ห้องงาน งานบริหาร

งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบงาน

ยังไม่มี ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
ข้อความ
ผู้ส่ง
ชื่อไฟล์
เวลา
ดาวน์โหลด
จัดการไฟล์
2956
แผนการเงิน ปี 59 รพ.สต.พังขว้างใต้ รพ.สต.พังขว้างใต้
แผนการเงิน ปี 59 รพ.สต.พังขว้างใต้ (แก้ไข).xls
2015-10-08 20:41:59
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน ปี 59 รพ.สต.พังขว้างใต้ (แก้ไข).xls
2955
แผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.พังขว้างใต้ รพ.สต.พังขว้างใต้
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 59 รพ.สต.พังขว้างใต้.xls
2015-10-08 20:38:10
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร ปี 59  รพ.สต.พังขว้างใต้.xls
2954
แผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.หนองไผ่ ปีงบ 2559 รพ.สต.หนองไผ่
แผนพัฒนาบุคลากร2559 รพ.สต.หนองไผ่.xls
2015-10-08 18:45:49
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร2559 รพ.สต.หนองไผ่.xls
2953
แผนรับ-จ่ายเงิน ปี 2559 (รพ.สต.บ้านแมด) ใหม่ รพ.สต.บ้านแมเ
แผนรายรับ-รายจ่าย ปี 59 (รพ.สต.บ้าน แมด) .xls
2015-10-08 18:43:58
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรายรับ-รายจ่าย ปี 59 (รพ.สต.บ้าน แมด) .xls
2952
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2559 (รพ.สต.บ้านแมด รพ.สต.บ้านแมด
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2559 (รพ.สต.บ้านแมด).xls
2015-10-08 18:36:48
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2559 (รพ.สต.บ้านแมด).xls
2951
ส่งแผนพัฒนาบุคลากรรพ.สต.บ้านดงขุมข้าว รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว
แผนพัฒนาบุคลากรรพ.สต.บ้านดงขุมข้าวปี59.xls
2015-10-08 16:34:59
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากรรพ.สต.บ้านดงขุมข้าวปี59.xls
2950
แผนพัฒนาบุคลากร2559 รพ.สต.ทับสอ arachaporn
แผนพัฒนาบุคลากร2559 รพ.สต.ทับสอ.xls
2015-10-08 16:10:04
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร2559 รพ.สต.ทับสอ.xls
2949
ส่งแผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.ดอนแคนใต้ รพ.สต.ดอนแคนใต้
แผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.ดอนแคนใต้.xls
2015-10-08 15:43:30
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร รพ.สต.ดอนแคนใต้.xls
2948
แผนการเงินปี 59รพ.สต.บ้านดงขุมข้าวแก้ไขใหม่ รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว
แผนการเงิน รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว 59 แก้ไขล่าสุด.xls
2015-10-08 14:33:54
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว 59 แก้ไขล่าสุด.xls
2947
แผนพัฒนาบุคลากรสมปอง สมปอง
แผนพัฒนาบุคคลากร สมปอง.xls
2015-10-08 14:00:07
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคคลากร สมปอง.xls
2946
แผนพัฒนาบุคลากร ร่มเกล้า ศสม.ร่มเกล้า
แผนพัฒนาบุคลากรปี 59.xls
2015-10-08 13:59:48
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากรปี 59.xls
2945
แผนรับ-จ่ายเงิน ปี 2559 รพสตนาคำ นางธิติพร ศรีอัจฉริยะกุล
แผนการเงิน นาคำ ปี 59.xls
2015-10-08 13:48:45
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน นาคำ  ปี 59.xls
2944
แผนรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2559 รพ.สต.โคกเลาะ (แก้ไข) รพ.สต.โคกเลาะ
แผนรับ -จ่ายเงิน รพ.สต.โคกเลาะ ปีงบประมาณ 2559.xls
2015-10-08 11:04:11
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับ -จ่ายเงิน รพ.สต.โคกเลาะ ปีงบประมาณ 2559.xls
2943
แผนรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2559 รพ.สต.โคกเลาะ รพ.สต.โคกเลาะ
แผนรับ -จ่ายเงิน รพ.สต.โคกเลาะ ปีงบประมาณ 2559.xls
2015-10-07 15:21:57
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับ -จ่ายเงิน รพ.สต.โคกเลาะ ปีงบประมาณ 2559.xls
2942
ส่งแผน รับ-จ่ายเงิน ปี งบประมาณ 2559 รพ.สต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ
แผนรับ-จ่ายเงิน รพ.สต.ดงมะไฟ ปี งบประมาณ 2559 ( แก้ไขใหม่).xls
2015-10-07 14:42:32
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับ-จ่ายเงิน  รพ.สต.ดงมะไฟ  ปี งบประมาณ 2559 ( แก้ไขใหม่).xls
2941
แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2559 ดงมะไฟสามัคคี รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
59-แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปี 2559 ดงมะไฟสามัคคี.xls
2015-10-07 11:32:42
ดาวน์โหลดเอกสาร59-แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปี 2559 ดงมะไฟสามัคคี.xls
2940
แผนการเงิน_รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว ปี59(แก้ไข) รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว
แผนการเงิน รพ.สต.บ้านดงขุมข้าวปี 59 (แก้ไข).xls
2015-10-07 09:49:47
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน รพ.สต.บ้านดงขุมข้าวปี 59 (แก้ไข).xls
2939
แผนการรับ - จ่ายเงิน ธาตุเชิงชุม ธาตุเชิงชุม
แผนรายรับ-รายจ่าย ธาตุเชิงชุม 59.xls
2015-10-06 13:02:55
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรายรับ-รายจ่าย ธาตุเชิงชุม 59.xls
2938
ส่งแผนพัฒนาบุคลากร ปี 59 ศสม.สุขเกษม
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 59.xls
2015-10-06 10:28:24
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร ปี 59.xls
2937
แผนการเงิน ปี 59 รพ.สต.พังขว้างใต้ รพ.สต.พังขว้างใต้
แผนการเงิน รพ.สต.พังขว้างใต้ ปี 59.xls
2015-10-06 07:43:25
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน รพ.สต.พังขว้างใต้ ปี 59.xls
2936
แผนออกตรวจสอบพัสดุ 2558 นิติศักดิ์
แผนออกตรวจสอบวัสดุประจำปี 2558.xls
2015-10-06 05:42:01
ดาวน์โหลดเอกสารแผนออกตรวจสอบวัสดุประจำปี 2558.xls
2935
แผนการเงินรพ.สต.บ้านบ้านหนองไผ่ รพ.สต.หนองไผ่
แผนการเงิน รพ.สต.บ้านหนองไผ่.xls
2015-10-05 21:31:56
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน รพ.สต.บ้านหนองไผ่.xls
2934
ส่งแผนการเงิน59 รพ สต หนองลาดใต้
แผนการเงิน59หนองลาดใต้.xls
2015-10-05 17:51:57
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน59หนองลาดใต้.xls
2933
ส่งวาระการประชุมงานโรคเรื้อรังและงานจากคณะทำงานกลุ่มการพยาบาล ฝากพี่ตู่เเจ้งในที่ประชุมแทนครับ ผมติดคลินิกเบาหวานเเละตรวจตาพรุ่งนี้ ณัฐพล มีพรหม
วาระการประชุมงานโรคเรื้อรัง .doc
2015-10-05 16:26:56
ดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุมงานโรคเรื้อรัง .doc
2932
สม สม
หัวข้อประชุมสมปองตค, ๕๘.doc
2015-10-05 16:21:25
ดาวน์โหลดเอกสารหัวข้อประชุมสมปองตค, ๕๘.doc
2931
ส่งแผนสนับสนุน ปี 2559 รพ.สต.ดงมะไฟ วัชราภรณ์
แผนสนับสนุน ปี 2559 รพ.สต.ดงมะไฟ.xls
2015-10-05 15:43:17
ดาวน์โหลดเอกสารแผนสนับสนุน ปี 2559 รพ.สต.ดงมะไฟ.xls
2930
9 9
รายงานการประชุม ต.ค.58.doc
2015-10-05 15:19:33
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประชุม ต.ค.58.doc
2929
แผนสนับสนุน ปี 2559 รพ.สต.ดงขุมข้าว(แก้ไข) รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว
แผนสนับสนุนปี2559.xls
2015-10-05 15:18:42
ดาวน์โหลดเอกสารแผนสนับสนุนปี2559.xls
2928
ส่งแผนการเงิน ปี 59 (รพ.สต.บ้านแมด) รพ.สต.บ้านแมด
แผนรายรับ-รายจ่าย ปี 59 (รพ.สต.บ้าน แมด) .xls
2015-10-05 15:16:13
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรายรับ-รายจ่าย ปี 59 (รพ.สต.บ้าน แมด) .xls
2927
แผนการเงินรพ.สต.บ้านดงขุมข้าวปี 59 รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว
แผนการเงินรพ.สต.บ้านดงขุมข้าว59.xls
2015-10-05 15:15:26
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงินรพ.สต.บ้านดงขุมข้าว59.xls
2926
แผนการเงิน59 โคกก่อง รพ.สต.โคกก่อง
แผนรับจ่ายเงินโคกก่อง59.xls
2015-10-05 15:02:40
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับจ่ายเงินโคกก่อง59.xls
2925
ส่งแผนการเงินปี ๕๙ รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย
แผนการเงิน๕๙.xls
2015-10-05 14:36:06
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน๕๙.xls
2924
ส่งแผนรับ-จ่ายเงิน ปี งบประมาณ 2559 วัชราภรณ์
แผนการรับ-จ่ายเงิน รพ.สต.ดงมะไฟ ปี งบประมาณ 2559.xls
2015-10-05 14:30:12
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการรับ-จ่ายเงิน  รพ.สต.ดงมะไฟ  ปี งบประมาณ 2559.xls
2923
แผนสนับสนุน ปี 59 นางธิติพร ศรีอัจฉริยะกุล
แผนการเงิน นาคำ.xls
2015-10-05 14:05:01
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน นาคำ.xls
2922
แผนสนับสนุนปี2559 รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว
แผนสนับสนุนปี2559.xls
2015-10-05 11:32:48
ดาวน์โหลดเอกสารแผนสนับสนุนปี2559.xls
2921
แผนการเงิน รพ.สต.ลาดกะเฌอ ปี2559 รพ.สต.ลาดกะเฌอ
แผนการเงินการคลังปี 2559.xls
2015-10-05 10:50:58
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงินการคลังปี 2559.xls
2920
9 9
plan พัฒนาบุคลากร สสอ.เมือง ปี59.xls
2015-10-05 08:41:15
ดาวน์โหลดเอกสารplan พัฒนาบุคลากร สสอ.เมือง ปี59.xls
2916
9 9
แผนการเงิน รพ.สต.59.xls
2015-10-02 14:05:38
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน รพ.สต.59.xls
2903
ส่งแผนการสนับสนุน 59 ธาตุเชิงชุม
แผนสนับสนุน รพ.สต.ธาตุเชิงชุม.xls
2015-10-01 11:18:41
ดาวน์โหลดเอกสารแผนสนับสนุน รพ.สต.ธาตุเชิงชุม.xls
2902
ส่งแผนสนับสนุน รพ.สต.ท่าแร่ ปี 59 รพ.สต.ท่าแร่
แผนรับการสนับสนุน รพ.สต.ท่าแร่ ปี59.xls
2015-09-30 11:09:59
ดาวน์โหลดเอกสารแผนรับการสนับสนุน รพ.สต.ท่าแร่ ปี59.xls
2901
ส่งแผนสนับสนุน รพ สต 2559 นาขาม
แผนการเงินสนับสนุน รพสต 2559.xls
2015-09-30 09:42:43
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงินสนับสนุน รพสต 2559.xls
2900
ส่งแผนสนับสนุน โคกก่อง รพ.สต.โคกก่อง
แผนสนับสนุน 59 โคกก่อง.xls
2015-09-30 09:23:57
ดาวน์โหลดเอกสารแผนสนับสนุน 59 โคกก่อง.xls
2899
ส่งแผนสนับสนุน รพ.สต.พังขว้างใต้ รพ.สต.พังขว้างใต้
แผนการสนับสนุน รพ.สต.ปี 59 รพ.สต.พังขว้างใต้.xls
2015-09-29 21:05:28
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการสนับสนุน รพ.สต.ปี 59  รพ.สต.พังขว้างใต้.xls
2898
ส่งแผนสนับสนุน 05449
แผนสนับสนุนใหม่ หนองสนม.xls
2015-09-29 17:55:43
ดาวน์โหลดเอกสารแผนสนับสนุนใหม่ หนองสนม.xls
2897
ส่งแผนสนับสนุน 05449
แผนสนับสนุน หนองสนม.xls
2015-09-29 15:58:44
ดาวน์โหลดเอกสารแผนสนับสนุน หนองสนม.xls
2896
ข้อมูลการสนับสนุนเงิน รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย
ข้อมูลการเงิน รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย.xls
2015-09-29 15:41:02
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลการเงิน รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย.xls
2895
แผนสนับสนุนปี 2558 นาคำ ใหม่ ค่ะ นางธิติพร ศรีอัจฉริยะกุล
นาคำ ปี งบประมาณ 58.xls
2015-09-29 11:41:47
ดาวน์โหลดเอกสารนาคำ ปี งบประมาณ 58.xls
2894
แผนสนับสนุน ปี 2558 นาคำ ใหม่ ธิติพร ศรีอัจฉริยะกุล
นาคำ ปี งบประมาณ 58.xls
2015-09-29 11:34:49
ดาวน์โหลดเอกสารนาคำ ปี งบประมาณ 58.xls
2893
แผนสนับสนุน รพสต นาคำ ปี 2558 นาคำ
นาคำ ปี งบประมาณ 58.xls
2015-09-29 11:20:55
ดาวน์โหลดเอกสารนาคำ ปี งบประมาณ 58.xls
2892
แผนออกตรวจพัสดุ 2558 นิติศักดิ์
แผนออกตรวจสอบวัสดุประจำปี 2558.xls
2015-09-29 10:08:27
ดาวน์โหลดเอกสารแผนออกตรวจสอบวัสดุประจำปี 2558.xls
2891
แผนการสนับสนุน รพ.สต.ลาดกะฌอ ปี 2559 รพ.สต.ลาดกะเฌอ
ข้อมูลสนับสนุนการเงิน ปี 2558.xls
2015-09-29 09:56:40
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสนับสนุนการเงิน ปี 2558.xls
2890
แผนการ สนับสนุน รพ.สต. ปี 59 รพ.สต.บ้านแมด
แผนการเงิน สนับสนุน รพ.สต. ปี 59 (รพ.สต.บ้านแมด).xls
2015-09-29 09:55:59
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน สนับสนุน รพ.สต. ปี 59 (รพ.สต.บ้านแมด).xls
2889
9 9
ข้อมูลแผนการเงิน 2559.xls
2015-09-28 16:57:05
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลแผนการเงิน  2559.xls
2878
ปัญหาสาธารณสุข ปี ๒๕๕๘ คปสอ.เมือง สมปอง
สรุปปัญหาสาธารณสุขภาพรวม คปสอ. ปี ๒๕๕๘ .doc
2015-09-14 17:50:13
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปปัญหาสาธารณสุขภาพรวม คปสอ. ปี ๒๕๕๘ .doc
2823
อัตราค่าบริการห้องพิเศษ รพ.สกลนคร คุณสิปาง กิจจะ
img018.pdf
2015-06-08 11:15:26
ดาวน์โหลดเอกสารimg018.pdf
2818
ข้อมูลแพ้ยาค่ะ โรงพยาบาลสกลนครสาขา 1
แพ้ยา.zip
2015-06-02 15:10:08
ดาวน์โหลดเอกสารแพ้ยา.zip
2814
คำสั่งแต่งตั้งทีมหมอครอบครัว จันธิดา
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการFCT (2).doc
2015-05-21 09:57:40
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการFCT (2).doc
2810
แนวทางระบบการจัดการสุขภาพ 1 จันธิดา
แนวทางจัดการระบบสุขภาพ.doc
2015-05-15 13:18:08
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางจัดการระบบสุขภาพ.doc
2798
9 9
รวมหมอครอบครัว อ.เมือง58 ใหม่.xls
2015-05-08 16:57:08
ดาวน์โหลดเอกสารรวมหมอครอบครัว อ.เมือง58 ใหม่.xls
2757
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศในเครือข่าย cup เมืองสกลนคร รพ.สน. จันธิดา
คำสั่ง รพ.สน..pdf
2015-04-20 13:26:28
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง รพ.สน..pdf
2674
รวมใบกรอกประวัติตรวจสุขภาพปี 2558 อุดม
รวมใบกรอกประวัติตรวจสุขภาพปี 2558.xls
2015-03-13 14:45:22
ดาวน์โหลดเอกสารรวมใบกรอกประวัติตรวจสุขภาพปี 2558.xls
2587
แบบฟอร์มใบรับรองเงินเดือน เปิ้ล อุดม
หนังสือรับรองเงินเดือน โอบะ.doc
2015-03-05 11:26:57
ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือรับรองเงินเดือน  โอบะ.doc
2585
9 9
DHS-PCA 58.xls
2015-03-03 16:38:26
ดาวน์โหลดเอกสารDHS-PCA 58.xls
2584
9 9
คำสั่งแพทย์.pdf
2015-03-03 16:37:40
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแพทย์.pdf
2573
รายละเอียดครุภัณฑ์ขอจำหน่าย 2558 นิติศักดิ์
จำหน่ายครุภัณฑ์เมืองสกลนคร2557 ส่งงานบริหาร.xls
2015-02-20 12:52:35
ดาวน์โหลดเอกสารจำหน่ายครุภัณฑ์เมืองสกลนคร2557 ส่งงานบริหาร.xls
2572
แนวทางการควบคุมครุภัณฑ์ค่ำกว่าเกณฑ์ นิติศักดิ์
แนวทางการปฏิบัติครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์.pdf
2015-02-20 09:12:27
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการปฏิบัติครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์.pdf
2560
ประเด็นนิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 1 ปี 58 จันธิดา
ประเด็นการนิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 1.rar
2015-02-16 10:20:00
ดาวน์โหลดเอกสารประเด็นการนิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 1.rar
2544
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร จันธิดา
ใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2015-01-23 14:32:13
ดาวน์โหลดเอกสารใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2505
9 9
งบค่าเสื่อม สสอ.เมืองสกลนคร ปี2558.xls
2015-01-13 16:12:35
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม สสอ.เมืองสกลนคร ปี2558.xls
2504
งบค่าเสื่อม ปี2558(ฉบับสมบูณ์) ส่งคุณภุชพงศ์ คุณสิปาง กิจจะ
งบค่าเสื่อม สสอ.เมือง. ปี2558..xls.rar
2015-01-13 15:52:37
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม สสอ.เมือง. ปี2558..xls.rar
2437
9 9
แนวทางจัดทีมหมอครอบ ครัว (1).doc
2014-12-26 15:05:11
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางจัดทีมหมอครอบ ครัว (1).doc
2436
9 9
ทีมหมอครอบ ครัวปี 58.xls
2014-12-26 14:59:40
ดาวน์โหลดเอกสารทีมหมอครอบ ครัวปี 58.xls
2256
ปฐมภูมิคุณภาพ จันธิดา
ปฐมภูมิคุณภาพ.pdf
2014-10-09 10:22:30
ดาวน์โหลดเอกสารปฐมภูมิคุณภาพ.pdf
2255
ทิศทางการขับเคลื่อน และเป้าหมาย ปี 2558 จันธิดา
ทิศทางการขับเคลื่อน.pdf
2014-10-09 10:20:31
ดาวน์โหลดเอกสารทิศทางการขับเคลื่อน.pdf
2195
ระเบียบโรงพยาบาลสกลนครว่าด้วยอัตราค่าบริการห้องพิเศษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 อุดม
458.pdf
2014-08-15 11:30:57
ดาวน์โหลดเอกสาร458.pdf
2193
ตารางออกเยี่ยม รพ.สต. ของเภสัชกร กลุ่มงานเภสัช รพ.สาขา 1
ตารางออกเยี่ยม รพ.doc
2014-08-05 09:18:52
ดาวน์โหลดเอกสารตารางออกเยี่ยม รพ.doc
2189
หนังสือรับรองเงินเดือน อุดม
แบบหนังสือรับรองเงินเดือน.doc
2014-07-31 13:56:30
ดาวน์โหลดเอกสารแบบหนังสือรับรองเงินเดือน.doc
2146
ระเบียบการเขียนค่าใช้จ่ายเบิกในโครงการของ รพ.สน. กิ่งก้อย
9.pdf
2014-07-21 13:49:51
ดาวน์โหลดเอกสาร9.pdf
2140
คำสั่งแพทย์ สหวิชาชีพ ปี 2557 จาก Hang2u Piyachut
attachment.pdf
2014-07-19 23:50:58
ดาวน์โหลดเอกสารattachment.pdf
2025
ฉลากช่วยที่ใช้ในงาน รพ.สต.ติดดาว งานเภสัชโรงพยาบาลสกลสาขา1
ฉลากช่วย.rar
2014-04-09 14:30:14
ดาวน์โหลดเอกสารฉลากช่วย.rar
1445
แบบประเมินตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ กิ่งก้อย
แบบประเมินตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ.rar
2013-09-23 12:45:48
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ.rar
1444
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ กิ่งก้อย
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
2013-09-23 12:42:31
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
1443
แบบสอบถาม ความพึงพอใจในงาน กิ่งก้อย
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
2013-09-23 12:41:16
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
878
แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นูู๋กิ่งก้อย
20.zip
2013-02-01 15:01:42
ดาวน์โหลดเอกสาร20.zip
853
ตราสัญลักษณ์จริยธรรมใหม่ กิ่งก้อย
ชมรมจริยธรรม4.gif
2013-01-15 16:19:04
ดาวน์โหลดเอกสารชมรมจริยธรรม4.gif
623
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ราชมงคล) นู๋กิ่งก้อย
File485.pdf
2012-11-02 16:54:28
ดาวน์โหลดเอกสารFile485.pdf
622
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นู๋กิ่งก้อย
File484.pdf
2012-11-02 16:44:00
ดาวน์โหลดเอกสารFile484.pdf

ผู้ส่ง :

ใส่ข้อความ:

แนบไฟล์: