ห้องงาน งานบริหาร

งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบงาน

ยังไม่มี ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
ข้อความ
ผู้ส่ง
ชื่อไฟล์
เวลา
ดาวน์โหลด
จัดการไฟล์
3453
ส่งรายชื่อหมอครอบครัว รพ.สต.นาคำ ปี59 แก้ไข รพ.สต.นาคำ
รายชื่อหมอครอบครัว รพ.สต.นาคำ (บันทึกอัตโนมัติ).doc
2016-05-02 22:41:16
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อหมอครอบครัว รพ.สต.นาคำ (บันทึกอัตโนมัติ).doc
3452
ส่งรายชื่อหมอครอบครัว รพ.สต.นาคำ ปี 2559 รพ.สต.นาคำ
รายชื่อหมอครอบครัว รพ.สต.นาคำ (บันทึกอัตโนมัติ).doc
2016-05-02 21:44:04
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อหมอครอบครัว รพ.สต.นาคำ (บันทึกอัตโนมัติ).doc
3451
คำสั่งทีมหมอครอบครัว ศบส.นาเวง (แก้ไขใหม่) ศสบ นาเวง
คำสั่งทีมหมอครอบครัว.doc
2016-05-02 11:01:17
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งทีมหมอครอบครัว.doc
3450
ส่งรายชื่อทีมหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านดงพัฒนา ตำบลธาตุนาเวง รพ.สต.บ้านดงพัฒนา
รายชื่อทีมหมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงพัฒนา.doc
2016-04-29 16:58:30
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อทีมหมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงพัฒนา.doc
3449
FCT ตำบลท่าแร่ ปิยะฉัตร
หมอประจำครอบครัว ตำบลท่าแร่ ระดับตำบล ระดับชุมชน หมู่บ้าน 29042559.xls
2016-04-29 15:27:13
ดาวน์โหลดเอกสารหมอประจำครอบครัว ตำบลท่าแร่ ระดับตำบล ระดับชุมชน หมู่บ้าน 29042559.xls
3448
ส่งรายชื่อทีมหมอครอบครัว ต.ม่วงลาย รพ.สต.ม่วงลาย
ทีมหมอครอบครัวตำบลม่วงลาย.doc
2016-04-29 14:05:38
ดาวน์โหลดเอกสารทีมหมอครอบครัวตำบลม่วงลาย.doc
3447
ส่งรายชื่อ หมอครอบครัว รพ.สต.บ้านหนองไผ่
หมอครอบครัว ใหม่.doc
2016-04-29 10:19:58
ดาวน์โหลดเอกสารหมอครอบครัว ใหม่.doc
3446
ส่งรายชื่อ หมอครอบครัว ปี 59 วัชราภรณ์
รายชื่อหมอครอบครั รพ.สต .ดงมะไฟ ปี 2559.doc
2016-04-28 17:10:33
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อหมอครอบครั รพ.สต .ดงมะไฟ ปี 2559.doc
3445
รายชื่อหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านโคกเลาะ สุริรัตน์
fct 59.doc
2016-04-28 16:52:08
ดาวน์โหลดเอกสารfct  59.doc
3444
ส่งรายชื่อทีมหมอครอบครัว รพ.สต.ดอนแคนใต้
รายชื่อทีมหมอครอบครัว ดอนแคนใต้.doc
2016-04-28 16:38:04
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อทีมหมอครอบครัว ดอนแคนใต้.doc
3443
รายชื่อทีมหมอครอบครัว ปรับปรุงใหม่ 05449
รายชื่อหมอครอบครัว ปรับใหม่05449.doc
2016-04-27 12:30:29
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อหมอครอบครัว ปรับใหม่05449.doc
3442
คำสั่งทีมงานหมอครอบครัว รพ.สต.ธาตุเชิงชุม นายจีรวัฒน์ คะโยธา
หมอครอบครัว รพ.สต.ธาตุเชิงชุม.doc
2016-04-27 11:43:26
ดาวน์โหลดเอกสารหมอครอบครัว รพ.สต.ธาตุเชิงชุม.doc
3441
ส่งรายชื่อทีมหมอครอบครัว รพ สต เชียงเครือ
รายชื่อทีมหมอครอบครัว เชียงเครือ.doc
2016-04-27 11:28:37
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อทีมหมอครอบครัว เชียงเครือ.doc
3440
คำสั่งแต่งตั้งทีมหมอครอบครัวโนนหอม รพ.สต.โนนหอม
คำสั่งทีมหมอครอบครัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหอม.doc
2016-04-27 09:43:19
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งทีมหมอครอบครัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหอม.doc
3419
9 9
กระบวนการทำงาน เด็กเยาวชน อายุ 6-12 ปี ห่างไกลยาเสพติด 2003.doc
2016-04-25 13:20:11
ดาวน์โหลดเอกสารกระบวนการทำงาน เด็กเยาวชน อายุ 6-12 ปี ห่างไกลยาเสพติด 2003.doc
3416
9 9
กระบวนการทำงาน การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 2003.doc
2016-04-25 13:10:59
ดาวน์โหลดเอกสารกระบวนการทำงาน การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 2003.doc
3415
9 9
กระบวนการทำงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เมืองสกลนครโมเดล 2003.doc
2016-04-25 13:10:33
ดาวน์โหลดเอกสารกระบวนการทำงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เมืองสกลนครโมเดล 2003.doc
3401
3PA อุบัติเหตุจราจร ทุกไฟล์นำเสนอแค่ฟอร์แมตและแนวทางภาพรวมอำเภอ ปรับเป็นภาพบริบท รพ.สต.นะคะ ถ้ามีชื่อนวตกรรม กลุ่ม ชมรม รูปแบบ จะเป็นเสน่ห์ของพื้นที่ (อ.ดร.ฉวีวรรณ R2R แนะนำค่ะ) piyachut
กระบวนการทำงาน อุบัติเหตุจราจร 2003.doc
2016-04-23 17:47:19
ดาวน์โหลดเอกสารกระบวนการทำงาน อุบัติเหตุจราจร 2003.doc
3400
3PA CKD piyachut
กระบวนการทำงาน CKD 2003.doc
2016-04-23 17:44:21
ดาวน์โหลดเอกสารกระบวนการทำงาน CKD 2003.doc
3399
3PA LTC piyachut
กระบวนการทำงาน LTC 2003.doc
2016-04-23 17:43:57
ดาวน์โหลดเอกสารกระบวนการทำงาน LTC 2003.doc
3398
ปรับ รพศ.สน. เรื่อง ระบบจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ และ Central supply ค่ะ piyachut
กระบวนการทำงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เมืองสกลนครโมเดล 2003.doc
2016-04-23 17:43:10
ดาวน์โหลดเอกสารกระบวนการทำงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เมืองสกลนครโมเดล 2003.doc
3396
สำรองจ่ายค่าจ้างนักเรียนทุน ต.ค.-ธ.ค.58 รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
ค่าจ้างลูกจ้างที่ รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี จ่ายให้ พกส.วิชาชีพ ต.ค.-ธ.ค.58.xls
2016-04-22 13:34:12
ดาวน์โหลดเอกสารค่าจ้างลูกจ้างที่ รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี จ่ายให้ พกส.วิชาชีพ ต.ค.-ธ.ค.58.xls
3395
9 9
Profile_บ้านเหล่า (จศ).pdf
2016-04-22 12:54:53
ดาวน์โหลดเอกสารProfile_บ้านเหล่า (จศ).pdf
3393
ส่งแบบประเมิน ODOP รพ.สต.นาขาม
แบบประเมิน ODOP OTOP.pdf
2016-04-21 18:25:21
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน ODOP OTOP.pdf
3392
เรียน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่ง กรุณาดาวโหลดไฟล์ที่แนบไปให้นี้ เพื่อเป็นเอกสารให้การจัดการเส้นทางขยะติดเชื้อ นายเดชศร เลิศไธสงค์
PDF เส้นทางและการจัดการขยะ cup เมือง.pdf
2016-04-21 16:08:25
ดาวน์โหลดเอกสารPDF เส้นทางและการจัดการขยะ cup เมือง.pdf
3391
ภาคผนวก 3pa ณัฐพล
3PA.zip
2016-04-21 15:56:23
ดาวน์โหลดเอกสาร3PA.zip
3388
รายชื่อหมอครอบครัว นาขาม นาขาม
รายชื่อหมอครอบครัว 2559.doc
2016-04-21 11:33:52
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อหมอครอบครัว 2559.doc
3387
ส่งแบบประเมินเกณฑ์กระบวนการ ODOP/OTOP รพ.สต.พังขว้างใต้
แบบประเมินเกณฑ์กระบวนการ ODOP รพ.สต.พังขว้างใต้.pdf
2016-04-21 11:25:58
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินเกณฑ์กระบวนการ ODOP รพ.สต.พังขว้างใต้.pdf
3386
สำรองจ่ายค่าจ้างนักเรียนทุน ต.ค.-ธ.ค.58-ฮางโฮง รพ.สต.ฮางโฮง
สำรองจ่ายค่าจ้างนักเรียนทุน-รพ.สต.ฮางโฮง (ต.ค.-ธ.ค.58).xls
2016-04-21 10:18:04
ดาวน์โหลดเอกสารสำรองจ่ายค่าจ้างนักเรียนทุน-รพ.สต.ฮางโฮง (ต.ค.-ธ.ค.58).xls
3385
คำสั่งทีมหมอครอบครัว ศบส.นาเวง ศสบ นาเวง
คำสั่งทีมหมอครอบครัว.doc
2016-04-21 10:09:01
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งทีมหมอครอบครัว.doc
3384
9 9
Profile อ.เมืองสกลนคร 2559 ใหม่.doc
2016-04-21 08:34:49
ดาวน์โหลดเอกสารProfile อ.เมืองสกลนคร 2559 ใหม่.doc
3379
รายชื่อทีมหมอครอบครัว 05449
รายชื่อteamหมอครอบครัว05449.doc
2016-04-20 16:54:46
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อteamหมอครอบครัว05449.doc
3378
คำสั่งหมอครอบครัว ธาตุเชิงชุม
หมอครอบครัว รพ.สต.ธาตุเชิงชุม.doc
2016-04-20 16:36:05
ดาวน์โหลดเอกสารหมอครอบครัว รพ.สต.ธาตุเชิงชุม.doc
3375
รายชื่อหมอครอบครัว ศสม.สุขเกษม
หมอครอบครัว สุขเกษม.doc
2016-04-20 15:05:14
ดาวน์โหลดเอกสารหมอครอบครัว สุขเกษม.doc
3371
แบบประเมิน ODOP คูสนาม รพ.สต.บ้านคูสนาม
แบบประเมิน ODOP.doc
2016-04-20 11:18:56
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน ODOP.doc
3369
แบบประเมิน ODOP ศสม.สุขเกษม
แบบประเมิน ODOP ส่งสสอ..doc
2016-04-20 10:55:40
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน ODOP ส่งสสอ..doc
3361
ทีมหมอครอบครัว ทับสอ รพ.สต.บ้านทับสอ
ทีมหมอครอบครัว59.doc
2016-04-20 09:27:40
ดาวน์โหลดเอกสารทีมหมอครอบครัว59.doc
3360
ส่งแบบประเมิน ODOP รพสต.ทับสอ ครับ รพ.สต.บ้านทับสอ
เกณฑ์ประเมิน 2.doc
2016-04-20 09:14:04
ดาวน์โหลดเอกสารเกณฑ์ประเมิน 2.doc
3359
ส่งรายชื่อทีมหมอครอบครัว รพ.สต.พังขว้างใต้ รพ.สต.พังขว้างใต้
รายชื่อทีมหมอครอบครัว รพ.สต.พังขว้างใต้(ส่ง 20 เมย.59).doc
2016-04-20 07:25:59
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อทีมหมอครอบครัว รพ.สต.พังขว้างใต้(ส่ง 20 เมย.59).doc
3353
แบบประเมินODOP รพ.สต.โคกก่อง
S__14049282.jpg
2016-04-19 17:15:53
ดาวน์โหลดเอกสารS__14049282.jpg
3352
แบบประเมินODOP รพ.สต.โคกก่อง
S__14049283.jpg
2016-04-19 17:15:04
ดาวน์โหลดเอกสารS__14049283.jpg
3351
แบบประเมินODOPโคกก่อง รพ.สต.โคกก่อง
S__14049284.jpg
2016-04-19 17:14:16
ดาวน์โหลดเอกสารS__14049284.jpg
3350
หมอครอบครัวโคกก่อง รพ.สต.โคกก่อง
หมอครอบครัวโคกก่อง.doc
2016-04-19 17:11:31
ดาวน์โหลดเอกสารหมอครอบครัวโคกก่อง.doc
3338
ทีมหมอครอบครัว(ดงขุมข้าว) รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว
รายชื่อทีมหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว.doc
2016-04-19 15:08:33
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อทีมหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว.doc
3331
ทีมหมอครอบครัว รพ สต หนองลาดใต้
ทีมหมอครอบครัวรพ.สต.หนองลาดใต้.doc
2016-04-19 14:26:23
ดาวน์โหลดเอกสารทีมหมอครอบครัวรพ.สต.หนองลาดใต้.doc
3330
แบบประเมินodop รพ สต หนองลาดใต้
odop3.jpg
2016-04-19 14:25:41
ดาวน์โหลดเอกสารodop3.jpg
3329
แบบประเมินodop รพ สต หนองลาดใต้
odop2.jpg
2016-04-19 14:24:53
ดาวน์โหลดเอกสารodop2.jpg
3328
แบบประเมินodop รพ สต หนองลาดใต้
odop1.jpg
2016-04-19 14:24:23
ดาวน์โหลดเอกสารodop1.jpg
3326
แบบประเมินODOP/OTOP รพ.สต.ฮางโฮง
รพ.สต.ฮางโฮง.rar
2016-04-19 14:23:29
ดาวน์โหลดเอกสารรพ.สต.ฮางโฮง.rar
3313
ส่งแบบประเมินodop รพ.สต.แมด
แบบประเมินodop.pdf
2016-04-18 22:54:11
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินodop.pdf
3312
รายชื่อหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านแมด รพ.สต.บ้านแมด
รายชื่อหมอครอบครัว (รพ.สต.บ้านแมด).doc
2016-04-18 11:42:40
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อหมอครอบครัว (รพ.สต.บ้านแมด).doc
3311
แบบประเมินเกณฑ์ ODOP,OTOP รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย
img-160418132510.pdf
2016-04-18 10:55:22
ดาวน์โหลดเอกสารimg-160418132510.pdf
3310
รายชื่อทีมหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย
รายชื่อทีมหมอครอบครัวต.เหล่าปอแดง59.doc
2016-04-18 09:13:36
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อทีมหมอครอบครัวต.เหล่าปอแดง59.doc
3309
9 9
แบบประเมินเกณฑ์กระบวนการ ODOP OTOP (UCCARE) และ 3 PA (CKD, LTC, อุบัติเหตุ)_final.pdf
2016-04-17 08:53:10
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินเกณฑ์กระบวนการ ODOP OTOP (UCCARE) และ 3 PA (CKD, LTC, อุบัติเหตุ)_final.pdf
3308
9 9
วิเคราะห์ Profile_รพ.สต.เพีย_คำตากล้า_สกลนคร.pdf
2016-04-12 13:45:05
ดาวน์โหลดเอกสารวิเคราะห์ Profile_รพ.สต.เพีย_คำตากล้า_สกลนคร.pdf
3307
9 9
เชียงเครือ.doc
2016-04-12 13:42:07
ดาวน์โหลดเอกสารเชียงเครือ.doc
3306
9 9
อ.เมือง รพ.สต.บ้านเชียงเครือโพธิ์ชัยแบบวิเคราะห์.doc
2016-04-12 13:40:37
ดาวน์โหลดเอกสารอ.เมือง รพ.สต.บ้านเชียงเครือโพธิ์ชัยแบบวิเคราะห์.doc
3305
9 9
Profile อ.เมืองสกลนคร 2559 ใหม่.pdf
2016-04-12 12:19:03
ดาวน์โหลดเอกสารProfile อ.เมืองสกลนคร 2559 ใหม่.pdf
3304
รายชื่อทีมหมอครอบครัว ศบส.นาเวง ศบส. นาเวง
รายชื่อทีมหมอครอบครัว ศบส.นาเวง1.doc
2016-04-12 11:46:06
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อทีมหมอครอบครัว ศบส.นาเวง1.doc
3301
วาระการประชุมประจำเดือนเมษายน 59 จันธิดา
วาระการประชุมประจำเดือนเมษายน 59.doc
2016-04-07 08:04:35
ดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุมประจำเดือนเมษายน 59.doc
3299
การดำเนินงานอำเภอ-ตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการติดดาว ปีงบประมาณ 2559 เรียน ผอก.รพ.สต.ทุกแห่ง คุณสิปาง กิจจะ
img011.pdf
2016-04-04 13:03:33
ดาวน์โหลดเอกสารimg011.pdf
3296
คะแนน r2rล่าสุด สมบูรณ์
คะแนนประเมิน r2r.xls
2016-03-29 16:52:46
ดาวน์โหลดเอกสารคะแนนประเมิน r2r.xls
3294
คะแนน r2r สมบูรณ์
คะแนนประเมิน r2r.xls
2016-03-29 14:09:18
ดาวน์โหลดเอกสารคะแนนประเมิน r2r.xls
3293
คะแนน r2r สมบูรณ์
คะแนนประเมิน r2r.xls
2016-03-29 14:09:05
ดาวน์โหลดเอกสารคะแนนประเมิน r2r.xls
3257
9 9
แบบประเมินติดดาวปี 2559.xls
2016-03-25 09:12:07
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินติดดาวปี 2559.xls
3250
รายชื่อทีมหมอครอบครัว รพ.สต.ลาดกะเฌอ รพ.สต.ลาดกะเฌอ
รายชื่อ FCT โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดกะเฌอ 2559.doc
2016-03-15 11:04:56
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อ FCT โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดกะเฌอ 2559.doc
3249
9 9
คำสั่ง FCT จนท.สสอ.เมือง.doc
2016-03-11 16:30:59
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง FCT จนท.สสอ.เมือง.doc
3248
หมอครอบครัวตำบล รพ.สต.โนนหอม
คำสั่งทีมหมอครอบครัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหอม.doc
2016-03-11 15:35:35
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งทีมหมอครอบครัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหอม.doc
3247
9 9
ตัวอย่างการเขียน Profile_เขตสุขภาพที่ 8_2559.pdf
2016-03-11 15:23:15
ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างการเขียน Profile_เขตสุขภาพที่ 8_2559.pdf
3241
9 9
แบบฟอร์มติดดาว Profile ? 8_final.pdf
2016-03-01 17:15:04
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มติดดาว Profile ? 8_final.pdf
3121
9 9
ppt_พญ.ณภัทร_Primary Care (13-14 Dec 2015)_แก้ไข.pdf
2015-12-30 10:56:25
ดาวน์โหลดเอกสารppt_พญ.ณภัทร_Primary Care (13-14 Dec 2015)_แก้ไข.pdf
2977
9 9
สรุปประเมินติดดาวปี 2559.xls
2015-10-14 11:03:01
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปประเมินติดดาวปี 2559.xls
2920
9 9
plan พัฒนาบุคลากร สสอ.เมือง ปี59.xls
2015-10-05 08:41:15
ดาวน์โหลดเอกสารplan พัฒนาบุคลากร สสอ.เมือง ปี59.xls
2823
อัตราค่าบริการห้องพิเศษ รพ.สกลนคร คุณสิปาง กิจจะ
img018.pdf
2015-06-08 11:15:26
ดาวน์โหลดเอกสารimg018.pdf
2814
คำสั่งแต่งตั้งทีมหมอครอบครัว จันธิดา
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการFCT (2).doc
2015-05-21 09:57:40
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการFCT (2).doc
2810
แนวทางระบบการจัดการสุขภาพ 1 จันธิดา
แนวทางจัดการระบบสุขภาพ.doc
2015-05-15 13:18:08
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางจัดการระบบสุขภาพ.doc
2798
9 9
รวมหมอครอบครัว อ.เมือง58 ใหม่.xls
2015-05-08 16:57:08
ดาวน์โหลดเอกสารรวมหมอครอบครัว อ.เมือง58 ใหม่.xls
2757
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศในเครือข่าย cup เมืองสกลนคร รพ.สน. จันธิดา
คำสั่ง รพ.สน..pdf
2015-04-20 13:26:28
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง รพ.สน..pdf
2584
9 9
คำสั่งแพทย์.pdf
2015-03-03 16:37:40
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแพทย์.pdf
2572
แนวทางการควบคุมครุภัณฑ์ค่ำกว่าเกณฑ์ นิติศักดิ์
แนวทางการปฏิบัติครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์.pdf
2015-02-20 09:12:27
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการปฏิบัติครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์.pdf
2544
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร จันธิดา
ใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2015-01-23 14:32:13
ดาวน์โหลดเอกสารใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2437
9 9
แนวทางจัดทีมหมอครอบ ครัว (1).doc
2014-12-26 15:05:11
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางจัดทีมหมอครอบ ครัว (1).doc
2436
9 9
ทีมหมอครอบ ครัวปี 58.xls
2014-12-26 14:59:40
ดาวน์โหลดเอกสารทีมหมอครอบ ครัวปี 58.xls
2195
ระเบียบโรงพยาบาลสกลนครว่าด้วยอัตราค่าบริการห้องพิเศษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 อุดม
458.pdf
2014-08-15 11:30:57
ดาวน์โหลดเอกสาร458.pdf
2146
ระเบียบการเขียนค่าใช้จ่ายเบิกในโครงการของ รพ.สน. กิ่งก้อย
9.pdf
2014-07-21 13:49:51
ดาวน์โหลดเอกสาร9.pdf
2025
ฉลากช่วยที่ใช้ในงาน รพ.สต.ติดดาว งานเภสัชโรงพยาบาลสกลสาขา1
ฉลากช่วย.rar
2014-04-09 14:30:14
ดาวน์โหลดเอกสารฉลากช่วย.rar
1444
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ กิ่งก้อย
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
2013-09-23 12:42:31
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
1443
แบบสอบถาม ความพึงพอใจในงาน กิ่งก้อย
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
2013-09-23 12:41:16
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
878
แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นูู๋กิ่งก้อย
20.zip
2013-02-01 15:01:42
ดาวน์โหลดเอกสาร20.zip
853
ตราสัญลักษณ์จริยธรรมใหม่ กิ่งก้อย
ชมรมจริยธรรม4.gif
2013-01-15 16:19:04
ดาวน์โหลดเอกสารชมรมจริยธรรม4.gif
623
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ราชมงคล) นู๋กิ่งก้อย
File485.pdf
2012-11-02 16:54:28
ดาวน์โหลดเอกสารFile485.pdf
622
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นู๋กิ่งก้อย
File484.pdf
2012-11-02 16:44:00
ดาวน์โหลดเอกสารFile484.pdf

ผู้ส่ง :

ใส่ข้อความ:

แนบไฟล์: