ห้องงาน งานบริหาร

งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบงาน

ยังไม่มี ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
ข้อความ
ผู้ส่ง
ชื่อไฟล์
เวลา
ดาวน์โหลด
จัดการไฟล์
3529
9 9
-Profile 00493สสอ_25.pdf
2016-05-24 10:31:38
ดาวน์โหลดเอกสาร-Profile 00493สสอ_25.pdf
3528
9 9
ข้อมูลกำลังพลโครงสร้างใหม่ สสอ.เมือง59.xls
2016-05-19 09:05:56
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลกำลังพลโครงสร้างใหม่ สสอ.เมือง59.xls
3527
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลบุคลากร เทพพิทักษ์
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลบุคลากร.rar
2016-05-19 09:00:38
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลบุคลากร.rar
3526
ไฟล์ 2 สสจ. จันธิดา
ไฟล์ 2 สสจ..xls
2016-05-18 15:05:18
ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ 2 สสจ..xls
3525
ไฟล์ 1 สสจ. จันธิดา
ไฟล์ 1 สสจ..xls
2016-05-18 15:04:38
ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ 1 สสจ..xls
3522
9 9
แบบรายงานวาตภัย.doc
2016-05-13 09:36:58
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานวาตภัย.doc
3521
9 9
-Profile 23816ร่มเกล้า_25.pdf
2016-05-13 09:15:59
ดาวน์โหลดเอกสาร-Profile 23816ร่มเกล้า_25.pdf
3520
9 9
-Profile 23748สุขเกษม_25.pdf
2016-05-13 09:15:24
ดาวน์โหลดเอกสาร-Profile 23748สุขเกษม_25.pdf
3519
9 9
-Profile 23217ลาดกะเฌอ_25.pdf
2016-05-13 09:14:34
ดาวน์โหลดเอกสาร-Profile 23217ลาดกะเฌอ_25.pdf
3518
9 9
-Profile 14441นาเวง_25.pdf
2016-05-13 09:13:47
ดาวน์โหลดเอกสาร-Profile 14441นาเวง_25.pdf
3517
9 9
-Profile 13967หนองไผ่_25.pdf
2016-05-13 09:13:15
ดาวน์โหลดเอกสาร-Profile 13967หนองไผ่_25.pdf
3516
9 9
-Profile 05464โคกก่อง_25.pdf
2016-05-13 09:12:25
ดาวน์โหลดเอกสาร-Profile 05464โคกก่อง_25.pdf
3515
9 9
-Profile 05463ฮางโฮง_25.pdf
2016-05-13 09:11:55
ดาวน์โหลดเอกสาร-Profile 05463ฮางโฮง_25.pdf
3514
9 9
-Profile 05462ดอนแคนใต้_25.pdf
2016-05-13 09:11:29
ดาวน์โหลดเอกสาร-Profile 05462ดอนแคนใต้_25.pdf
3513
9 9
-Profile 05461หนองลาด_25.pdf
2016-05-13 09:11:08
ดาวน์โหลดเอกสาร-Profile 05461หนองลาด_25.pdf
3512
9 9
-Profile 05460หนองปลาน้อย_25.pdf
2016-05-13 09:10:36
ดาวน์โหลดเอกสาร-Profile 05460หนองปลาน้อย_25.pdf
3511
9 9
-Profile 05459ดงพัฒนา_25.pdf
2016-05-13 09:09:56
ดาวน์โหลดเอกสาร-Profile 05459ดงพัฒนา_25.pdf
3510
9 9
-Profile 05458ดงมะไฟ_25.pdf
2016-05-13 09:09:16
ดาวน์โหลดเอกสาร-Profile 05458ดงมะไฟ_25.pdf
3509
9 9
-Profile 05457ดงขุมข้าว_25.pdf
2016-05-13 09:08:54
ดาวน์โหลดเอกสาร-Profile 05457ดงขุมข้าว_25.pdf
3508
9 9
-Profile 05456พังขว้าง_25.pdf
2016-05-13 09:08:27
ดาวน์โหลดเอกสาร-Profile 05456พังขว้าง_25.pdf
3507
9 9
-Profile 05455นาคำ_25.pdf
2016-05-13 09:07:37
ดาวน์โหลดเอกสาร-Profile 05455นาคำ_25.pdf
3506
9 9
-Profile 05454นาขาม_25.pdf
2016-05-13 09:07:13
ดาวน์โหลดเอกสาร-Profile 05454นาขาม_25.pdf
3505
9 9
-Profile 05453แมด_25.pdf
2016-05-13 09:06:28
ดาวน์โหลดเอกสาร-Profile 05453แมด_25.pdf
3504
9 9
-Profile 05452ม่วงลาย_25.pdf
2016-05-13 09:05:10
ดาวน์โหลดเอกสาร-Profile 05452ม่วงลาย_25.pdf
3503
9 9
-Profile 05451ท่าแร่_25.pdf
2016-05-13 09:04:40
ดาวน์โหลดเอกสาร-Profile 05451ท่าแร่_25.pdf
3502
9 9
-Profile 05450เชียงเครือ_25.pdf
2016-05-13 09:04:22
ดาวน์โหลดเอกสาร-Profile 05450เชียงเครือ_25.pdf
3501
9 9
-Profile 05449หนองสนม_25.pdf
2016-05-13 09:02:33
ดาวน์โหลดเอกสาร-Profile 05449หนองสนม_25.pdf
3500
9 9
-Profile 05448โนนหอม_25.pdf
2016-05-13 09:01:39
ดาวน์โหลดเอกสาร-Profile 05448โนนหอม_25.pdf
3499
9 9
-Profile 05447คูสนาม_25.pdf
2016-05-13 09:00:58
ดาวน์โหลดเอกสาร-Profile 05447คูสนาม_25.pdf
3498
9 9
-Profile 05446ทับสอ_25.pdf
2016-05-13 09:00:35
ดาวน์โหลดเอกสาร-Profile 05446ทับสอ_25.pdf
3497
9 9
-Profile 05445ดงมะไฟ ขมิ้น_25.pdf
2016-05-13 09:00:05
ดาวน์โหลดเอกสาร-Profile 05445ดงมะไฟ ขมิ้น_25.pdf
3496
9 9
-Profile 05444โคกเลาะ_25.pdf
2016-05-13 08:59:41
ดาวน์โหลดเอกสาร-Profile 05444โคกเลาะ_25.pdf
3495
9 9
-Profile 05443ธาตุเชิงชุม_25.pdf
2016-05-13 08:59:21
ดาวน์โหลดเอกสาร-Profile 05443ธาตุเชิงชุม_25.pdf
3494
9 9
9. เกณฑ์ประเมิน รพสต. 3 ดี, HW, 5ส_59_final.pdf
2016-05-12 16:40:43
ดาวน์โหลดเอกสาร9. เกณฑ์ประเมิน รพสต. 3 ดี, HW, 5ส_59_final.pdf
3493
9 9
8. แบบประเมินเกณฑ์ CQI นวัตกรรม R2R วิจัย_final.pdf
2016-05-12 16:40:06
ดาวน์โหลดเอกสาร8. แบบประเมินเกณฑ์ CQI นวัตกรรม R2R วิจัย_final.pdf
3492
9 9
7.1 แบบตรวจร้านค้า_ติดดาว2559_เภสัช 1_final.pdf
2016-05-12 16:39:33
ดาวน์โหลดเอกสาร7.1 แบบตรวจร้านค้า_ติดดาว2559_เภสัช 1_final.pdf
3491
9 9
7. แบบประเมิน_เภสัชกรรม 2_Final.pdf
2016-05-12 16:38:38
ดาวน์โหลดเอกสาร7. แบบประเมิน_เภสัชกรรม 2_Final.pdf
3490
9 9
6.2 คู่มือตรวจประเมินติดดาวIT59 edit 20160306 2010_final.pdf
2016-05-12 16:38:22
ดาวน์โหลดเอกสาร6.2 คู่มือตรวจประเมินติดดาวIT59 edit 20160306 2010_final.pdf
3489
9 9
6.1แบบประเมินติดดาวIT59 edit 20160306_final.pdf
2016-05-12 16:38:03
ดาวน์โหลดเอกสาร6.1แบบประเมินติดดาวIT59 edit 20160306_final.pdf
3488
9 9
6. เกณฑ์ผลลัพธ์งานตาม KPI เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2559_finalแก้ไข 20 Mar.16.pdf
2016-05-12 16:37:47
ดาวน์โหลดเอกสาร6. เกณฑ์ผลลัพธ์งานตาม KPI เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2559_finalแก้ไข 20 Mar.16.pdf
3487
9 9
5. แบบประเมินตรวจติดตามและประเมิน LAB_final .pdf
2016-05-12 16:37:30
ดาวน์โหลดเอกสาร5. แบบประเมินตรวจติดตามและประเมิน LAB_final .pdf
3486
9 9
4. แบบประเมินเกณฑ์ประเมิน IC _ final.pdf
2016-05-12 16:37:16
ดาวน์โหลดเอกสาร4. แบบประเมินเกณฑ์ประเมิน IC _ final.pdf
3485
9 9
3. หมวด6_59_ปรับ 27 Feb. 2016_final.pdf
2016-05-12 16:36:55
ดาวน์โหลดเอกสาร3. หมวด6_59_ปรับ 27 Feb. 2016_final.pdf
3484
9 9
2. แบบประเมินเกณฑ์หมวด 3_ปรับ 29.2.16_final.pdf
2016-05-12 16:36:36
ดาวน์โหลดเอกสาร2. แบบประเมินเกณฑ์หมวด 3_ปรับ 29.2.16_final.pdf
3483
9 9
1.1 แบบประเมินเกณฑ์กระบวนการ ODOP OTOP (UCCARE) และ 3 PA (CKD, LTC, อุบัติเหตุ)_final.pdf
2016-05-12 16:36:16
ดาวน์โหลดเอกสาร1.1 แบบประเมินเกณฑ์กระบวนการ ODOP OTOP (UCCARE) และ 3 PA (CKD, LTC, อุบัติเหตุ)_final.pdf
3482
9 9
1. แบบประเมิน DHS_PCA_final.pdf
2016-05-12 16:35:36
ดาวน์โหลดเอกสาร1. แบบประเมิน DHS_PCA_final.pdf
3481
สำรวจ จนท.จบ ป.ตรี รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว
สำรวจ จบ ป.ตรี รพ.สต.ดงขุมข้าว.xls
2016-05-12 13:44:56
ดาวน์โหลดเอกสารสำรวจ จบ ป.ตรี รพ.สต.ดงขุมข้าว.xls
3479
วาระการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 59 จันธิดา
วาระการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 59.doc
2016-05-10 16:14:29
ดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 59.doc
3478
9 9
รง.ประชุมภุชพงศ์ พ.ค.59.doc
2016-05-10 15:50:14
ดาวน์โหลดเอกสารรง.ประชุมภุชพงศ์ พ.ค.59.doc
3477
9 9
18 Slide ประชุม 29 เม.ย.59_พญ.ณภัทร.pdf
2016-05-10 08:25:28
ดาวน์โหลดเอกสาร18 Slide ประชุม 29 เม.ย.59_พญ.ณภัทร.pdf
3476
9 9
19 ปฏิทินการออกประเมิน.jpg
2016-05-10 08:20:21
ดาวน์โหลดเอกสาร19 ปฏิทินการออกประเมิน.jpg
3474
9 9
16 สิ่งที่ต้องเตรียมรับตามเกณฑ์_CQI นวั.pdf
2016-05-10 08:18:42
ดาวน์โหลดเอกสาร16 สิ่งที่ต้องเตรียมรับตามเกณฑ์_CQI นวั.pdf
3473
9 9
15 สิ่งที่ต้องเตรียมรับตามเกณฑ์_งานข้อมูล-KPI.pdf
2016-05-10 08:18:21
ดาวน์โหลดเอกสาร15 สิ่งที่ต้องเตรียมรับตามเกณฑ์_งานข้อมูล-KPI.pdf
3472
9 9
14 สิ่งที่ต้องเตรียมรับตามนเกณฑ์ 5ส. 3D.pdf
2016-05-10 08:18:06
ดาวน์โหลดเอกสาร14 สิ่งที่ต้องเตรียมรับตามนเกณฑ์ 5ส. 3D.pdf
3471
9 9
13 สิ่งที่ต้องเตรียมรับตามเกณฑ์ PCA หมวด 6.pdf
2016-05-10 08:17:49
ดาวน์โหลดเอกสาร13 สิ่งที่ต้องเตรียมรับตามเกณฑ์  PCA หมวด 6.pdf
3470
9 9
12 สิ่งที่ต้องเตรียมรับตามเกณฑ์ PCA หมวด 3.pdf
2016-05-10 08:17:31
ดาวน์โหลดเอกสาร12 สิ่งที่ต้องเตรียมรับตามเกณฑ์  PCA หมวด 3.pdf
3469
9 9
11 สิ่งที่ต้องเตรียมรับตามเกณฑ์ IC.pdf
2016-05-10 08:17:19
ดาวน์โหลดเอกสาร11 สิ่งที่ต้องเตรียมรับตามเกณฑ์ IC.pdf
3468
9 9
10 สิ่งที่ต้องเตรียมรับตามเกณฑ์_งานชันสูตร.pdf
2016-05-10 08:17:04
ดาวน์โหลดเอกสาร10 สิ่งที่ต้องเตรียมรับตามเกณฑ์_งานชันสูตร.pdf
3467
9 9
9 สิ่งที่ต้องเตรียมรับตา เกณฑ์_งานเภสัช-คบภ..pdf
2016-05-10 08:16:49
ดาวน์โหลดเอกสาร9 สิ่งที่ต้องเตรียมรับตา เกณฑ์_งานเภสัช-คบภ..pdf
3466
9 9
8 สิ่งที่ต้องเตรียมรับตามเกณฑ์ DHS ODOP OTOP.pdf
2016-05-10 08:16:36
ดาวน์โหลดเอกสาร8 สิ่งที่ต้องเตรียมรับตามเกณฑ์  DHS ODOP OTOP.pdf
3465
9 9
7 เอกสารหมายเลข 4.2_แบบสะท้อนข้อมูลฯ.pdf
2016-05-10 08:16:22
ดาวน์โหลดเอกสาร7 เอกสารหมายเลข 4.2_แบบสะท้อนข้อมูลฯ.pdf
3464
9 9
6 เอกสารหมายเลข 4.1_แบบสะท้อนข้อมูลฯ.pdf
2016-05-10 08:16:01
ดาวน์โหลดเอกสาร6 เอกสารหมายเลข 4.1_แบบสะท้อนข้อมูลฯ.pdf
3463
9 9
5 เอกสารหมายเลข 3_แบบฟอร์มคืนข้อมูลฯ.pdf
2016-05-10 08:15:18
ดาวน์โหลดเอกสาร5 เอกสารหมายเลข 3_แบบฟอร์มคืนข้อมูลฯ.pdf
3462
9 9
4 เอกสารหมายเลข 2_แบบฟอร์มประเมินการมีส่วนร.pdf
2016-05-10 08:14:56
ดาวน์โหลดเอกสาร4 เอกสารหมายเลข 2_แบบฟอร์มประเมินการมีส่วนร.pdf
3461
9 9
3 เอกสารหมายเลข 1_รายชื่อผู้ประเมิน.pdf
2016-05-10 08:14:25
ดาวน์โหลดเอกสาร3 เอกสารหมายเลข 1_รายชื่อผู้ประเมิน.pdf
3460
9 9
2 เงื่อนไขการลงประเมิน(พื้นที่).pdf
2016-05-10 08:14:03
ดาวน์โหลดเอกสาร2 เงื่อนไขการลงประเมิน(พื้นที่).pdf
3459
9 9
1 เงื่อนไขการลงประเมิน(ทีมประเมิน).pdf
2016-05-10 08:13:42
ดาวน์โหลดเอกสาร1 เงื่อนไขการลงประเมิน(ทีมประเมิน).pdf
3451
คำสั่งทีมหมอครอบครัว ศบส.นาเวง (แก้ไขใหม่) ศสบ นาเวง
คำสั่งทีมหมอครอบครัว.doc
2016-05-02 11:01:17
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งทีมหมอครอบครัว.doc
3419
9 9
กระบวนการทำงาน เด็กเยาวชน อายุ 6-12 ปี ห่างไกลยาเสพติด 2003.doc
2016-04-25 13:20:11
ดาวน์โหลดเอกสารกระบวนการทำงาน เด็กเยาวชน อายุ 6-12 ปี ห่างไกลยาเสพติด 2003.doc
3416
9 9
กระบวนการทำงาน การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 2003.doc
2016-04-25 13:10:59
ดาวน์โหลดเอกสารกระบวนการทำงาน การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 2003.doc
3415
9 9
กระบวนการทำงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เมืองสกลนครโมเดล 2003.doc
2016-04-25 13:10:33
ดาวน์โหลดเอกสารกระบวนการทำงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เมืองสกลนครโมเดล 2003.doc
3400
3PA CKD piyachut
กระบวนการทำงาน CKD 2003.doc
2016-04-23 17:44:21
ดาวน์โหลดเอกสารกระบวนการทำงาน CKD 2003.doc
3399
3PA LTC piyachut
กระบวนการทำงาน LTC 2003.doc
2016-04-23 17:43:57
ดาวน์โหลดเอกสารกระบวนการทำงาน LTC 2003.doc
3398
ปรับ รพศ.สน. เรื่อง ระบบจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ และ Central supply ค่ะ piyachut
กระบวนการทำงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เมืองสกลนครโมเดล 2003.doc
2016-04-23 17:43:10
ดาวน์โหลดเอกสารกระบวนการทำงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เมืองสกลนครโมเดล 2003.doc
3393
ส่งแบบประเมิน ODOP รพ.สต.นาขาม
แบบประเมิน ODOP OTOP.pdf
2016-04-21 18:25:21
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน ODOP OTOP.pdf
3392
เรียน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่ง กรุณาดาวโหลดไฟล์ที่แนบไปให้นี้ เพื่อเป็นเอกสารให้การจัดการเส้นทางขยะติดเชื้อ นายเดชศร เลิศไธสงค์
PDF เส้นทางและการจัดการขยะ cup เมือง.pdf
2016-04-21 16:08:25
ดาวน์โหลดเอกสารPDF เส้นทางและการจัดการขยะ cup เมือง.pdf
3387
ส่งแบบประเมินเกณฑ์กระบวนการ ODOP/OTOP รพ.สต.พังขว้างใต้
แบบประเมินเกณฑ์กระบวนการ ODOP รพ.สต.พังขว้างใต้.pdf
2016-04-21 11:25:58
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินเกณฑ์กระบวนการ ODOP รพ.สต.พังขว้างใต้.pdf
3371
แบบประเมิน ODOP คูสนาม รพ.สต.บ้านคูสนาม
แบบประเมิน ODOP.doc
2016-04-20 11:18:56
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน ODOP.doc
3369
แบบประเมิน ODOP ศสม.สุขเกษม
แบบประเมิน ODOP ส่งสสอ..doc
2016-04-20 10:55:40
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน ODOP ส่งสสอ..doc
3360
ส่งแบบประเมิน ODOP รพสต.ทับสอ ครับ รพ.สต.บ้านทับสอ
เกณฑ์ประเมิน 2.doc
2016-04-20 09:14:04
ดาวน์โหลดเอกสารเกณฑ์ประเมิน 2.doc
3353
แบบประเมินODOP รพ.สต.โคกก่อง
S__14049282.jpg
2016-04-19 17:15:53
ดาวน์โหลดเอกสารS__14049282.jpg
3352
แบบประเมินODOP รพ.สต.โคกก่อง
S__14049283.jpg
2016-04-19 17:15:04
ดาวน์โหลดเอกสารS__14049283.jpg
3351
แบบประเมินODOPโคกก่อง รพ.สต.โคกก่อง
S__14049284.jpg
2016-04-19 17:14:16
ดาวน์โหลดเอกสารS__14049284.jpg
3330
แบบประเมินodop รพ สต หนองลาดใต้
odop3.jpg
2016-04-19 14:25:41
ดาวน์โหลดเอกสารodop3.jpg
3329
แบบประเมินodop รพ สต หนองลาดใต้
odop2.jpg
2016-04-19 14:24:53
ดาวน์โหลดเอกสารodop2.jpg
3328
แบบประเมินodop รพ สต หนองลาดใต้
odop1.jpg
2016-04-19 14:24:23
ดาวน์โหลดเอกสารodop1.jpg
3326
แบบประเมินODOP/OTOP รพ.สต.ฮางโฮง
รพ.สต.ฮางโฮง.rar
2016-04-19 14:23:29
ดาวน์โหลดเอกสารรพ.สต.ฮางโฮง.rar
3313
ส่งแบบประเมินodop รพ.สต.แมด
แบบประเมินodop.pdf
2016-04-18 22:54:11
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินodop.pdf
3311
แบบประเมินเกณฑ์ ODOP,OTOP รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย
img-160418132510.pdf
2016-04-18 10:55:22
ดาวน์โหลดเอกสารimg-160418132510.pdf
3309
9 9
แบบประเมินเกณฑ์กระบวนการ ODOP OTOP (UCCARE) และ 3 PA (CKD, LTC, อุบัติเหตุ)_final.pdf
2016-04-17 08:53:10
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินเกณฑ์กระบวนการ ODOP OTOP (UCCARE) และ 3 PA (CKD, LTC, อุบัติเหตุ)_final.pdf
3299
การดำเนินงานอำเภอ-ตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการติดดาว ปีงบประมาณ 2559 เรียน ผอก.รพ.สต.ทุกแห่ง คุณสิปาง กิจจะ
img011.pdf
2016-04-04 13:03:33
ดาวน์โหลดเอกสารimg011.pdf
3296
คะแนน r2rล่าสุด สมบูรณ์
คะแนนประเมิน r2r.xls
2016-03-29 16:52:46
ดาวน์โหลดเอกสารคะแนนประเมิน r2r.xls
3294
คะแนน r2r สมบูรณ์
คะแนนประเมิน r2r.xls
2016-03-29 14:09:18
ดาวน์โหลดเอกสารคะแนนประเมิน r2r.xls
3293
คะแนน r2r สมบูรณ์
คะแนนประเมิน r2r.xls
2016-03-29 14:09:05
ดาวน์โหลดเอกสารคะแนนประเมิน r2r.xls
3257
9 9
แบบประเมินติดดาวปี 2559.xls
2016-03-25 09:12:07
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินติดดาวปี 2559.xls
3249
9 9
คำสั่ง FCT จนท.สสอ.เมือง.doc
2016-03-11 16:30:59
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง FCT จนท.สสอ.เมือง.doc
3121
9 9
ppt_พญ.ณภัทร_Primary Care (13-14 Dec 2015)_แก้ไข.pdf
2015-12-30 10:56:25
ดาวน์โหลดเอกสารppt_พญ.ณภัทร_Primary Care (13-14 Dec 2015)_แก้ไข.pdf
2977
9 9
สรุปประเมินติดดาวปี 2559.xls
2015-10-14 11:03:01
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปประเมินติดดาวปี 2559.xls
2920
9 9
plan พัฒนาบุคลากร สสอ.เมือง ปี59.xls
2015-10-05 08:41:15
ดาวน์โหลดเอกสารplan พัฒนาบุคลากร สสอ.เมือง ปี59.xls
2823
อัตราค่าบริการห้องพิเศษ รพ.สกลนคร คุณสิปาง กิจจะ
img018.pdf
2015-06-08 11:15:26
ดาวน์โหลดเอกสารimg018.pdf
2814
คำสั่งแต่งตั้งทีมหมอครอบครัว จันธิดา
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการFCT (2).doc
2015-05-21 09:57:40
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการFCT (2).doc
2810
แนวทางระบบการจัดการสุขภาพ 1 จันธิดา
แนวทางจัดการระบบสุขภาพ.doc
2015-05-15 13:18:08
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางจัดการระบบสุขภาพ.doc
2798
9 9
รวมหมอครอบครัว อ.เมือง58 ใหม่.xls
2015-05-08 16:57:08
ดาวน์โหลดเอกสารรวมหมอครอบครัว อ.เมือง58 ใหม่.xls
2757
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศในเครือข่าย cup เมืองสกลนคร รพ.สน. จันธิดา
คำสั่ง รพ.สน..pdf
2015-04-20 13:26:28
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง รพ.สน..pdf
2584
9 9
คำสั่งแพทย์.pdf
2015-03-03 16:37:40
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแพทย์.pdf
2572
แนวทางการควบคุมครุภัณฑ์ค่ำกว่าเกณฑ์ นิติศักดิ์
แนวทางการปฏิบัติครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์.pdf
2015-02-20 09:12:27
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการปฏิบัติครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์.pdf
2544
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร จันธิดา
ใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2015-01-23 14:32:13
ดาวน์โหลดเอกสารใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2437
9 9
แนวทางจัดทีมหมอครอบ ครัว (1).doc
2014-12-26 15:05:11
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางจัดทีมหมอครอบ ครัว (1).doc
2436
9 9
ทีมหมอครอบ ครัวปี 58.xls
2014-12-26 14:59:40
ดาวน์โหลดเอกสารทีมหมอครอบ ครัวปี 58.xls
2195
ระเบียบโรงพยาบาลสกลนครว่าด้วยอัตราค่าบริการห้องพิเศษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 อุดม
458.pdf
2014-08-15 11:30:57
ดาวน์โหลดเอกสาร458.pdf
2146
ระเบียบการเขียนค่าใช้จ่ายเบิกในโครงการของ รพ.สน. กิ่งก้อย
9.pdf
2014-07-21 13:49:51
ดาวน์โหลดเอกสาร9.pdf
2025
ฉลากช่วยที่ใช้ในงาน รพ.สต.ติดดาว งานเภสัชโรงพยาบาลสกลสาขา1
ฉลากช่วย.rar
2014-04-09 14:30:14
ดาวน์โหลดเอกสารฉลากช่วย.rar
1444
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ กิ่งก้อย
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
2013-09-23 12:42:31
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
1443
แบบสอบถาม ความพึงพอใจในงาน กิ่งก้อย
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
2013-09-23 12:41:16
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
878
แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นูู๋กิ่งก้อย
20.zip
2013-02-01 15:01:42
ดาวน์โหลดเอกสาร20.zip
853
ตราสัญลักษณ์จริยธรรมใหม่ กิ่งก้อย
ชมรมจริยธรรม4.gif
2013-01-15 16:19:04
ดาวน์โหลดเอกสารชมรมจริยธรรม4.gif
623
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ราชมงคล) นู๋กิ่งก้อย
File485.pdf
2012-11-02 16:54:28
ดาวน์โหลดเอกสารFile485.pdf
622
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นู๋กิ่งก้อย
File484.pdf
2012-11-02 16:44:00
ดาวน์โหลดเอกสารFile484.pdf

ผู้ส่ง :

ใส่ข้อความ:

แนบไฟล์: