ห้องงาน งานบริหาร

งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบงาน

ยังไม่มี ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
ข้อความ
ผู้ส่ง
ชื่อไฟล์
เวลา
ดาวน์โหลด
จัดการไฟล์
4955
ภาพกิจกรรมตามภารกิจหลัก ภุชพงศ์
ภาพกิจกรรมตามภารกิจหลัก.doc
2018-06-24 11:41:33
ดาวน์โหลดเอกสารภาพกิจกรรมตามภารกิจหลัก.doc
4954
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ภุชพงศ์
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสาธารณสุข.pdf
2018-06-24 11:19:45
ดาวน์โหลดเอกสารกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสาธารณสุข.pdf
4953
ข้อเสนแนะต้านทุจริต ภุชพงศ์
ข้อเสนอแนะ ต้านทุจริต61.doc
2018-06-24 01:42:50
ดาวน์โหลดเอกสารข้อเสนอแนะ ต้านทุจริต61.doc
4952
แผนงบค่าเสื่อม รพ.สต.ม่วงลาย รพ.สต.ม่วงลาย
งบค่าเสื่อมม่วงลาย 62และ63-67.xlsx
2018-06-18 15:18:27
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อมม่วงลาย 62และ63-67.xlsx
4951
แผน5ปี งบค่าเสื่อม 05449
แผนหนองสนม 5 ปี(แก้ไข).xlsx
2018-06-17 11:58:11
ดาวน์โหลดเอกสารแผนหนองสนม 5 ปี(แก้ไข).xlsx
4950
เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร, ผอก.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือดรุ่น Vivachek Fad วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมธนากโร รพศ.สกลนคร ทนพญ.จุฑารัตน์ ฤทธิ์ฤาชัย
ขอเชิญร่วมอบรมใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดIMG.pdf
2018-06-14 15:03:12
ดาวน์โหลดเอกสารขอเชิญร่วมอบรมใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดIMG.pdf
4949
ส่งแผนงบค่าเสื่อม 5 ปี รพ.สต.ดอนแคนใต้
แผนงบค่าเสื่อม 5 ปี รพ.สต.ดอนแคนใต้.xlsx
2018-06-14 09:01:41
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงบค่าเสื่อม  5 ปี รพ.สต.ดอนแคนใต้.xlsx
4948
ส่งงบค่าเสื่อมแก้ไขใหม่ ปี 62 คูสนาม คูสนาม
แผนงบค่าเสื่อม 62-67 คูสนามแก้ไข13มิถุนายน2561.xlsx
2018-06-13 18:41:31
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงบค่าเสื่อม 62-67 คูสนามแก้ไข13มิถุนายน2561.xlsx
4947
เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร, ผอก.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการฟื้นฟูวิชาการโรคไต วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูพานหลวง รพศ.สกลนคร น.ส.รุ่งรักษ์ ภิรมย์ลาภ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ IMG.pdf
2018-06-13 11:12:27
ดาวน์โหลดเอกสารขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ IMG.pdf
4946
เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร,ผอก.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมธนากโร รพศ.สกลนคร ทนพญ.จุฑารัตน์ ฤทธิ์ฤาชัย
เชิญเข้าร่วมอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บฯ IMG.pdf
2018-06-13 10:45:36
ดาวน์โหลดเอกสารเชิญเข้าร่วมอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บฯ IMG.pdf
4945
แผนงบค่าเสื่อม 62-67 คูสนาม คูสนาม
แผนงบค่าเสื่อม 62-67 คูสนาม.xlsx
2018-06-12 09:51:15
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงบค่าเสื่อม 62-67 คูสนาม.xlsx
4944
แผนงบค่าเสื่อม 2562 05449
แผนหนองสนม 5 ปี(แก้ไข).xlsx
2018-06-12 07:58:47
ดาวน์โหลดเอกสารแผนหนองสนม 5 ปี(แก้ไข).xlsx
4943
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ประเมิน รพ.สต.ติดดาว จันธิดา
รายชื่อผู้ร่วมประชุม.pdf
2018-06-11 14:41:44
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้ร่วมประชุม.pdf
4942
แผนงบค่าเสื่อม 62-67 ณัฐพล
แบบฟอร์มแผนงบลงทุนปี 62และแผนงบลงทุน 5 ปี(63-67) อำเภอเมืองสกลนคร .xlsx
2018-06-11 11:56:46
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มแผนงบลงทุนปี 62และแผนงบลงทุน 5 ปี(63-67) อำเภอเมืองสกลนคร .xlsx
4941
วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน จันธิดา
วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน.doc
2018-06-11 06:53:17
ดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน.doc
4940
เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพของเด็กโรคหืด ของบุคลากรในเครือข่ายโรงพยาบาลสกลนคร ปี 2561 น.ส.วันเพ็ญ ทิพม่อม
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ IMG.pdf
2018-06-06 09:49:04
ดาวน์โหลดเอกสารขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ IMG.pdf
4939
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โรงพยาบาลสกลนคร
ขอเชิญประชุมบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ.pdf
2018-06-01 14:59:22
ดาวน์โหลดเอกสารขอเชิญประชุมบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ.pdf
4938
แบบฟอร์มแผน 5 ปี จังหวัดสกลนคร จันธิดา
แบบฟอร์มแผน 5 ปี จังหวัดสกลนคร.xlsx
2018-05-22 11:13:12
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มแผน 5 ปี  จังหวัดสกลนคร.xlsx
4937
บัญชีรายการครุภัณฑ์ จันธิดา
4.บัญชีรายการครุภัณฑ์_3พ.ค.60.pdf
2018-05-22 11:12:38
ดาวน์โหลดเอกสาร4.บัญชีรายการครุภัณฑ์_3พ.ค.60.pdf
4936
บัญชีรายการสิ่งก่อสร้าง จันธิดา
3.บัญชีรายการสิ่งก่อสร้าง 3พ.ค.60.pdf
2018-05-22 11:12:11
ดาวน์โหลดเอกสาร3.บัญชีรายการสิ่งก่อสร้าง 3พ.ค.60.pdf
4935
ร่างแนวทางคำของบลงทุนปี 62 จันธิดา
2.ร่างแนวทางคำของบลงทุน ปี 62.pdf
2018-05-22 11:11:44
ดาวน์โหลดเอกสาร2.ร่างแนวทางคำของบลงทุน ปี 62.pdf
4934
ขอส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว รพ.สต.บ้านคูสนาม
ลูกจ้างรายเดือน.xlsx
2018-05-18 09:58:14
ดาวน์โหลดเอกสารลูกจ้างรายเดือน.xlsx
4933
ส่งข้อมูลลูกจ้าง รพ.สต.พังขว้างใต้
ข้อมูลลูกจ้าง รพ.สต.พังขว้างใต้ 150561.xlsx
2018-05-15 12:32:35
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้าง รพ.สต.พังขว้างใต้ 150561.xlsx
4932
อัตรากำลังตามกรอบใหม่ รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย
จัดกรอบ.xlsx
2018-05-15 11:31:55
ดาวน์โหลดเอกสารจัดกรอบ.xlsx
4931
ส่งข้อมูลลูกจ้าง รพ สต เชียงเครือ
ข้อมูลลุกจ้าง รพ.สต เชียงเครือ.xlsx
2018-05-15 10:38:37
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลุกจ้าง รพ.สต เชียงเครือ.xlsx
4930
แบบฟอร์มจำนวนผู้ปฏิบัติงานตามร่างโครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร รพ.สต.บ้านดอนแคนใต้
จัดกรอบระดับสสอ.xlsx
2018-05-15 10:06:53
ดาวน์โหลดเอกสารจัดกรอบระดับสสอ.xlsx
4929
ส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี ต.ขมิ้น
ลูกจ้าง รพ.สต. ดงมะไฟสามัคคี.xlsx
2018-05-13 11:36:30
ดาวน์โหลดเอกสารลูกจ้าง รพ.สต. ดงมะไฟสามัคคี.xlsx
4928
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวโนนหอม รพ.สต.โนนหอม
ข้อมูลลูกจ้างโนนหอม.xlsx
2018-05-11 11:11:16
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้างโนนหอม.xlsx
4925
วาระการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 จันธิดา
วาระเดือนพฤษภาคม.doc
2018-05-03 22:25:27
ดาวน์โหลดเอกสารวาระเดือนพฤษภาคม.doc
4920
ค่าตอบแทน ธาตุเชิงชุม ดุษฎี น้อยโสมศรี
ค่าตอบแทน ธาตุเชิงชุม.xls
2018-05-01 11:12:32
ดาวน์โหลดเอกสารค่าตอบแทน ธาตุเชิงชุม.xls
4901
ส่ง Profile รพ.สต.พังขว้างใต้ รพ.สต.พังขว้างใต้
Profile-รพ.สต.พังขว้างใต้61แก้ไข290461ใหม่.docx
2018-04-29 21:23:01
ดาวน์โหลดเอกสารProfile-รพ.สต.พังขว้างใต้61แก้ไข290461ใหม่.docx
4900
โปรไฟล์ รพ.สต. บ้านดอนแคนใต้ ชวลิต รพ.สต.บ้านดอนแคนใต้
โปรไฟล์ รพ.สต. บ้านดอนแคนใต้ ชวลิต.pdf
2018-04-27 11:03:43
ดาวน์โหลดเอกสารโปรไฟล์ รพ.สต. บ้านดอนแคนใต้ ชวลิต.pdf
4899
profile2561 05449
Profile 2561 หนองสนม.doc
2018-04-19 16:30:09
ดาวน์โหลดเอกสารProfile 2561 หนองสนม.doc
4898
โปรไฟล์ติดดาว สุดยอดดงพัฒนา รพ.สต.ดงพัฒนา
ติดดาว-Profile ดงพัฒ61.pdf
2018-04-18 14:40:50
ดาวน์โหลดเอกสารติดดาว-Profile ดงพัฒ61.pdf
4894
โปรไฟล รพ.สต.คูสนาม 2561 รพ.สต.บ้านคูสนาม
คูสนาม 61 .doc
2018-04-03 05:16:18
ดาวน์โหลดเอกสารคูสนาม 61 .doc
4890
9 9
แบบประเมิน ผอรพสต.นวก.ชำนาญการ.doc
2018-03-06 20:35:55
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน ผอรพสต.นวก.ชำนาญการ.doc
4889
9 9
แบบประเมิน ผอรพสต.จพ.อาวุโส.doc
2018-03-06 20:35:41
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน ผอรพสต.จพ.อาวุโส.doc
4888
9 9
แบบประเมิน ผอรพสต.จพ.ชำนาญงาน.doc
2018-03-06 20:35:28
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน ผอรพสต.จพ.ชำนาญงาน.doc
4887
9 9
แบบประเมิน พยาบาล.ชำนาญการ.doc
2018-03-06 20:35:05
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน พยาบาล.ชำนาญการ.doc
4886
9 9
แบบประเมิน พยาบาล.ปฏิบัติการ.doc
2018-03-06 20:34:52
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน พยาบาล.ปฏิบัติการ.doc
4885
9 9
แบบประเมิน นวก.ชำนาญการ.doc
2018-03-06 20:34:33
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน นวก.ชำนาญการ.doc
4884
9 9
แบบประเมิน นวก.ปฏิบัติการ.doc
2018-03-06 20:34:08
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน นวก.ปฏิบัติการ.doc
4883
9 9
แบบประเมิน จพ.ทันตะปฏิบัติงาน.doc
2018-03-06 20:33:46
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน จพ.ทันตะปฏิบัติงาน.doc
4882
9 9
แบบประเมิน จพ.ทันตะชำนาญงาน.doc
2018-03-06 20:33:29
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน จพ.ทันตะชำนาญงาน.doc
4881
9 9
แบบประเมิน จพ.ปฏิบัติงาน.doc
2018-03-06 20:33:08
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน จพ.ปฏิบัติงาน.doc
4880
9 9
แบบประเมิน จพ.ชำนาญงาน.doc
2018-03-06 20:32:45
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน จพ.ชำนาญงาน.doc
4879
ส่ง profile รพ.สต.ติดดาว รพ.สต.หนองลาดใต้ รพ.สต.หนองลาดใต้
โปรไฟล์ติดดาว หนองลาดใต้ เบาหวาน แก้ไข ล่าสุด 27 กพ61.doc
2018-03-06 09:00:19
ดาวน์โหลดเอกสารโปรไฟล์ติดดาว หนองลาดใต้  เบาหวาน แก้ไข ล่าสุด 27 กพ61.doc
4878
ส่งข้อมูลลูกจ้างรายเดือน โคกเลาะ รพ.สต.โคกเลาะ
บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) โคกเลาะ.xls
2018-02-16 16:44:05
ดาวน์โหลดเอกสารบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) โคกเลาะ.xls
4877
ส่งรายชื่อลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี ต.ขมิ้น
ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ.xls
2018-02-16 16:37:32
ดาวน์โหลดเอกสารลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ.xls
4876
ข้อมูลลูกจ้างรายเดือน คูสนาม คูสนาม
บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)16กพ2561.xls
2018-02-16 15:16:56
ดาวน์โหลดเอกสารบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)16กพ2561.xls
4875
บัญชีลูกจ้างรายเดือน รพ.สต.ธาตุเชิงชุม สุวพันธุ์ คะโยธา
บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน).xls
2018-02-16 12:29:05
ดาวน์โหลดเอกสารบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน).xls
4874
รายชื่อลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ รพ.สต.โนนหอม
รายชื่อลูกจ้างรายเดือน นอกงบประมาณ.xls
2018-02-16 11:41:15
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อลูกจ้างรายเดือน นอกงบประมาณ.xls
4873
ส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณ รพ.สต เชียงเครือ
ข้อม,ลุกจ้าง เชียงเครือ.xlsx
2018-02-16 11:08:35
ดาวน์โหลดเอกสารข้อม,ลุกจ้าง เชียงเครือ.xlsx
4872
ส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณ รพ.สต.โคกก่อง รพ.สต.โคกก่อง
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณ 2561.xls
2018-02-16 10:38:33
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณ 2561.xls
4871
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ IC ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น 4 อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด รพศ.สกลนคร น.ส.พลศ์ลดา รักษาขันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ IC IMG.pdf
2018-02-12 15:48:57
ดาวน์โหลดเอกสารขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ IC IMG.pdf
4870
ขอเชิญเข้ารับฟังการนำเสนอโครงการ Happy Money Program วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมภูพาน ชั้น 4 รพศ.สกลนคร นายสุพจน์ โพธิ์พงศ์วิวัฒน์
89222_328635783.pdf
2018-02-08 15:48:20
ดาวน์โหลดเอกสาร89222_328635783.pdf
4869
profile รพ.สต.ติดดาว บ้านดอนแคนใต้ รพ.สต.บ้านดอนแคนใต้
โปรไฟล์ รพ.สต. บ้านดอนแคนใต้.pdf
2018-02-07 17:54:05
ดาวน์โหลดเอกสารโปรไฟล์ รพ.สต. บ้านดอนแคนใต้.pdf
4868
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ คุณภนารัตน์ อวนพล กลุ่มงาน พรส. รพศ.สกลนคร
เชิญประชุม ผอ.รพ.สต.7-9 กพ.61.pdf
2018-02-01 15:01:21
ดาวน์โหลดเอกสารเชิญประชุม ผอ.รพ.สต.7-9 กพ.61.pdf
4867
ส่งรายชื่อรับเหรียญ รพ.สต.ท่าแร่
รับเหรีนญพอ.สว..xlsx
2018-01-31 12:35:04
ดาวน์โหลดเอกสารรับเหรีนญพอ.สว..xlsx
4866
ส่งรายชื่อรับเหรียญ พอสว. รพ.สต.หนองลาดใต้
รับเหรียญพอสว..xlsx
2018-01-30 20:31:50
ดาวน์โหลดเอกสารรับเหรียญพอสว..xlsx
4865
รายชื่อขอรับเหรียญพอสว.ธาตุเชิงชุม รพ.สต.ธาตุเชิงชุม
รับเหรียญพอ.สว..xlsx
2018-01-30 16:50:20
ดาวน์โหลดเอกสารรับเหรียญพอ.สว..xlsx
4864
แจ้งรายชื่อรับเหรียญพอสว. 05458 รพ.สต.ดงมะไฟ
พอสว..xlsx
2018-01-30 14:41:33
ดาวน์โหลดเอกสารพอสว..xlsx
4851
9 9
หมวด 5_5.3 นวัตกรรม งานวิจัย KM_Final 14.10.17.pdf
2018-01-16 11:12:10
ดาวน์โหลดเอกสารหมวด 5_5.3 นวัตกรรม งานวิจัย KM_Final 14.10.17.pdf
4850
9 9
หมวด 5_5.2 ผลลัพธ์ KPI_Final 14.10.17.pdf
2018-01-16 11:11:44
ดาวน์โหลดเอกสารหมวด 5_5.2 ผลลัพธ์  KPI_Final 14.10.17.pdf
4849
9 9
หมวด 5_5.1 Self Care_Final 14.10.17.pdf
2018-01-16 11:11:25
ดาวน์โหลดเอกสารหมวด 5_5.1 Self Care_Final 14.10.17.pdf
4848
9 9
หมวด 4_การลงข้อมูล Electronic file_ภาคผนวก_Final 14.10.17.pdf
2018-01-16 11:10:56
ดาวน์โหลดเอกสารหมวด 4_การลงข้อมูล Electronic file_ภาคผนวก_Final 14.10.17.pdf
4847
9 9
หมวด 4_Family folder_ภาคผนวก_Final 14.10.17.pdf
2018-01-16 11:10:24
ดาวน์โหลดเอกสารหมวด 4_Family folder_ภาคผนวก_Final 14.10.17.pdf
4846
9 9
หมวด 4_4.5.3 LAB_Final 14.10.17.pdf
2018-01-16 11:09:59
ดาวน์โหลดเอกสารหมวด 4_4.5.3 LAB_Final 14.10.17.pdf
4845
9 9
หมวด 4_4.5.2 IC_Final 14.10.17.pdf
2018-01-16 11:09:38
ดาวน์โหลดเอกสารหมวด 4_4.5.2 IC_Final 14.10.17.pdf
4844
9 9
หมวด 4_4.5.1 IT_Final 14.10.17.pdf
2018-01-16 11:09:10
ดาวน์โหลดเอกสารหมวด 4_4.5.1 IT_Final 14.10.17.pdf
4843
9 9
หมวด 4_4.3.3 งานคบส. 14.10.17.pdf
2018-01-16 11:08:48
ดาวน์โหลดเอกสารหมวด 4_4.3.3 งานคบส. 14.10.17.pdf
4842
9 9
หมวด 4_4.3.1 LTC-Palliative care_ภาคผนวก_Final 14.10.17.pdf
2018-01-16 11:08:27
ดาวน์โหลดเอกสารหมวด 4_4.3.1 LTC-Palliative care_ภาคผนวก_Final 14.10.17.pdf
4841
9 9
หมวด 4_4.2.7 งานเภสัชกรรมและ RDU_Final 14.10.17.pdf
2018-01-16 11:08:11
ดาวน์โหลดเอกสารหมวด 4_4.2.7 งานเภสัชกรรมและ RDU_Final 14.10.17.pdf
4840
9 9
หมวด 4_4.2.6 ทันตกรรม_ภาคผนวก_Final 14.10.17.pdf
2018-01-16 11:07:44
ดาวน์โหลดเอกสารหมวด 4_4.2.6 ทันตกรรม_ภาคผนวก_Final 14.10.17.pdf
4839
9 9
หมวด 4_4.2.4 WCC_ภาคผนวก_Final 14.10.17.pdf
2018-01-16 11:07:25
ดาวน์โหลดเอกสารหมวด 4_4.2.4 WCC_ภาคผนวก_Final 14.10.17.pdf
4838
9 9
หมวด 4_4.2.3 ANC_ภาคผนวก_Final 14.10.17.pdf
2018-01-16 11:07:09
ดาวน์โหลดเอกสารหมวด 4_4.2.3 ANC_ภาคผนวก_Final 14.10.17.pdf
4837
9 9
หมวด 4_4.2.2 ER_ภาคผนวก_Final 14.10.17.pdf
2018-01-16 11:06:39
ดาวน์โหลดเอกสารหมวด 4_4.2.2 ER_ภาคผนวก_Final 14.10.17.pdf
4836
9 9
หมวด 4_4.2.1+4.2.5 OPD+NCD+แผนไทย_ภาคผนวก_Final 14.10.17.pdf
2018-01-16 11:06:15
ดาวน์โหลดเอกสารหมวด 4_4.2.1+4.2.5 OPD+NCD+แผนไทย_ภาคผนวก_Final 14.10.17.pdf
4835
9 9
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมทุกประเภท_Fina.pdf
2018-01-16 11:05:56
ดาวน์โหลดเอกสารหมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมทุกประเภท_Fina.pdf
4834
9 9
หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล_Final 14.10.17.pdf
2018-01-16 11:05:37
ดาวน์โหลดเอกสารหมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล_Final 14.10.17.pdf
4833
9 9
หมวด 2 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย_Fina.pdf
2018-01-16 11:05:15
ดาวน์โหลดเอกสารหมวด 2 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย_Fina.pdf
4832
9 9
หมวด 1_1.3.3 การจัดสรรทรัพยากร_Final 17.10.17.pdf
2018-01-16 11:04:53
ดาวน์โหลดเอกสารหมวด 1_1.3.3 การจัดสรรทรัพยากร_Final 17.10.17.pdf
4831
9 9
หมวด 1_1.3.2.2 GREEN AND CLEAN_Final 17.10.17.pdf
2018-01-16 10:58:09
ดาวน์โหลดเอกสารหมวด 1_1.3.2.2 GREEN AND CLEAN_Final 17.10.17.pdf
4830
9 9
หมวด 1_1.3.2.1 การจัดการอาคารสถานที่_Final 17.10.17.pdf
2018-01-16 10:57:46
ดาวน์โหลดเอกสารหมวด 1_1.3.2.1 การจัดการอาคารสถานที่_Final 17.10.17.pdf
4829
9 9
หมวด 1_1.3.2.1 การจัดการอาคาร สถานที่ _5พย60.pdf
2018-01-16 10:57:13
ดาวน์โหลดเอกสารหมวด 1_1.3.2.1 การจัดการอาคาร สถานที่ _5พย60.pdf
4828
9 9
หมวด 1_1.3.1 การเงินและบัญชี_Final 17.10.17.pdf
2018-01-16 10:35:44
ดาวน์โหลดเอกสารหมวด 1_1.3.1 การเงินและบัญชี_Final 17.10.17.pdf
4827
9 9
หมวด 1_1.2 แผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ_Final 13.10.17.pdf
2018-01-16 10:34:30
ดาวน์โหลดเอกสารหมวด 1_1.2 แผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ_Final 13.10.17.pdf
4826
9 9
หมวด 1_1.1 ภาวะผู้นำ การนำ ธรรมาภิบาล_Final 14.10.17.pdf
2018-01-16 10:33:51
ดาวน์โหลดเอกสารหมวด 1_1.1 ภาวะผู้นำ  การนำ ธรรมาภิบาล_Final 14.10.17.pdf
4825
คู่มือ รพ.สต.ติดดาว2561.pdf
2018-01-15 16:02:45
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ รพ.สต.ติดดาว2561.pdf
4744
9 9
รายชื่อคณะกรรมการงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561.xlsx
2017-11-16 10:31:31
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อคณะกรรมการงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561.xlsx
4687
แผนการเงิน พัสดุ ประจำปี2561 นายไชยา ชาศรี
แผนพัสดุ ครุภัณฑ์ การเงิน 2561.rar
2017-10-05 11:28:10
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัสดุ ครุภัณฑ์ การเงิน 2561.rar
4671
หนังสือเกณฑ์จัดสรรงบปี 60.pdf
2017-09-25 16:17:20
ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือเกณฑ์จัดสรรงบปี 60.pdf
4670
แผนพัฒนาบุคลากร cup.เมือง ปี2561.xls
2017-09-25 16:07:31
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร cup.เมือง ปี2561.xls
4660
9 9
แผนการเงิน รพ.สต. 2561.xls
2017-09-19 17:48:26
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน รพ.สต.  2561.xls
4659
คำสั่ง จนท พัสดุ2560 ไชยา
คำสั่ง จนท พัสดุ2560.pdf
2017-09-19 09:36:57
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง จนท พัสดุ2560.pdf
4570
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์มีนาคม60.PDF
2017-08-16 13:44:27
ดาวน์โหลดเอกสารบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์มีนาคม60.PDF
4569
ราคากลาง ICT.pdf
2017-08-16 13:40:10
ดาวน์โหลดเอกสารราคากลาง ICT.pdf
4568
รวมแผนงบค่าเสื่อม ปี 61.xls
2017-08-16 13:37:24
ดาวน์โหลดเอกสารรวมแผนงบค่าเสื่อม ปี 61.xls
4432
ตัวอย่างรายละเอียดแฟ้มครอบครัว ณัฐพล
รายละเอียดแฟ้มพับใส่ เอกสารแฟ้มครอบครัว.docx
2017-07-14 16:01:42
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดแฟ้มพับใส่ เอกสารแฟ้มครอบครัว.docx
4304
รายชื่อ พยาบาล อ เมือง มาลัย
ข้อมูลพยาบาล cup เมือง.xlsx
2017-04-26 13:48:00
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลพยาบาล cup เมือง.xlsx
4302
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน จันธิดา
ใบลาพักผ่อน.doc
2017-04-20 11:16:46
ดาวน์โหลดเอกสารใบลาพักผ่อน.doc
4276
9 9
รายชื่อผู้ดูแลระบบ Admin โปรแกรม Happinometer อ.เมือง.xlsx
2017-04-12 14:10:10
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้ดูแลระบบ Admin โปรแกรม Happinometer อ.เมือง.xlsx
4201
KPIจังหวัดหมวด ๕ ติดดาว 60.docx
2017-03-20 11:51:50
ดาวน์โหลดเอกสารKPIจังหวัดหมวด ๕ ติดดาว 60.docx
4200
04.แบบฟอร์มเสนอ R2R_sakon.docx
2017-03-20 11:51:35
ดาวน์โหลดเอกสาร04.แบบฟอร์มเสนอ R2R_sakon.docx
4199
03.แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง_sakon.docx
2017-03-20 11:51:15
ดาวน์โหลดเอกสาร03.แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง_sakon.docx
4198
02.แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการในชุม.doc
2017-03-20 11:51:02
ดาวน์โหลดเอกสาร02.แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการในชุม.doc
4197
01.แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ_sakon.doc
2017-03-20 11:50:49
ดาวน์โหลดเอกสาร01.แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ_sakon.doc
4194
Flow ไข้เลือดออก อ.เมือง60.doc
2017-03-20 10:25:16
ดาวน์โหลดเอกสารFlow ไข้เลือดออก อ.เมือง60.doc
4192
Flow อุบัติเหตุ60.doc
2017-03-19 15:44:32
ดาวน์โหลดเอกสารFlow อุบัติเหตุ60.doc
4191
flow LTC60.doc
2017-03-19 15:44:14
ดาวน์โหลดเอกสารflow LTC60.doc
4181
แบบประเมิน พกส. จันธิดา
แบบประเมินพกส.xls
2017-03-15 16:12:38
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินพกส.xls
4090
9 9
แบบแผน Plainfin60.xls
2017-02-02 10:20:35
ดาวน์โหลดเอกสารแบบแผน Plainfin60.xls
4080
แผนการเงินการคลังและแผนการจัดหาวัสดุปี 2560 รพ.สต.ลาดกะเฌอ
แผนการเงินปี 2560.rar
2017-01-30 12:01:23
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงินปี 2560.rar
4079
9 9
รวมแผนค่าเสื่อม 60 ส่วน90% จังหวัดสกลนคร _30 พย59.xlsx
2017-01-30 11:56:15
ดาวน์โหลดเอกสารรวมแผนค่าเสื่อม 60  ส่วน90%  จังหวัดสกลนคร _30 พย59.xlsx
4038
9 9
ค่่าเสื่อม 60 cup เมือง--ร ายชื่อกรรมการ.xls
2017-01-16 13:04:26
ดาวน์โหลดเอกสารค่่าเสื่อม 60 cup เมือง--ร ายชื่อกรรมการ.xls
3997
แผนการเงินCUPเมือง 2560 ส่ง สสจ.สน.xls
2016-12-07 10:36:52
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงินCUPเมือง  2560 ส่ง สสจ.สน.xls
3818
ร่างคำสั่ง DHML_DHF ภูวนาถ
คำสั่งDHML_DHF.doc
2016-11-05 09:27:30
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งDHML_DHF.doc
3806
โครงการประชุมสภา ปี ๒๕๖๐ สมปอง
โครงการประชุมสภาสุขภาพเมืองสกลนคร ปี ๒๕๕๘.doc
2016-10-28 16:38:56
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการประชุมสภาสุขภาพเมืองสกลนคร ปี ๒๕๕๘.doc
3642
9 9
แบบรายงานวาตภัย.doc
2016-08-13 14:11:07
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานวาตภัย.doc
3632
แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจ จันธิดา
แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน1.doc
2016-07-14 15:43:32
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน1.doc
3522
9 9
แบบรายงานวาตภัย.doc
2016-05-13 09:36:58
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานวาตภัย.doc
2823
อัตราค่าบริการห้องพิเศษ รพ.สกลนคร คุณสิปาง กิจจะ
img018.pdf
2015-06-08 11:15:26
ดาวน์โหลดเอกสารimg018.pdf
2584
9 9
คำสั่งแพทย์.pdf
2015-03-03 16:37:40
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแพทย์.pdf
2544
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร จันธิดา
ใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2015-01-23 14:32:13
ดาวน์โหลดเอกสารใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2195
ระเบียบโรงพยาบาลสกลนครว่าด้วยอัตราค่าบริการห้องพิเศษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 อุดม
458.pdf
2014-08-15 11:30:57
ดาวน์โหลดเอกสาร458.pdf
2146
ระเบียบการเขียนค่าใช้จ่ายเบิกในโครงการของ รพ.สน. กิ่งก้อย
9.pdf
2014-07-21 13:49:51
ดาวน์โหลดเอกสาร9.pdf
2025
ฉลากช่วยที่ใช้ในงาน รพ.สต.ติดดาว งานเภสัชโรงพยาบาลสกลสาขา1
ฉลากช่วย.rar
2014-04-09 14:30:14
ดาวน์โหลดเอกสารฉลากช่วย.rar
1444
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ กิ่งก้อย
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
2013-09-23 12:42:31
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
1443
แบบสอบถาม ความพึงพอใจในงาน กิ่งก้อย
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
2013-09-23 12:41:16
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
878
แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นูู๋กิ่งก้อย
20.zip
2013-02-01 15:01:42
ดาวน์โหลดเอกสาร20.zip

ผู้ส่ง :

ใส่ข้อความ:

แนบไฟล์: