ห้องงาน งานบริหาร

งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบงาน

ยังไม่มี ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
ข้อความ
ผู้ส่ง
ชื่อไฟล์
เวลา
ดาวน์โหลด
จัดการไฟล์
3986
ส่งแบบลงทะเบียนเจ้าหน้าที่รพสน.60(แก้ไข) somporn
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่) (1).xlsx
2016-12-03 10:48:18
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่) (1).xlsx
3985
แบบลงทะเบียนเจ้าหน้าที่รพสน.ปี 60 somporn
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่) (1).xlsx
2016-12-02 18:59:29
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่) (1).xlsx
3984
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่) แก้ไข รพ.สต.บ้านลาดกะเฌอ
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่) แก้ไข.xlsx
2016-12-02 16:13:30
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่) แก้ไข.xlsx
3983
ข้อมูล จนท.หนองลาดใต้ ประภัสสร
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่) รพ.สต.หนองลาดใต้.xlsx
2016-12-02 16:07:51
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่) รพ.สต.หนองลาดใต้.xlsx
3982
ส่งข้อมูลเจ้าหน้าที่ แก้ไขล่าสุด รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่)รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว.xlsx
2016-12-02 16:07:39
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่)รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว.xlsx
3981
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ (แก้ไขล่าสุด) รพ.สต.ทับสอ
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xlsx
2016-12-02 15:41:24
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xlsx
3980
ส่งข้อมูลเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ดอนแคนใต้
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่) (1).xlsx
2016-12-02 15:07:52
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่) (1).xlsx
3979
ข้อมูล จนท โคกเลาะ รพ.สต.บ้านโคกเลาะ
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xls
2016-12-02 14:42:13
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xls
3978
ข้อมูลเจ้าหน้าที่แก้ไขใหม่ รพ.สต.แมด
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xlsx
2016-12-02 14:09:06
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xlsx
3977
ส่งรายชื่อเจ้าหน้าแก้ไขคะ รพ.สต.ฮางโฮง
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xls
2016-12-02 13:09:47
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xls
3976
ส่งข้อมูลเจ้าหน้าที่ รอบที่ ๒ รอบที่ ๑ ส่งแล้วเมื่อ ๓๐ พ.ย. ๕๙ เวลา ๑๔. ๒๕ ฯ ฉัตรวุณ จำปาวัน
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่) (2).xlsx
2016-12-02 12:53:55
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่) (2).xlsx
3975
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (พยาบาล) รพ.สต เชียงเครือ
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (พยาบาล) (1).xls
2016-12-02 11:53:28
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (พยาบาล) (1).xls
3974
ส่งข้อมูล พยาบาล รพ.สต.บ้านโคกเลาะ
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (พยาบาล).xlsx
2016-12-02 10:23:05
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (พยาบาล).xlsx
3973
ส่งข้อมูลเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านโคกเลาะ
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่) (1).xlsx
2016-12-02 10:22:29
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่) (1).xlsx
3972
ส่งข้อมูล จนท./ลูกจ้่าง รพ.สต.พังขว้างใต้
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่)1.xlsx
2016-12-01 17:13:38
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่)1.xlsx
3971
ส่งข้อมูลพยาบาล รพ.สต.พังขว้างใต้
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (พยาบาล)2.xlsx
2016-12-01 17:12:56
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (พยาบาล)2.xlsx
3970
โครงการเยี่ยมบ้าน รพ.สต ณัฐพล มีพรหม
โครงการเยี่ยมบ้าน รพ.สต บ้านดงขุมข้าว ปี 2560.doc
2016-12-01 14:58:45
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการเยี่ยมบ้าน รพ.สต บ้านดงขุมข้าว ปี 2560.doc
3969
ส่งข้อมูลเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xlsx
2016-12-01 13:54:17
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xlsx
3968
ข้อมูลพยาบาล นายสุวพันธุ์ คะโยธา
ข้ฮมูลพยาบาล รพ.สต.สังกัด รพศ. 1 ค.59.xls
2016-12-01 11:41:59
ดาวน์โหลดเอกสารข้ฮมูลพยาบาล รพ.สต.สังกัด รพศ. 1 ค.59.xls
3967
ส่งข้อมูลลูกจ้าง รพ.สต.ธาตุเชิงชุม นายสุวพันธุ์ คะโยธา
ฐานข้อมูล จนท.อ.เมืองสกลนคร 1 ธค. 2559.xls
2016-12-01 11:40:12
ดาวน์โหลดเอกสารฐานข้อมูล จนท.อ.เมืองสกลนคร 1 ธค. 2559.xls
3966
เบอร์เสื้อหนองสนมค่ะ สุภิญญา ลาดพิลา
เบอร์เสื้อ (หนองสนม).xls
2016-11-30 16:22:38
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อ (หนองสนม).xls
3965
ข้อมูลเจ้าหน้าที่รพ.สต.หนองสนม(ส่งฉบับแก้ไข) นางสาวสุภิญญา ลาดพิลา
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่) รพ.สต.บ้าน หนองสนม(แก้ไช).xlsx
2016-11-30 16:20:18
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่) รพ.สต.บ้าน หนองสนม(แก้ไช).xlsx
3964
ส่งแบบลงทะเบียนเจ้าหน้าท่ี รพ สต หนองลาดใต้
แบบลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองลาดใต้.xls
2016-11-30 16:16:26
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองลาดใต้.xls
3963
ข้อมูลพยาบาลโคกก่อง รพ.สต.โคกก่อง
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (พยาบาล).xls
2016-11-30 16:13:23
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (พยาบาล).xls
3962
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ โคกก่อง รพ.สต.โคกก่อง
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xls
2016-11-30 16:12:26
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xls
3961
ข้อมูลเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง รพ.สต.หนองไผ่ รพ.สต.หนองไผ่
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หนองไผ่.xlsx
2016-11-30 15:52:15
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียนเจ้าหน้าที่หนองไผ่.xlsx
3960
ส่งข้อมูลพยาบาล นาขาม รพ.สต.นาขาม
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (พยาบาล).xlsx
2016-11-30 15:43:55
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (พยาบาล).xlsx
3959
ข้อมูลเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านหนองสนม สุภิญญา ลาดพิลา
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่) รพ.สต.บ้านหนองสนม.xlsx
2016-11-30 15:42:59
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่) รพ.สต.บ้านหนองสนม.xlsx
3958
ส่งข้อมูลเจ้าหน้าที่ นาขาม รพ.สต.นาขาม
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xlsx
2016-11-30 15:39:14
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xlsx
3957
แจ้งเบอร์เสื้อนาขาม รพ.สต.นาขาม
เบอร์เสื้อ นาขาม.xls
2016-11-30 15:38:36
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อ นาขาม.xls
3956
ข้อมูลพยาบาล รพ.สต.บ้านดงพัฒนา
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (พยาบาล) .xlsx
2016-11-30 15:12:36
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (พยาบาล) .xlsx
3955
เบอร์เสื้อ รพ.สต.พังขว้างใต้
ขนาดเสื้อพังขว้างใต้.xls
2016-11-30 15:12:04
ดาวน์โหลดเอกสารขนาดเสื้อพังขว้างใต้.xls
3954
เบอร์เสื้อ หนองไผ่ รพ.สต.หนองไผ่
เบอร์เสื้อ หนองไผ่.xls
2016-11-30 15:10:24
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อ หนองไผ่.xls
3953
ข้อมูล พยาบาล รพ.สต.ดงขุมข้าว รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (พยาบาล) รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว.xlsx
2016-11-30 15:06:43
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (พยาบาล) รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว.xlsx
3952
ข้อมูล จนท.รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่)รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว.xlsx
2016-11-30 15:04:53
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่)รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว.xlsx
3951
ข้อมูลลูกจ้าง 05449
เบอร์เสื้อ (หนองสนม).xls
2016-11-30 15:00:56
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อ (หนองสนม).xls
3950
ข้อมูล จนท./ลูกจ้าง รพ.สต.บ้านดงพัฒนา
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่) (1).xls
2016-11-30 14:58:31
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่) (1).xls
3949
ส่งทะเบียนพยาบาล รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (พยาบาล).xls
2016-11-30 14:56:31
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (พยาบาล).xls
3948
เบอร์เสื้อ รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว
เบอร์เสื้อ รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว.xls
2016-11-30 14:51:21
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อ รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว.xls
3947
ข้อมูลเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xls
2016-11-30 14:51:15
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xls
3946
ส่งทะเบียนพยาบาล รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี ต.ขมิ้น
ทะเบียนพยาบาล รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี.xls
2016-11-30 14:44:57
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียนพยาบาล รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี.xls
3945
ส่งแบบลงทะเบียน จนท.และพยายาบาล รพ.สต.เชียงเครือ
แบบลงทะเบียน จนท.และพยาบาล_เชียงเครือ.rar
2016-11-30 14:25:25
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียน จนท.และพยาบาล_เชียงเครือ.rar
3944
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ทับสอ รพ.สต.บ้านทับสอ
จนท.รพสน60 (เจ้าหน้าที่).xlsx
2016-11-30 14:23:19
ดาวน์โหลดเอกสารจนท.รพสน60 (เจ้าหน้าที่).xlsx
3943
แจ้งเบอร์เสื้อ รพ.สต.บ้านดงพัฒนา
เบอร์เสื้อ 30 พ.ย.59.xls
2016-11-30 14:21:21
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อ 30 พ.ย.59.xls
3942
ทะเบียนเจ้าที่ รพ.สต.ฮาางโฮง รพ.สต.ฮางโฮง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่.xls
2016-11-30 14:02:49
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียนเจ้าหน้าที่.xls
3941
เบอร์เสื้อ รพ.สต.บ้านคูสนาม รพ.สต.บ้านคูสนาม
เบอร์เสื้อ.xls
2016-11-30 14:02:32
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อ.xls
3940
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านคูสนาม
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xls
2016-11-30 14:01:37
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xls
3939
ข้อมูลพยาบาล รพ.สต.บ้านคูสนาม
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (พยาบาล).xls
2016-11-30 14:01:02
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (พยาบาล).xls
3938
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ โนนหอม รพ.สต.โนนหอม
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xlsx
2016-11-30 14:00:14
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xlsx
3937
เบอร์เสื้อ รพ.สต.โนนหอม รพ.สต.โนนหอม
เบอร์เสื้อ.xls
2016-11-30 13:53:04
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อ.xls
3936
ข้อมูลพยาบาล รพ.สต.ฮางโฮง
ข้อมูลพยาบาล.xlsx
2016-11-30 13:52:59
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลพยาบาล.xlsx
3935
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านม่วงลาย รพ.สต.บ้านม่วงลาย
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xlsx
2016-11-30 13:46:12
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xlsx
3934
ส่งเบอร์เสื้อ (ล่าสุด) รพ.สต.ธาตุเชิงชุม
Wed13325.xls
2016-11-30 13:45:13
ดาวน์โหลดเอกสารWed13325.xls
3933
แจ้งเบอร์เสื้อ รพ.สต.ฮางโฮง
เบอร์เสื้อ.xls
2016-11-30 13:38:40
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อ.xls
3932
ส่งเบอร์เสื้อ แก้ไข รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี ต.ขมิ้น
เบอร์เสื้อ แก้ไข.xls
2016-11-30 13:35:33
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อ แก้ไข.xls
3931
แจ้งเบอร์เสื้อ รพ.สต.หนองปลาน้อย รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย
เบอร์เสื้อ.xls
2016-11-30 13:33:25
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อ.xls
3930
เบอร์เสื้อ บ้านแมด รพ.สต.บ้านแมด
เบอร์เสื้อ จนท.รพ.สต.บ้านแมด.xls
2016-11-30 13:31:00
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อ จนท.รพ.สต.บ้านแมด.xls
3929
แบบลงทะเบียน พยาบาลบ้านแมด รพ.สต.บ้านแมด
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (พยาบาล) (1).xls
2016-11-30 13:27:14
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (พยาบาล) (1).xls
3928
แบบลงทะเบียนจนท.60 บ้านแมด รพ.สต.บ้านแมด
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xls
2016-11-30 13:26:40
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xls
3927
แจ้งเบอร์เสื้อ จนท.รพ.สต.โคกเลาะ รพ.สต.บ้านโคกเลาะ
เบอร์เสื้อ.xls 59.xls
2016-11-30 13:07:33
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อ.xls 59.xls
3926
ส่งเบอร์เสื้อ รพ.สต.ดงมะไฟ
เบอร์เสื้อดงมะไฟ.xls
2016-11-30 13:07:19
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อดงมะไฟ.xls
3925
แจ้งเอบร์เสื้อ จนท.รพ.สต.ท่าแร่ รพ.สต.ท่าแร่
เบอร์เสื้อ จนท. รพ.สต.ท่าแร่.xls
2016-11-30 12:58:57
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อ จนท. รพ.สต.ท่าแร่.xls
3924
เสื้อ ดงมะไฟสามัคคี
เสื้อ ดงมะไฟสามัคคี.xls
2016-11-30 12:53:01
ดาวน์โหลดเอกสารเสื้อ ดงมะไฟสามัคคี.xls
3923
ทบ จนท.60 ดงมะไฟ ดงมะไฟสามัคคี
แบบ จนท. 60 ดงมะไฟสามัคคี.xls
2016-11-30 12:47:47
ดาวน์โหลดเอกสารแบบ จนท. 60 ดงมะไฟสามัคคี.xls
3922
ส่งทะเบียนพยาบาล รพ.สต.ดอนแคนใต้
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (พยาบาล).xlsx
2016-11-30 12:02:49
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (พยาบาล).xlsx
3921
ส่งทะเบียนเจ้าหน้าที่ 60 รพ.สต.ดอนแคนใต้
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xlsx
2016-11-30 12:02:15
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xlsx
3920
เบอร์เสื้อโคกก่อง รพ.สต.โคกก่อง
เบอร์เสื้อFโคกก่อง.xls
2016-11-30 12:01:34
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อFโคกก่อง.xls
3919
ส่งรายชื่อเสื้อดำ รพ.สต.ดอนแคนใต้
เบอร์เสื้อ.xls
2016-11-30 12:00:40
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อ.xls
3918
ส่งรายชื่อเสื้อดำ รพ.สต.ธาตุเชิงชุม
รายชื่อเสื้อดำ.xlsx
2016-11-30 11:46:52
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อเสื้อดำ.xlsx
3917
แบบลงทะเบียนเจ้าหน้าที่60 รพ.สต.นาคำ รพ.สต.นาคำ
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (รพ.สต.นาคำ).xlsx
2016-11-30 11:41:00
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (รพ.สต.นาคำ).xlsx
3916
แบบลงทะเบียน (พยาบาล)รพ.สต.นาคำ รพ.สต.นาคำ
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (พยาบาล รพ.สต.นาคำ).xlsx
2016-11-30 11:40:11
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (พยาบาล รพ.สต.นาคำ).xlsx
3915
แบบลงทะเบียนเจ้าหน้าที่60รพ.สต.นาคำ รพ.สต.นาคำ
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xlsx
2016-11-30 11:39:19
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xlsx
3914
เบอร์เสื้อรพ.สต.นาคำ รพ.สต.นาคำ
เบอร์เสื้อ.รพ.สต.นาคำxls.xls
2016-11-30 11:38:33
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อ.รพ.สต.นาคำxls.xls
3913
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่) รพ.สต.บ้านลาดกะเฌอ
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xlsx
2016-11-30 11:35:59
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (เจ้าหน้าที่).xlsx
3912
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (พยาบาล) รพ.สต.บ้านลาดกะเฌอ
แบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (พยาบาล).xlsx
2016-11-30 11:35:16
ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงทะเบียนจนทรพสน60 (พยาบาล).xlsx
3911
ขนาดเสื้อ รพ.สต. ลาดกะเฌอ รพ.สต.บ้านลาดกะเฌอ
เบอร์เสื้อลาดกะเฌอ.xls
2016-11-30 10:52:40
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อลาดกะเฌอ.xls
3910
ส่งเบอร์เสื้อ หนองลาดใต้ รพ สต หนองลาดใต้
รายละเอียดเบอร์เสื้อ.xls
2016-11-30 10:49:33
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเบอร์เสื้อ.xls
3909
เบอร์เสื้อม่วงลาย รพ.สต.บ้านม่วงลาย
เบอร์เสื้อม่วงลาย.xls
2016-11-30 10:26:35
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อม่วงลาย.xls
3908
ขนาดเสื้อ รพ.สต.บ้านเชียงเครือโพธิ์ชัย รพ.สต.บ้านเชียงเครือโพธิ์ชัย
เบอร์เสื้อ รพ.สต.เชียงเครือ (บันทึกอัตโนมัติ).xls
2016-11-30 10:18:37
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อ รพ.สต.เชียงเครือ (บันทึกอัตโนมัติ).xls
3907
ขนาดเสื้อ ทับสอ รพ.สต.ทับสอ
เบอร์เสื้อ.xls
2016-11-30 09:57:12
ดาวน์โหลดเอกสารเบอร์เสื้อ.xls
3906
9 9
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สสอ.ตรวจสุขภาพ อำเภอเมืองปี 2559.xls
2016-11-25 10:28:37
ดาวน์โหลดเอกสารเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สสอ.ตรวจสุขภาพ อำเภอเมืองปี 2559.xls
3905
ภาพถนน รพ.สต.ประกอบงบลงทุน รพ.สต.บ้านหนองไผ่
ภาพถนน.rar
2016-11-23 08:52:49
ดาวน์โหลดเอกสารภาพถนน.rar
3904
ภาพหลังคา รพ.สต.บ้านดงพัฒนา รพ.สต.บ้านดงพัฒนา
ภาพหลังคา.rar
2016-11-22 14:22:27
ดาวน์โหลดเอกสารภาพหลังคา.rar
3903
ส่งรูปภาพหลังคา รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี เกษนรินทร์
รพสตดงมะไฟสามัคคี.xls
2016-11-22 14:06:25
ดาวน์โหลดเอกสารรพสตดงมะไฟสามัคคี.xls
3902
รูปงบลงทุน รพ.สต.ท่าแร่
รูปงบลงทุนปี60_ท่าแร่.rar
2016-11-22 13:57:58
ดาวน์โหลดเอกสารรูปงบลงทุนปี60_ท่าแร่.rar
3901
ส่งรูปภาพหลังคา ศสม.ร่มเกล้า ศสม.ร่มเกล้า
ส่งคุณภุชพงศ์.rar
2016-11-22 13:32:44
ดาวน์โหลดเอกสารส่งคุณภุชพงศ์.rar
3900
ส่งรูปภาพหลังคา รพ.สต.ดอนแคนใต้ รพ.สต.ดอนแคนใต้
รูปภาพหลังคา รพ.สต.ดอนแคนใต้.rar
2016-11-22 13:25:02
ดาวน์โหลดเอกสารรูปภาพหลังคา รพ.สต.ดอนแคนใต้.rar
3899
ภาพประกอบงบค่าเสื่อม สสอ.เมือง จันธิดา
ภาพงบค่าเสื่อม.xlsx
2016-11-22 12:43:29
ดาวน์โหลดเอกสารภาพงบค่าเสื่อม.xlsx
3898
เกณฑ์ติดดาวประเทศ 2560 จันธิดา
1.rar
2016-11-18 15:28:46
ดาวน์โหลดเอกสาร1.rar
3897
ส่งรายงานการช่วยเหลือชาวนา รพ.สต.ดอนแคนใต้
กิจกรรมช่วยชาวนา รพ.สต.ดอนแคนใต้.doc
2016-11-18 14:31:34
ดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมช่วยชาวนา รพ.สต.ดอนแคนใต้.doc
3896
ภาพหลังคาซ่อมแซมศสม.สุขเกษม ศสม.สุขเกษม
ภาพหลังคาซ่อมแซมศสมสุขเกษม.docx
2016-11-18 14:12:41
ดาวน์โหลดเอกสารภาพหลังคาซ่อมแซมศสมสุขเกษม.docx
3895
ซื้อข้าว เทา
ซื้อข้าว.doc
2016-11-18 11:10:41
ดาวน์โหลดเอกสารซื้อข้าว.doc
3894
ส่งรายงานกิจกรรมขายข้าวช่วยเหลือชาวนา คูสนาม
แบบรายงานกิจกรรมการรับซื้อข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนา.doc
2016-11-18 10:50:39
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานกิจกรรมการรับซื้อข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนา.doc
3893
แบบรายงานกิจกรรมช่วยเหลือชาวนา รพ.สต.ลาดกะเฌอ นายไชยา ชาศรี
แบบรายงานช่วยเหลือชาวนา.doc
2016-11-18 10:42:47
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานช่วยเหลือชาวนา.doc
3892
ภาพประกอบงบค่าเสื่อมคูสนาม คูสนาม
IMGP0007.JPG
2016-11-18 10:37:48
ดาวน์โหลดเอกสารIMGP0007.JPG
3891
ส่งรายงานกิจกรรมซื้อ ขายข้าวช่วยชาวนา รพ.สต.พังขว้างใต้
รายงานกิจกรรมซื้อ ขายข้าว ช่วยชาวนา.xlsx
2016-11-18 09:21:04
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานกิจกรรมซื้อ ขายข้าว ช่วยชาวนา.xlsx
3890
แบบรายงานกิจกรรมการรับซื้อข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนามาใหม่ จันธิดา
แบบรายงานการรับซื้อข้าวเปลือก.xlsx
2016-11-18 09:04:44
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานการรับซื้อข้าวเปลือก.xlsx
3889
ภาพประกอบงบค่าเสื่อมโนนหอม รพ.สต.โนนหอม
ภาพถ่ายหลังคา รพ สต โนนหอม งบค่าเสื่อม.rar
2016-11-18 09:01:03
ดาวน์โหลดเอกสารภาพถ่ายหลังคา รพ สต โนนหอม งบค่าเสื่อม.rar
3888
รายงานรับซื้อข้าว นาขาม นาขาม
แบบรายงานรับซื้อข้าว รพ.สสอ. ส่งทุกวันพฤหัส.doc
2016-11-18 08:27:31
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานรับซื้อข้าว รพ.สสอ. ส่งทุกวันพฤหัส.doc
3887
รายงานรับชื้อข้าว หนองสนม รพ.สต.หนองสนม
แบบรายงานรับซื้อข้าว รพ.สสอ..doc
2016-11-17 22:53:26
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานรับซื้อข้าว รพ.สสอ..doc
3886
ภาพประกอบซ่อมแซมสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านแมด
ภาพประกอบขอซ่อมแซม.pdf
2016-11-17 18:24:57
ดาวน์โหลดเอกสารภาพประกอบขอซ่อมแซม.pdf
3885
ภาพถ่ายนาคำ รพ.สต.นาคำ
ภาพ_นาคำ.rar
2016-11-17 17:51:48
ดาวน์โหลดเอกสารภาพ_นาคำ.rar
3884
ภาพประกอบงบค่าเสื่อมรพ.สต.โคกก่อง รพ.โคกก่อง
ระบบไฟฟ้าภายในอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกก่อง.docx
2016-11-17 17:13:28
ดาวน์โหลดเอกสารระบบไฟฟ้าภายในอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกก่อง.docx
3883
รายงานรับซื้อข้าวโนนหอม รพ.สต.โนนหอม
รายงานข้าว 17 พย 59 .pdf
2016-11-17 14:21:58
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานข้าว 17 พย 59 .pdf
3882
แบบรายงานรับซื้อข้าว จันธิดา
แบบรายงานรับซื้อข้าว รพ.สสอ..doc
2016-11-17 06:33:06
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานรับซื้อข้าว รพ.สสอ..doc
3881
ส่งรายการซ่อมหลังคา รพ.สต.ดงมะไฟ
ประมาณการซ่อมหลังคา รพ.สต.ดงมะไฟ.xls
2016-11-16 12:28:42
ดาวน์โหลดเอกสารประมาณการซ่อมหลังคา รพ.สต.ดงมะไฟ.xls
3855
ขอเชิญประชุม CUP BOARD ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.300 น. ณ ห้องประชุมลานคำหอม ชั้น 3 อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด รพศ.สกลนคร นพ.สัมพันธ์ วณิชวรนันท์
ขอเชิญประชุม CUP BOARD IMG.pdf
2016-11-14 09:21:14
ดาวน์โหลดเอกสารขอเชิญประชุม CUP BOARD IMG.pdf
3854
แผนการเงินปีงบ60 รพ.สต.บ้านทับสอ
แผนการเงิน 60.xls
2016-11-09 13:07:10
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน 60.xls
3853
ขอเชิญประชุม ผอก.รพ.สต.ดงมะไฟ, ผอก.รพ.สต.หนองไผ่, ผอก.รพ.สต.นาขาม, ผอก.รพ.สต.นาคำ, ผอก.รพ.สต.ลาดกะเฌอ นพ.สัมพันธ์ วณิชวรนันท์
ขอเชิญประชุม IMG.pdf
2016-11-09 08:46:02
ดาวน์โหลดเอกสารขอเชิญประชุม IMG.pdf
3852
งบค่าเสื่อคูสนาม แก้ไขใหม่ คูสนาม
งบค่าเสื่อมปี 60 รพ.สตงคูสนาม แก้ไขใหม่.xls
2016-11-08 10:05:32
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อมปี 60 รพ.สตงคูสนาม แก้ไขใหม่.xls
3851
งบค่าเสื่อคูสนาม แก้ไขใหม่ คูสนาม
งบค่าเสื่อมปี 60 รพ.สตงคูสนาม แก้ไขใหม่.xls
2016-11-08 10:05:28
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อมปี 60 รพ.สตงคูสนาม แก้ไขใหม่.xls
3850
ส่งบค่าเสื่อม รพ.สต.บ้านหนองไผ่
งบค่าเสื่อม รพ.สต.หนองไผ่ ส่งใหม่.xls
2016-11-08 08:56:04
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม รพ.สต.หนองไผ่ ส่งใหม่.xls
3849
ส่งบค่าเสื่อมดงพัฒนา ุ60 ใหม่ รพ.สต.ดงพัฒนา
งบค่าเสื่อมดงพัฒนา 60 ใหม่.xls
2016-11-08 08:05:44
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อมดงพัฒนา 60 ใหม่.xls
3818
ร่างคำสั่ง DHML_DHF ภูวนาถ
คำสั่งDHML_DHF.doc
2016-11-05 09:27:30
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งDHML_DHF.doc
3816
วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 59 จันธิดา
วาระเดือนพฤศจิกายน.doc
2016-11-03 19:08:45
ดาวน์โหลดเอกสารวาระเดือนพฤศจิกายน.doc
3810
ซ่อมแซมบ้านพัก จันธิดา
สสอเมือง.xls
2016-11-03 09:16:00
ดาวน์โหลดเอกสารสสอเมือง.xls
3809
สรุปการจัดทำแผนของบค่าบริการ จันธิดา
สรุปการจัดทำแผนของบค่าบริการทางการแพทย์ 1.xls
2016-11-01 06:25:16
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปการจัดทำแผนของบค่าบริการทางการแพทย์ 1.xls
3808
ส่งไฟล์ ตรวจสอบพัสดุขอจำหน่าย 2559 ล่าสุด 31 ตค 59 เวลา 1455 น. นิติศักดิ์
จำหน่ายครุภัณฑ์เมืองสกลนคร2559 ตัวใหม่ 31 ตค 59 เวลา 1455 น.xls
2016-10-31 14:57:37
ดาวน์โหลดเอกสารจำหน่ายครุภัณฑ์เมืองสกลนคร2559 ตัวใหม่ 31 ตค 59 เวลา 1455 น.xls
3807
ส่งสรุปผลการตรวจสอบพัสดุที่จะจำหน่าย ปี 2559 นิติศักดิ์
จำหน่ายครุภัณฑ์เมืองสกลนคร2559.xls
2016-10-31 08:55:34
ดาวน์โหลดเอกสารจำหน่ายครุภัณฑ์เมืองสกลนคร2559.xls
3806
โครงการประชุมสภา ปี ๒๕๖๐ สมปอง
โครงการประชุมสภาสุขภาพเมืองสกลนคร ปี ๒๕๕๘.doc
2016-10-28 16:38:56
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการประชุมสภาสุขภาพเมืองสกลนคร ปี ๒๕๕๘.doc
3805
ส่งประมาณการซ่อมแซมบ้านพัก รพ.สต.หนองลาดใต้ รพ สต หนองลาดใต้
ประมาณการซ่อมอาคาร รพสต.หนองลาดใต้ แก้ไข.doc
2016-10-28 11:47:58
ดาวน์โหลดเอกสารประมาณการซ่อมอาคาร รพสต.หนองลาดใต้ แก้ไข.doc
3804
ซ่อมแซมบ้านพัก หนองไผ่ รพ.สต.บ้านหนองไผ่
ซ่อมบ้านพัก.doc
2016-10-28 11:18:51
ดาวน์โหลดเอกสารซ่อมบ้านพัก.doc
3803
ส่งรายละเอียดซ่อมแซมบ้านพักปี 2560 รพ.สต.นาคำ
รายละเอียดประมาณการซ่อมแซมอาคารบ้านพักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำ ต.doc
2016-10-28 11:04:01
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดประมาณการซ่อมแซมอาคารบ้านพักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำ ต.doc
3802
ซ่อมแซมบ้านพัก รพ.สต.โนนหอม
ซ่อมบ้านพัก รพสต โนนหอม.xls
2016-10-28 10:49:44
ดาวน์โหลดเอกสารซ่อมบ้านพัก รพสต โนนหอม.xls
3801
ซ่อมแซมบ้านพัก รพ.สต.หนองปลาน้อย
ซ่อมบ้านพัก รพสต หนองปลาน้อย.xls
2016-10-28 10:49:21
ดาวน์โหลดเอกสารซ่อมบ้านพัก รพสต หนองปลาน้อย.xls
3800
ซ่อมแซมบ้านพัก รพ.สต.แมด
ซ่อมบ้านพัก รพสต แมด.xls
2016-10-28 10:48:47
ดาวน์โหลดเอกสารซ่อมบ้านพัก รพสต แมด.xls
3799
ซ่อมบ้านพัก รพ.สต.โคกก่อง รพ.สต.โคกก่อง
ซ่อมบ้านพัก.xls
2016-10-28 10:38:14
ดาวน์โหลดเอกสารซ่อมบ้านพัก.xls
3798
ซ่อมบ้านพัก รพ.สต. นายสุวพันธุ์ คะโยธา
รายละเอียดประมาณการซ่อมบ้านพัก รพ.สต.ธาตุเชิงชุม.doc
2016-10-28 10:22:30
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดประมาณการซ่อมบ้านพัก รพ.สต.ธาตุเชิงชุม.doc
3797
งบเสื่อม ศสม.ร่มเกล้า 2560 ศสม.ร่มเกล้า
งบเสื่อม ปี2560 ศสม.ร่มเกล้า.xls
2016-10-28 10:21:15
ดาวน์โหลดเอกสารงบเสื่อม ปี2560 ศสม.ร่มเกล้า.xls
3796
ส่งแผน FIXCOST 2560 นาขาม นาขาม
ร่าง FIXCOST 2560 นาขาม.xls
2016-10-26 12:41:46
ดาวน์โหลดเอกสารร่าง FIXCOST 2560 นาขาม.xls
3795
ส่งแผนรับ-จ่ายเงินปี60-รพสต.ฮางโฮง รพ.สต.ฮางโฮง
แผนรับ-จ่ายเงินฮางโฮง ปี60.xls
2016-10-20 23:06:08
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับ-จ่ายเงินฮางโฮง ปี60.xls
3794
ส่งแผนรับ-จ่าย รพ.สต.หนองไผ่ ปีงบ 2560 รพ.สต.บ้านหนองไผ่
แผนรับจ่าย รพ.สต.หนองไผ่ ปีงบ 60.xls
2016-10-20 16:31:28
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับจ่าย รพ.สต.หนองไผ่ ปีงบ 60.xls
3793
ส่งแผนรับ-จ่าย รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี ปีงบ 2560 รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
แผนประมาณการ รับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2560.xls
2016-10-20 15:08:09
ดาวน์โหลดเอกสารแผนประมาณการ รับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2560.xls
3792
ขอส่งแผนพันาบุคลากรดงพัฒนา รพ สต ดงพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากรดงพัฒนา.xls
2016-10-19 12:09:29
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากรดงพัฒนา.xls
3791
ส่งแผนรายรับ - รายจ่าย รพ.สต.โคกเลาะ รพ.สต.บ้านโคกเลาะ
แผนรายรับ - รายจ่าย รพ.สต.โคกเลาะ.xls
2016-10-18 14:15:56
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรายรับ - รายจ่าย รพ.สต.โคกเลาะ.xls
3790
ผนการรับ-จ่ายเงิน 2560 05449
แผนการเงิน หนองสนม.2560.xls
2016-10-18 10:47:45
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน หนองสนม.2560.xls
3789
ส่งบัญชีพัสดุให้คุณ นิติศักดิ์ ครับ คูสนาม
พัสดุขอจำหน่ายปี 59 คูสนาม.xls
2016-10-18 10:10:30
ดาวน์โหลดเอกสารพัสดุขอจำหน่ายปี 59 คูสนาม.xls
3788
ส่งแผนพัฒนาบุคลากร ปี 60 ศสม.สุขเกษม
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 60ศสม.สุขเกษม.xls
2016-10-17 14:43:40
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร ปี 60ศสม.สุขเกษม.xls
3787
ส่งแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2560 รพ.สต.ฮางโฮง
แผนพัฒนาบุคลากร ฮางโฮง60.xls
2016-10-15 15:28:00
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร ฮางโฮง60.xls
3786
แผนรับ-จ่ายเงิน รพสตนาคำ นาคำ
แผนรับ-จ่ายเงิน รพสต นาคำ.xls
2016-10-14 22:27:46
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับ-จ่ายเงิน รพสต นาคำ.xls
3785
ส่งแผนเงินFix cost ใหม่ รพ.สต.ท่าแร่
แผนรับ-จ่ายเงิน ท่าแร่ ปี 60.xls
2016-10-14 16:56:23
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับ-จ่ายเงิน ท่าแร่ ปี 60.xls
3784
แผนรายรับ-รายจ่ายรพ.สต.ดงพัฒนา2560แก้ไข รพ.สต.บ้านดงพัฒนา
แผนรับ-จ่ายรพ.สต.ดงพัฒนา59.xls
2016-10-13 17:14:40
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับ-จ่ายรพ.สต.ดงพัฒนา59.xls
3783
แผนรายรับ-รายจ่ายรพ.สต.ดงพัฒนา2560แก้ไข รพ.สต.บ้านดงพัฒนา
แผนรับ-จ่ายรพ.สต.ดงพัฒนา59.xls
2016-10-13 17:14:40
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับ-จ่ายรพ.สต.ดงพัฒนา59.xls
3782
แผนรายรับ-รายจ่ายดงพัฒนา2560 รพ.สต.บ้านดงพัฒนา
แผนรับ-จ่ายรพ.สต.ดงพัฒนา59.xls
2016-10-13 16:09:02
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับ-จ่ายรพ.สต.ดงพัฒนา59.xls
3781
แผนรายรับ-รายจ่ายดงพัฒนา2560 รพ.สต.บ้านดงพัฒนา
แผนรับ-จ่ายรพ.สต.ดงพัฒนา59.xls
2016-10-13 16:09:02
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับ-จ่ายรพ.สต.ดงพัฒนา59.xls
3780
ส่งแผนการเงิน ปี ๖๐ รพ สต เชียงเครือ
สำเนาของ แผนการเงิน 60 เชียงเครือ.xls
2016-10-13 12:14:52
ดาวน์โหลดเอกสารสำเนาของ แผนการเงิน 60 เชียงเครือ.xls
3779
แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง ปี 60 รพ.สต.ท่าแร่
แผนรับ-จ่ายเงิน ท่าแร่ ปี 60.xls
2016-10-13 11:35:16
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับ-จ่ายเงิน ท่าแร่ ปี 60.xls
3778
แผนพัฒนาบุคลากร ศสม.ร่มเกล้า 2560 ศสม.ร่มเกล้า
HRD ศสม.ร่มเกล้า.xls
2016-10-12 15:24:50
ดาวน์โหลดเอกสารHRD ศสม.ร่มเกล้า.xls
3777
แผนรับ-จ่ายปี 2560 pcu นาเวง pcu นาเวง
รายรับ รายจ่าย ปี 2560 (นาเวง 14441).xls
2016-10-12 13:43:23
ดาวน์โหลดเอกสารรายรับ รายจ่าย ปี 2560 (นาเวง 14441).xls
3776
แผนรับ-จ่ายปี2560 ร่มเกล้า (OK) ศสม.ร่มเกล้า
รายรับ-จ่าย ปี2560 ศาม.ร่มเกล้า.xls
2016-10-12 12:29:14
ดาวน์โหลดเอกสารรายรับ-จ่าย ปี2560 ศาม.ร่มเกล้า.xls
3775
แผนรับ-จ่าย ปี2560 ศสม.ร่มเกล้า ศสม.ร่มเกล้า
รายรับ-จ่าย ปี2560 ศาม.ร่มเกล้า.xls
2016-10-12 11:51:24
ดาวน์โหลดเอกสารรายรับ-จ่าย ปี2560 ศาม.ร่มเกล้า.xls
3774
แผนรับ-จ่ายเงินปี2560 ศสม.ร่มเกล้า (ล่าสุด) ศสม.ร่มเกล้า
รายรับ-จ่าย ปี2560 ศาม.ร่มเกล้า.xls
2016-10-12 09:12:56
ดาวน์โหลดเอกสารรายรับ-จ่าย ปี2560 ศาม.ร่มเกล้า.xls
3773
ส่งแผนรับ-จ่ายเงิน แก้ไขใหม่ รพ.สต.พังขว้างใต้
แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปี 60 แก้ไขใหม่.xls
2016-10-12 08:04:51
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปี 60 แก้ไขใหม่.xls
3772
แผนบุคลากรม่วงลาย2560ครับ ธวัชชัย
แผนพัฒนาบุคลากรม่วงลาย2560ครับ.xls
2016-10-12 07:54:27
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากรม่วงลาย2560ครับ.xls
3771
แผนการเงิน ปี60 ทับสอ รพ.สต.บ้านทับสอ
แผนการเงิน 60.xls
2016-10-11 16:16:51
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน 60.xls
3770
แผนรายรับ-จ่ายเงิน ปี 2560 ศสม.ร่มเกล้า (แก้ไขล่าสุด) ศสม.ร่มเกล้า
รายรับ-จ่าย ปี2560 ศาม.ร่มเกล้า.xls
2016-10-11 16:06:33
ดาวน์โหลดเอกสารรายรับ-จ่าย ปี2560 ศาม.ร่มเกล้า.xls
3769
แผนรายรับ-จ่าย ปี2560 ศสม.ร่มเกล้า (แก้ไข) ศสม.ร่มเกล้า
รายรับ-จ่าย ปี2560 ศาม.ร่มเกล้า.xls
2016-10-11 16:01:12
ดาวน์โหลดเอกสารรายรับ-จ่าย ปี2560 ศาม.ร่มเกล้า.xls
3768
แผนรับ-จ่าย ปี2560 ศสม.ร่มเกล้า ศสม.ร่มเกล้า
แผนรายรับ-รายจ่ายศสม.ร่มเกล้า.xls
2016-10-11 15:56:33
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรายรับ-รายจ่ายศสม.ร่มเกล้า.xls
3767
แผนรายรับ รายจ่าย ศสม สุขเกษม 2560 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุขเกษม
แผนรายรับ รายจ่าย ศสม สุขเกษม 2560.xls
2016-10-11 15:21:04
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรายรับ รายจ่าย ศสม สุขเกษม 2560.xls
3766
แผนรับจ่ายเงินปี 60 รพ.สต.โนนหอม
รพ สต โนนหอม.xls
2016-10-11 14:58:14
ดาวน์โหลดเอกสารรพ สต โนนหอม.xls
3765
แผนการรับ-จ่ายเงินบำรุงปี 60 somporn
แผนการเงินปี60_ดงขุมข้าว.xls
2016-10-11 11:31:26
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงินปี60_ดงขุมข้าว.xls
3764
แผนรับจ่ายเงินโคกก่อง รพ.สต.โคกก่อง
แผนรับจ่ายเงินโคกก่อง.xls
2016-10-10 20:52:25
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับจ่ายเงินโคกก่อง.xls
3763
ส่งแผนการเงินปี 2560 รพ.สต.ดอนแคนใต้ รพ.สต.ดอนแคนใต้
แผนการเงินปี2560 รพ.สต.ดอนแคนใต้.xls
2016-10-10 15:57:40
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงินปี2560 รพ.สต.ดอนแคนใต้.xls
3762
แผนพัฒนาบุคลากร ปี ๖๐ รพสต เชียงเครือ
แผนพัฒนาบุคลากรเชียงเครือ 60.xls
2016-10-10 11:21:44
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากรเชียงเครือ 60.xls
3761
แผนรายรับ- รายจ่าย ธาตุเชิงชุม 2560 ธาตุเชิงชุม
สรุปรายรับ- รายจ่าย รพ.สต. ธาตุเชิงชุม 2560.xls
2016-10-10 11:08:03
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปรายรับ- รายจ่าย รพ.สต. ธาตุเชิงชุม 2560.xls
3760
แผนบุคลากร ปี 60 รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
05445แผนบุคลาการ60.xls
2016-10-10 10:57:41
ดาวน์โหลดเอกสาร05445แผนบุคลาการ60.xls
3759
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2560 นายสุวพันธุ์ คะโยธา
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2560.xls
2016-10-10 08:46:44
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2560.xls
3758
แผนพัฒนาบุคลากร 60 โคกก่อง รพ.สต.โคกก่อง
แผนพัฒนาบุคลากรโคกก่อง60.xls
2016-10-09 22:31:20
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากรโคกก่อง60.xls
3757
ส่งแผนรับ-จ่ายเงินบำรุงฯ ปี 60 รพ.สต.ดงมะไฟ
แผนการรับจ่ายเงินบำรุงปี 2560 (รพ.สต.ดงมะไฟ).xls
2016-10-09 11:28:17
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการรับจ่ายเงินบำรุงปี 2560 (รพ.สต.ดงมะไฟ).xls
3756
ส่งแผนการเงิน ปี 2560 รพ.สต.พังขว้างใต้
แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปี 60.xls
2016-10-07 22:11:57
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปี 60.xls
3755
ส่งแผนการเงินปี 60 รพ.สต.บ้านคูสนาม คูสนาม
แผยการเงิน รพ.สต.บ้านคูสนาม ปี 60.xls
2016-10-07 16:08:13
ดาวน์โหลดเอกสารแผยการเงิน รพ.สต.บ้านคูสนาม ปี 60.xls
3754
ส่งแผนพัฒนาบุคคลากร คูสนาม คูสนาม
แผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.บ้านคูสนามปีงบ 2560.xls
2016-10-07 15:06:48
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.บ้านคูสนามปีงบ 2560.xls
3753
แผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.ท่าแร่ ปีงบประมาณ 2560 ปิยะฉัตร
แผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.ท่าแร่ ปรงบประมาณ 2560.xls
2016-10-07 14:03:18
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.ท่าแร่ ปรงบประมาณ 2560.xls
3752
แผนการเงินปี2560 ธวัชชัย
แผนการเงินม่วงลาย 2560.xls
2016-10-07 12:03:16
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงินม่วงลาย 2560.xls
3751
แผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.บ้านโคกเลาะ รพ.สต.บ้านโคกเลาะ
แผนพัฒนาบุคลากร โคกเลาะ.xls
2016-10-07 11:52:51
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร โคกเลาะ.xls
3750
แผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.บ้านหนองสนม รพ.สต.หนองสนม
แผนพัฒนาบุคลากร60.xls
2016-10-07 11:50:48
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร60.xls
3749
แผนพัฒนาบุคลากร 2560 ดอนแคน ดอนแคน
แผนพัฒนาบุคลากร 2560 ดอนแคน.xls
2016-10-07 10:49:00
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร 2560  ดอนแคน.xls
3748
แผนพัฒนาบุคลากร รพสต.ทับสอ
แผนงาน 60.xls
2016-10-07 09:32:46
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงาน 60.xls
3747
ส่งแผนพัฒนาบุคลากร รพ สต หนองลาดใต้
แผนพัฒนาบุคลากร60.xls
2016-10-07 07:58:01
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร60.xls
3744
ส่งแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2560 รพ.สต.พังขว้างใต้
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 60 รพ.สต.พังขว้างใต้.xls
2016-10-06 20:35:36
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร ปี 60 รพ.สต.พังขว้างใต้.xls
3743
ส่งแผนเงิน รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย
แผนเงินปี 60.xls
2016-10-06 20:35:07
ดาวน์โหลดเอกสารแผนเงินปี 60.xls
3742
ส่งแผนพัฒนาบุคลากรปี2560 รพ.สต.นาคำ
แผนพัฒนาบุคคลากร รพ.สต.นาคำ.xls
2016-10-06 16:43:25
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคคลากร รพ.สต.นาคำ.xls
3741
แจ้งความจำนงค์ฝึกอบรมในประเทศ วัชราภรณ์
ใบแสดงความจำนงค์ ไปประชุม ในประเทศ.doc
2016-10-06 16:30:38
ดาวน์โหลดเอกสารใบแสดงความจำนงค์ ไปประชุม ในประเทศ.doc
3740
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 60 (แมด) รพ.สต.บ้านแมด
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 60 (รพ.สต.บ้านแมด).xls
2016-10-06 11:42:37
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร ปี 60 (รพ.สต.บ้านแมด).xls
3739
ร่างโอนเงินจัดสรร รพ.สต. ปี 2559 จันธิดา
ร่างเงินโอนและจัดสรร รพ.สต. ปี 2559 - 2560.xls
2016-10-06 11:28:39
ดาวน์โหลดเอกสารร่างเงินโอนและจัดสรร รพ.สต. ปี 2559 - 2560.xls
3737
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน จันะิดา
formplan-2560.xls
2016-10-06 10:16:46
ดาวน์โหลดเอกสารformplan-2560.xls
3736
แผนการเงิน ปี 2560 (แมด) รพ.สต.แมด
แผนการเงินปี 2560 แมด.xls
2016-10-06 10:14:52
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงินปี 2560 แมด.xls
3735
ใบแสดงความจำนงขอลา ศรีวิไล
ใบแสดงความจำนงขอลาศึกษา(นางศรีวิไล นามละคร.doc
2016-10-06 10:14:37
ดาวน์โหลดเอกสารใบแสดงความจำนงขอลาศึกษา(นางศรีวิไล นามละคร.doc
3734
แผนพัฒนาบุคลากร 2560 นาขาม นาขาม
แผนพัฒนาบุคลากร 2560 นาขาม.xls
2016-10-05 15:22:20
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร 2560  นาขาม.xls
3732
แผนการเงิน รพ.สต.ลาดกะเฌอ 2560 รพ.สต.ลาดกะเฌอ
แผนการเงิน รพ.สต.ลาดกะเฌอ 2560.xls
2016-10-05 11:55:03
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน รพ.สต.ลาดกะเฌอ 2560.xls
3731
ส่งแผนพัฒนาบุคลากรปี 2560 รพ.สต.บ้านลาดกะเฌอ รพ.สต.ลาดกะเฌอ
แบบพัฒนาบุคลากร รพ.สต.ลาดกะเฌอ ปี2560.xls
2016-10-05 11:54:16
ดาวน์โหลดเอกสารแบบพัฒนาบุคลากร รพ.สต.ลาดกะเฌอ ปี2560.xls
3730
ส่งแผนพัฒนาบุคลากรปี60_รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว
แผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว ปี60.xls
2016-10-05 10:52:59
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว ปี60.xls
3727
9 9
แบบแผนการเงินCUPเมือง 2560.xls
2016-10-03 16:46:01
ดาวน์โหลดเอกสารแบบแผนการเงินCUPเมือง 2560.xls
3726
9 9
แบบพัฒนาบุคลากร สสอ.เมือง ปี2560.xls
2016-10-03 16:34:49
ดาวน์โหลดเอกสารแบบพัฒนาบุคลากร สสอ.เมือง ปี2560.xls
3674
DHB-นพ.สุวัฒน์-mida จันธิดา
8.pdf
2016-08-25 11:50:58
ดาวน์โหลดเอกสาร8.pdf
3673
DHS DC - กรมคร. - mida จันธิดา
7.pdf
2016-08-25 11:48:08
ดาวน์โหลดเอกสาร7.pdf
3672
DHS กรมสุขภาจิต จันธิดา
6.pdf
2016-08-25 11:46:30
ดาวน์โหลดเอกสาร6.pdf
3671
DHS นพ.ประสิทธิ์ชัย จันธิดา
5.pdf
2016-08-25 11:42:21
ดาวน์โหลดเอกสาร5.pdf
3670
นพ.ชาญวิทย์ จันธิดา
4.pdf
2016-08-25 11:38:53
ดาวน์โหลดเอกสาร4.pdf
3669
แผน pcc จันธิดา
3.pdf
2016-08-25 11:36:30
ดาวน์โหลดเอกสาร3.pdf
3668
ระบบปฐมภูมิ จันธิดา
2.pdf
2016-08-25 11:35:42
ดาวน์โหลดเอกสาร2.pdf
3667
แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ จันธิดา
1.pdf
2016-08-25 11:33:56
ดาวน์โหลดเอกสาร1.pdf
3666
ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเรื่อง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง นพ.สุรพล ฉากครบุรี
ขอเชิญคุณวรรณพร พึ่งวร (เข้าร่วมประชุม )IMG.pdf
2016-08-24 15:15:46
ดาวน์โหลดเอกสารขอเชิญคุณวรรณพร พึ่งวร (เข้าร่วมประชุม )IMG.pdf
3665
เรื่อง แก้ไขคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว แพทย์แผนไทย รพ.สต.ขมิ้น, รพ.สต.นาคำ คุณสิปาง กิจจะ
แก้ไขคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว แพทย์แผนไทย IMG.pdf
2016-08-23 11:04:07
ดาวน์โหลดเอกสารแก้ไขคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว แพทย์แผนไทย IMG.pdf
3649
Primary Care Cluster จันธิดา
Primary Care Cluster 25590816.pdf
2016-08-17 14:18:17
ดาวน์โหลดเอกสารPrimary Care Cluster 25590816.pdf
3648
ทิศทางประเทศไทย จันธิดา
ทิศทางประเทศไทย 150816.pdf
2016-08-17 13:49:07
ดาวน์โหลดเอกสารทิศทางประเทศไทย 150816.pdf
3644
ขอเชิญประชุม CUP BOARD ครั้งที่ 5/2559 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลานคำหอม รพศ.สกลนคร คุณสิปาง กิจจะ
ขอเชิญประชุม CUP BOARD ครั้งที่ 5 IMG.pdf
2016-08-15 11:30:07
ดาวน์โหลดเอกสารขอเชิญประชุม CUP BOARD ครั้งที่ 5 IMG.pdf
3643
การจัดเครือข่ายบริการปฐมภูมิ จันธิดา
แบบสำรวจข้อมูล การจัดตั้ง PCC60.xls
2016-08-15 11:28:17
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจข้อมูล การจัดตั้ง PCC60.xls
3642
9 9
แบบรายงานวาตภัย.doc
2016-08-13 14:11:07
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานวาตภัย.doc
3641
9 9
แบบงบลงทุน ปี 60.xls
2016-08-05 16:10:50
ดาวน์โหลดเอกสารแบบงบลงทุน ปี 60.xls
3635
ใบตอบรับไปราชการ รพ.สต เชียงเครือ
ไปราชการ.xls
2016-08-03 12:15:48
ดาวน์โหลดเอกสารไปราชการ.xls
3632
แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจ จันธิดา
แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน1.doc
2016-07-14 15:43:32
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน1.doc
3614
ขอข้อมูลลูกจ้า จันธิดา
ขอข้อมูลลูกจ้าง.xls
2016-07-06 12:09:56
ดาวน์โหลดเอกสารขอข้อมูลลูกจ้าง.xls
3607
ทิศทางการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข จันธิดา
แก้ไข1สสอ 22 มิย59.pdf
2016-06-26 11:04:17
ดาวน์โหลดเอกสารแก้ไข1สสอ 22 มิย59.pdf
3606
นำเสนอนิเทศ คปสอ.รอบ2 9
นิเทศ คปสอ 2-59 ใหม่.rar
2016-06-23 15:34:09
ดาวน์โหลดเอกสารนิเทศ คปสอ 2-59 ใหม่.rar
3605
pptนิเทศงาน2 สมบูรณ์
นิเทศ คปสอ ปี59 รอบ2.zip
2016-06-22 16:25:51
ดาวน์โหลดเอกสารนิเทศ คปสอ ปี59 รอบ2.zip
3604
เอกสาร คปสอ.2ปี59(2) ภูวนาถ
สรุปเอกสาร.zip
2016-06-22 09:47:32
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปเอกสาร.zip
3603
เอกสารนำเสนอนิเทศ คปสอ.2ปี59 ภูวนาถ
นำเสนอรวม.zip
2016-06-22 09:45:03
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอรวม.zip
3599
ตัวชี้วัด 59 จันธิดา
ตัวชี้วัด 59.xls
2016-06-15 15:33:52
ดาวน์โหลดเอกสารตัวชี้วัด 59.xls
3581
ข้อมูลลูกจ้าง รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี 10 มิถุนายน 2559 รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี ต.ขมิ้น
ดงมะไฟสามัคคี.xls
2016-06-10 10:10:14
ดาวน์โหลดเอกสารดงมะไฟสามัคคี.xls
3576
ขอส่งรายงานลูกจ้างชั่วคราวฉบับจริง รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
Wed44159 (1).xls
2016-06-09 15:25:51
ดาวน์โหลดเอกสารWed44159 (1).xls
3568
(แก้ไข)ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รพ.สต.หนองลาดใต้ ชินกร รวมธรรม
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน).xls
2016-06-08 11:03:01
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน).xls
3551
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จันธิดา
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.xls
2016-06-02 13:45:21
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.xls
3528
9 9
ข้อมูลกำลังพลโครงสร้างใหม่ สสอ.เมือง59.xls
2016-05-19 09:05:56
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลกำลังพลโครงสร้างใหม่ สสอ.เมือง59.xls
3527
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลบุคลากร เทพพิทักษ์
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลบุคลากร.rar
2016-05-19 09:00:38
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลบุคลากร.rar
3526
ไฟล์ 2 สสจ. จันธิดา
ไฟล์ 2 สสจ..xls
2016-05-18 15:05:18
ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ 2 สสจ..xls
3525
ไฟล์ 1 สสจ. จันธิดา
ไฟล์ 1 สสจ..xls
2016-05-18 15:04:38
ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ 1 สสจ..xls
3522
9 9
แบบรายงานวาตภัย.doc
2016-05-13 09:36:58
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานวาตภัย.doc
3398
ปรับ รพศ.สน. เรื่อง ระบบจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ และ Central supply ค่ะ piyachut
กระบวนการทำงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เมืองสกลนครโมเดล 2003.doc
2016-04-23 17:43:10
ดาวน์โหลดเอกสารกระบวนการทำงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เมืองสกลนครโมเดล 2003.doc
3392
เรียน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่ง กรุณาดาวโหลดไฟล์ที่แนบไปให้นี้ เพื่อเป็นเอกสารให้การจัดการเส้นทางขยะติดเชื้อ นายเดชศร เลิศไธสงค์
PDF เส้นทางและการจัดการขยะ cup เมือง.pdf
2016-04-21 16:08:25
ดาวน์โหลดเอกสารPDF เส้นทางและการจัดการขยะ cup เมือง.pdf
3249
9 9
คำสั่ง FCT จนท.สสอ.เมือง.doc
2016-03-11 16:30:59
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง FCT จนท.สสอ.เมือง.doc
2920
9 9
plan พัฒนาบุคลากร สสอ.เมือง ปี59.xls
2015-10-05 08:41:15
ดาวน์โหลดเอกสารplan พัฒนาบุคลากร สสอ.เมือง ปี59.xls
2823
อัตราค่าบริการห้องพิเศษ รพ.สกลนคร คุณสิปาง กิจจะ
img018.pdf
2015-06-08 11:15:26
ดาวน์โหลดเอกสารimg018.pdf
2814
คำสั่งแต่งตั้งทีมหมอครอบครัว จันธิดา
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการFCT (2).doc
2015-05-21 09:57:40
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการFCT (2).doc
2810
แนวทางระบบการจัดการสุขภาพ 1 จันธิดา
แนวทางจัดการระบบสุขภาพ.doc
2015-05-15 13:18:08
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางจัดการระบบสุขภาพ.doc
2757
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศในเครือข่าย cup เมืองสกลนคร รพ.สน. จันธิดา
คำสั่ง รพ.สน..pdf
2015-04-20 13:26:28
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง รพ.สน..pdf
2584
9 9
คำสั่งแพทย์.pdf
2015-03-03 16:37:40
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแพทย์.pdf
2572
แนวทางการควบคุมครุภัณฑ์ค่ำกว่าเกณฑ์ นิติศักดิ์
แนวทางการปฏิบัติครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์.pdf
2015-02-20 09:12:27
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการปฏิบัติครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์.pdf
2544
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร จันธิดา
ใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2015-01-23 14:32:13
ดาวน์โหลดเอกสารใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2195
ระเบียบโรงพยาบาลสกลนครว่าด้วยอัตราค่าบริการห้องพิเศษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 อุดม
458.pdf
2014-08-15 11:30:57
ดาวน์โหลดเอกสาร458.pdf
2146
ระเบียบการเขียนค่าใช้จ่ายเบิกในโครงการของ รพ.สน. กิ่งก้อย
9.pdf
2014-07-21 13:49:51
ดาวน์โหลดเอกสาร9.pdf
2025
ฉลากช่วยที่ใช้ในงาน รพ.สต.ติดดาว งานเภสัชโรงพยาบาลสกลสาขา1
ฉลากช่วย.rar
2014-04-09 14:30:14
ดาวน์โหลดเอกสารฉลากช่วย.rar
1444
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ กิ่งก้อย
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
2013-09-23 12:42:31
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
1443
แบบสอบถาม ความพึงพอใจในงาน กิ่งก้อย
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
2013-09-23 12:41:16
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
878
แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นูู๋กิ่งก้อย
20.zip
2013-02-01 15:01:42
ดาวน์โหลดเอกสาร20.zip
853
ตราสัญลักษณ์จริยธรรมใหม่ กิ่งก้อย
ชมรมจริยธรรม4.gif
2013-01-15 16:19:04
ดาวน์โหลดเอกสารชมรมจริยธรรม4.gif
623
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ราชมงคล) นู๋กิ่งก้อย
File485.pdf
2012-11-02 16:54:28
ดาวน์โหลดเอกสารFile485.pdf
622
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นู๋กิ่งก้อย
File484.pdf
2012-11-02 16:44:00
ดาวน์โหลดเอกสารFile484.pdf

ผู้ส่ง :

ใส่ข้อความ:

แนบไฟล์: