำสั่งแพทย์.pdf
2015-03-03 16:37:40
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแพทย์.pdf
2572
แนวทางการควบคุมครุภัณฑ์ค่ำกว่าเกณฑ์ นิติศักดิ์
แนวทางการปฏิบัติครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์.pdf
2015-02-20 09:12:27
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการปฏิบัติครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์.pdf
2544
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร จันธิดา
ใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2015-01-23 14:32:13
ดาวน์โหลดเอกสารใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2437
9 9
แนวทางจัดทีมหมอครอบ ครัว (1).doc
2014-12-26 15:05:11
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางจัดทีมหมอครอบ ครัว (1).doc
2436
9 9
ทีมหมอครอบ ครัวปี 58.xls
2014-12-26 14:59:40
ดาวน์โหลดเอกสารทีมหมอครอบ ครัวปี 58.xls
2195
ระเบียบโรงพยาบาลสกลนครว่าด้วยอัตราค่าบริการห้องพิเศษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 อุดม
458.pdf
2014-08-15 11:30:57
ดาวน์โหลดเอกสาร458.pdf
2146
ระเบียบการเขียนค่าใช้จ่ายเบิกในโครงการของ รพ.สน. กิ่งก้อย
9.pdf
2014-07-21 13:49:51
ดาวน์โหลดเอกสาร9.pdf
2025
ฉลากช่วยที่ใช้ในงาน รพ.สต.ติดดาว งานเภสัชโรงพยาบาลสกลสาขา1
ฉลากช่วย.rar
2014-04-09 14:30:14
ดาวน์โหลดเอกสารฉลากช่วย.rar
1444
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ กิ่งก้อย
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
2013-09-23 12:42:31
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
1443
แบบสอบถาม ความพึงพอใจในงาน กิ่งก้อย
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
2013-09-23 12:41:16
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
878
แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นูู๋กิ่งก้อย
20.zip
2013-02-01 15:01:42
ดาวน์โหลดเอกสาร20.zip
853
ตราสัญลักษณ์จริยธรรมใหม่ กิ่งก้อย
ชมรมจริยธรรม4.gif
2013-01-15 16:19:04
ดาวน์โหลดเอกสารชมรมจริยธรรม4.gif
623
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ราชมงคล) นู๋กิ่งก้อย
File485.pdf
2012-11-02 16:54:28
ดาวน์โหลดเอกสารFile485.pdf
622
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นู๋กิ่งก้อย
File484.pdf
2012-11-02 16:44:00
ดาวน์โหลดเอกสารFile484.pdf

ผู้ส่ง :

ใส่ข้อความ:

แนบไฟล์: