ห้องงาน งานบริหาร

งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบงาน

ยังไม่มี ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
ข้อความ
ผู้ส่ง
ชื่อไฟล์
เวลา
ดาวน์โหลด
จัดการไฟล์
3632
แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจ จันธิดา
แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน1.doc
2016-07-14 15:43:32
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน1.doc
3631
รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.บ้านดงพัฒนา
แบบ รง.อุบัติเหตุ.xls
2016-07-11 11:11:42
ดาวน์โหลดเอกสารแบบ รง.อุบัติเหตุ.xls
3630
รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.เชียงเครือโพธิ์ชัย
แบบเก็บอุบัติเหตุทางจราจร.xls
2016-07-08 16:23:31
ดาวน์โหลดเอกสารแบบเก็บอุบัติเหตุทางจราจร.xls
3629
รายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.บ้านโคกเลาะ
รายงานอุบัติเหตุ มิถุนายน.xls
2016-07-07 19:59:18
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานอุบัติเหตุ มิถุนายน.xls
3628
ข้อมูลอุบัติเหตุทางจราจร รพ.สต.ทับสอ รพ.สต.บ้านทับสอ
แบบรายงานอุบัติเหตุ.xls
2016-07-07 19:37:57
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานอุบัติเหตุ.xls
3627
ส่ง รง.อุบัติเหตจราจร รพ.สต.ดงมะไฟ
ข้อมูลอุบัติเหตุทางจราจร รพ.สต.ดงมะไฟ.xls
2016-07-07 19:15:29
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลอุบัติเหตุทางจราจร รพ.สต.ดงมะไฟ.xls
3626
แบบรายงานอุบัติเหตุ คูสนาม คูสนาม
แบบรายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.บ้านคูสนาม มิ.ย.59.xls
2016-07-07 18:38:24
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.บ้านคูสนาม มิ.ย.59.xls
3625
รายงานอุบัติเหตุ มิ.ย.59 รพ.สต.บ้านลาดกะเฌอ T.Sompong
แบบรายงานอุบัติเหตุ.xls
2016-07-07 18:07:00
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานอุบัติเหตุ.xls
3624
ส่งรายงานอุบัติเหตุ มิ.ย.59 รพ.สต.โคกก่อง
รายงายอุบัติเหตุจราจร มิ.ย.59.xls
2016-07-07 17:37:20
ดาวน์โหลดเอกสารรายงายอุบัติเหตุจราจร มิ.ย.59.xls
3623
ส่งรายงานอุบัติเหตุ(หนองลาดใต้) รพ.สต.หนองลาดใต้
รายงานอุบัติเหตุ.xls
2016-07-07 17:24:18
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานอุบัติเหตุ.xls
3622
ส่งรายงานอุบัติเหตุ(แมด) รพ.สต.บ้านแมด
แบบรายงานอุบัติเหตุ(รพ.สต.แมด).xls
2016-07-07 17:02:09
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานอุบัติเหตุ(รพ.สต.แมด).xls
3621
รายงานอุบัติเหตุจราจร รพ.สต.ดงขุมข้าว รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว
แบบรายงานอุบัติเหตุ.รพ.บ้านดงขุมข้าวxls.xls
2016-07-07 16:44:31
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานอุบัติเหตุ.รพ.บ้านดงขุมข้าวxls.xls
3620
ส่งรายงานอุบัติเหตุเดือน มิ.ย.59 รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี ต.ขมิ้น
แบบรายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี.xls
2016-07-07 16:36:57
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานอุบัติเหตุ รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี.xls
3619
ส่งรายงานอุบัติเหตุเดือน มิ.ย.59 รพ.สต.นาคำ
แบบรายงานอุบัติเหตุ (1).xls
2016-07-07 16:14:06
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานอุบัติเหตุ (1).xls
3618
9 9
ค่าตอบแทนฉบับที่ 8 จนท.ปี59.xls
2016-07-07 15:32:46
ดาวน์โหลดเอกสารค่าตอบแทนฉบับที่ 8 จนท.ปี59.xls
3617
9 9
ข้อมูลลูกจ้าง สสอ.เมือง บรรจุเป็น ขรก.59.xls
2016-07-07 12:55:41
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้าง สสอ.เมือง บรรจุเป็น ขรก.59.xls
3614
ขอข้อมูลลูกจ้า จันธิดา
ขอข้อมูลลูกจ้าง.xls
2016-07-06 12:09:56
ดาวน์โหลดเอกสารขอข้อมูลลูกจ้าง.xls
3613
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 59 จันธิดา
วาระการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม59.doc
2016-07-05 16:20:33
ดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม59.doc
3612
ประชุม มาลัย
หัวข้อแจ้งที่ประชุมประจำเดือน ก.doc
2016-07-05 15:55:57
ดาวน์โหลดเอกสารหัวข้อแจ้งที่ประชุมประจำเดือน ก.doc
3611
9 9
รง.ประชุมภุชพงศ์ ก.ค.59.doc
2016-07-05 14:34:21
ดาวน์โหลดเอกสารรง.ประชุมภุชพงศ์ ก.ค.59.doc
3607
ทิศทางการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข จันธิดา
แก้ไข1สสอ 22 มิย59.pdf
2016-06-26 11:04:17
ดาวน์โหลดเอกสารแก้ไข1สสอ 22 มิย59.pdf
3606
นำเสนอนิเทศ คปสอ.รอบ2 9
นิเทศ คปสอ 2-59 ใหม่.rar
2016-06-23 15:34:09
ดาวน์โหลดเอกสารนิเทศ คปสอ 2-59 ใหม่.rar
3605
pptนิเทศงาน2 สมบูรณ์
นิเทศ คปสอ ปี59 รอบ2.zip
2016-06-22 16:25:51
ดาวน์โหลดเอกสารนิเทศ คปสอ ปี59 รอบ2.zip
3604
เอกสาร คปสอ.2ปี59(2) ภูวนาถ
สรุปเอกสาร.zip
2016-06-22 09:47:32
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปเอกสาร.zip
3603
เอกสารนำเสนอนิเทศ คปสอ.2ปี59 ภูวนาถ
นำเสนอรวม.zip
2016-06-22 09:45:03
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอรวม.zip
3602
เอกสารประกอบคำบรรยาย จันธิดา
เอกสารประกอบคำบรรยาย.zip
2016-06-21 14:35:58
ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารประกอบคำบรรยาย.zip
3601
เอกสารรับนิเทศ คปสอ. จันธิดา
เอกสารนิเทศ คปสอ.zip
2016-06-21 13:22:12
ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารนิเทศ คปสอ.zip
3600
ตัวชี้วัด QOF ปี 59 จันธิดา
ตัวชีวัด QOF ปี 59.xls
2016-06-20 11:08:13
ดาวน์โหลดเอกสารตัวชีวัด QOF ปี 59.xls
3599
ตัวชี้วัด 59 จันธิดา
ตัวชี้วัด 59.xls
2016-06-15 15:33:52
ดาวน์โหลดเอกสารตัวชี้วัด 59.xls
3598
ส่งข้อมูลลูกจ้าง รพ.สต.ดอนแคนใต้
ข้อมูลลูกจ้าง รพ.สต.ดอนแคนใต้.xls
2016-06-14 18:16:55
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้าง รพ.สต.ดอนแคนใต้.xls
3597
ส่งข้อมูลลูกจ้าง รพ.สต.ดอนแคนใต้
แบบฟอร์มลูกจ้างชั่วคราว.xls
2016-06-11 11:13:32
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มลูกจ้างชั่วคราว.xls
3596
ข้อมูลลูกจ้างรพ.สต.โคกก่อง รพ.สต.โคกก่อง
ลูกจ้างโคกก่อง.xls
2016-06-11 11:06:43
ดาวน์โหลดเอกสารลูกจ้างโคกก่อง.xls
3595
ข้อมูลลุฏจ้าง พกส.รพ.สต.ธาตุเชิงชุม นายจีรวัฒน์ คะโยธา
แบบฟอร์มลูกจ้างชั่วคราว(พกส.) .xls
2016-06-11 10:30:09
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มลูกจ้างชั่วคราว(พกส.) .xls
3594
ข้อมูลลูกจ้าง(รายเดือน)รพ.สต.ธาตุเชิงชุม นายจีรวัฒน์ คะโยธา
แบบฟอร์มข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน).xls
2016-06-11 10:29:12
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน).xls
3593
ข้อมูลลูกจ้าง รพ.สต.บ้านดงพัฒนา
ข้อมูลลูกจ้าง.xls
2016-06-10 20:52:35
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้าง.xls
3592
ข้อมูลลูกจ้าง คูสนาม รพ.สต.บ้านคูสนาม
แบบฟอร์มลูกจ้างชั่วคราว.xls
2016-06-10 18:16:46
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มลูกจ้างชั่วคราว.xls
3591
ข้อมูลลูกจ้าง โนนหอม รพ.สต.โนนหอม
ลูกจ้างโนนหอม.xls
2016-06-10 16:04:56
ดาวน์โหลดเอกสารลูกจ้างโนนหอม.xls
3590
ข้อมูลลูกจ้าง รพ.สต.พังขว้างใต้
ข้อมูลลูกจ้าง.xls
2016-06-10 16:04:11
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้าง.xls
3589
ส่งข้อมูลลูกจ้าง รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย
ข้อมูลลูกจ้างหนองปลาน้อย.xls
2016-06-10 15:59:40
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้างหนองปลาน้อย.xls
3588
ข้อมูลลูกจ้าง รพ.สต.บ้านทับสอ
ข้อมูลลูกจ้าง ทับสอ.xls
2016-06-10 15:52:47
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้าง ทับสอ.xls
3587
ข้อมูลลูกจ้าง รพ.สต.โนนหอม
ข้อมูลพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รพ.doc
2016-06-10 15:37:44
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  รพ.doc
3586
ข้อมูลลูกจ้าง โคกเลาะ รพ.สต.บ้านโคกเลาะ
ข้อมูล พกส.โคกเลาะ.xls
2016-06-10 15:10:57
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล พกส.โคกเลาะ.xls
3585
ข้อมูลลูกจ้าง รพ.สต.นาขาม รพ.สต.นาขาม
ข้อมูลลูกจ้าง รพ.สต.นาขาม.xls
2016-06-10 15:06:56
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้าง รพ.สต.นาขาม.xls
3584
ข้อมูลลูกจ้างรพ.สต.นาคำ รพ.สต.นาคำ
ข้อมูลรพ.สต.นาคำ.xls
2016-06-10 14:55:47
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลรพ.สต.นาคำ.xls
3583
พกส รพ.สต.เชียงเครือ รพ.สต.เชียงเครือ
ลูกจ้าง พกส.xls
2016-06-10 13:58:28
ดาวน์โหลดเอกสารลูกจ้าง พกส.xls
3582
ข้อมูลลูกจ้าง รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี 10 มิ.ย. 59 ฉบับสมบูรณ์ รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี ต.ขมิ้น
ดงมะไฟสามัคคี.xls
2016-06-10 10:44:20
ดาวน์โหลดเอกสารดงมะไฟสามัคคี.xls
3581
ข้อมูลลูกจ้าง รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี 10 มิถุนายน 2559 รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี ต.ขมิ้น
ดงมะไฟสามัคคี.xls
2016-06-10 10:10:14
ดาวน์โหลดเอกสารดงมะไฟสามัคคี.xls
3578
ส่งข้อมูล ลูกจ้างชั่วคราว รพ.สต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว รพ.สต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ.xls
2016-06-09 16:12:04
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว รพ.สต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ.xls
3577
ส่งข้อมูลลูกจ้าง (แมด) รพ.สต.บ้านแมด
แบบฟอร์มลูกจ้าง.xls
2016-06-09 15:36:21
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มลูกจ้าง.xls
3576
ขอส่งรายงานลูกจ้างชั่วคราวฉบับจริง รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
Wed44159 (1).xls
2016-06-09 15:25:51
ดาวน์โหลดเอกสารWed44159 (1).xls
3575
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รพ.สต.ลาดกะเฌอ รพ.สต.ลาดกะเฌอ
แบบฟอร์มข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว ลาดกะเฌอ.xls
2016-06-09 10:11:23
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว ลาดกะเฌอ.xls
3574
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว รพ.สต.หนองไผ่ รพ.สต.หนองไผ่
รายงานลูกจ้างชั่วคราว.xls
2016-06-09 09:30:53
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานลูกจ้างชั่วคราว.xls
3573
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ม่วงลาย ค่ะ รพ.สต.ม่วงลาย
ข้อมูลลูกจ้าง ม่วงลาย.xls
2016-06-08 16:41:59
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้าง ม่วงลาย.xls
3572
ข้อมูลลูกจ้าง 05449
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว59.xls
2016-06-08 15:17:00
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว59.xls
3571
ส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว (แก้ไข) รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี ต.ขมิ้น
รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี (ขมิ้น).xls
2016-06-08 13:44:13
ดาวน์โหลดเอกสารรพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี (ขมิ้น).xls
3570
ส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี ต.ขมิ้น
รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี (ขมิ้น).xls
2016-06-08 13:42:04
ดาวน์โหลดเอกสารรพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี (ขมิ้น).xls
3569
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รพ.สต.ฮางโฮง
ลูกจ้างชั่วคราว รพ.สต.ฮางโฮง.xls
2016-06-08 12:00:33
ดาวน์โหลดเอกสารลูกจ้างชั่วคราว รพ.สต.ฮางโฮง.xls
3568
(แก้ไข)ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รพ.สต.หนองลาดใต้ ชินกร รวมธรรม
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน).xls
2016-06-08 11:03:01
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน).xls
3567
จนท.รพ.สต.เชียงเครือ รพ.สต.เชียงเครือ
ลูกจ้าง พกส.xls
2016-06-08 10:35:08
ดาวน์โหลดเอกสารลูกจ้าง พกส.xls
3566
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รพ.สต.หนองลาดใต้ ชินกร รวมธรรม
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน).xls
2016-06-08 10:19:45
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน).xls
3563
แก้ไขข้อมูล จนท.รพ.สต.ธาตุเชิงชุม นายจีรวัฒน์ คะโยธา
ข้อมูลจนท.ทั้งจังหวัด2559 (แก้ไขรพ.สต.ธาตุเชิงชุม).xls
2016-06-07 15:41:38
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลจนท.ทั้งจังหวัด2559 (แก้ไขรพ.สต.ธาตุเชิงชุม).xls
3562
9 9
รายงานการประชุม มิย.59.doc
2016-06-06 15:54:43
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประชุม มิย.59.doc
3551
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จันธิดา
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.xls
2016-06-02 13:45:21
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.xls
3528
9 9
ข้อมูลกำลังพลโครงสร้างใหม่ สสอ.เมือง59.xls
2016-05-19 09:05:56
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลกำลังพลโครงสร้างใหม่ สสอ.เมือง59.xls
3527
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลบุคลากร เทพพิทักษ์
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลบุคลากร.rar
2016-05-19 09:00:38
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลบุคลากร.rar
3526
ไฟล์ 2 สสจ. จันธิดา
ไฟล์ 2 สสจ..xls
2016-05-18 15:05:18
ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ 2 สสจ..xls
3525
ไฟล์ 1 สสจ. จันธิดา
ไฟล์ 1 สสจ..xls
2016-05-18 15:04:38
ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ 1 สสจ..xls
3522
9 9
แบบรายงานวาตภัย.doc
2016-05-13 09:36:58
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานวาตภัย.doc
3481
สำรวจ จนท.จบ ป.ตรี รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว
สำรวจ จบ ป.ตรี รพ.สต.ดงขุมข้าว.xls
2016-05-12 13:44:56
ดาวน์โหลดเอกสารสำรวจ จบ ป.ตรี รพ.สต.ดงขุมข้าว.xls
3398
ปรับ รพศ.สน. เรื่อง ระบบจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ และ Central supply ค่ะ piyachut
กระบวนการทำงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เมืองสกลนครโมเดล 2003.doc
2016-04-23 17:43:10
ดาวน์โหลดเอกสารกระบวนการทำงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เมืองสกลนครโมเดล 2003.doc
3392
เรียน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่ง กรุณาดาวโหลดไฟล์ที่แนบไปให้นี้ เพื่อเป็นเอกสารให้การจัดการเส้นทางขยะติดเชื้อ นายเดชศร เลิศไธสงค์
PDF เส้นทางและการจัดการขยะ cup เมือง.pdf
2016-04-21 16:08:25
ดาวน์โหลดเอกสารPDF เส้นทางและการจัดการขยะ cup เมือง.pdf
3249
9 9
คำสั่ง FCT จนท.สสอ.เมือง.doc
2016-03-11 16:30:59
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง FCT จนท.สสอ.เมือง.doc
2920
9 9
plan พัฒนาบุคลากร สสอ.เมือง ปี59.xls
2015-10-05 08:41:15
ดาวน์โหลดเอกสารplan พัฒนาบุคลากร สสอ.เมือง ปี59.xls
2823
อัตราค่าบริการห้องพิเศษ รพ.สกลนคร คุณสิปาง กิจจะ
img018.pdf
2015-06-08 11:15:26
ดาวน์โหลดเอกสารimg018.pdf
2814
คำสั่งแต่งตั้งทีมหมอครอบครัว จันธิดา
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการFCT (2).doc
2015-05-21 09:57:40
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการFCT (2).doc
2810
แนวทางระบบการจัดการสุขภาพ 1 จันธิดา
แนวทางจัดการระบบสุขภาพ.doc
2015-05-15 13:18:08
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางจัดการระบบสุขภาพ.doc
2757
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศในเครือข่าย cup เมืองสกลนคร รพ.สน. จันธิดา
คำสั่ง รพ.สน..pdf
2015-04-20 13:26:28
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง รพ.สน..pdf
2584
9 9
คำสั่งแพทย์.pdf
2015-03-03 16:37:40
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแพทย์.pdf
2572
แนวทางการควบคุมครุภัณฑ์ค่ำกว่าเกณฑ์ นิติศักดิ์
แนวทางการปฏิบัติครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์.pdf
2015-02-20 09:12:27
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการปฏิบัติครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์.pdf
2544
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร จันธิดา
ใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2015-01-23 14:32:13
ดาวน์โหลดเอกสารใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2437
9 9
แนวทางจัดทีมหมอครอบ ครัว (1).doc
2014-12-26 15:05:11
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางจัดทีมหมอครอบ ครัว (1).doc
2436
9 9
ทีมหมอครอบ ครัวปี 58.xls
2014-12-26 14:59:40
ดาวน์โหลดเอกสารทีมหมอครอบ ครัวปี 58.xls
2195
ระเบียบโรงพยาบาลสกลนครว่าด้วยอัตราค่าบริการห้องพิเศษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 อุดม
458.pdf
2014-08-15 11:30:57
ดาวน์โหลดเอกสาร458.pdf
2146
ระเบียบการเขียนค่าใช้จ่ายเบิกในโครงการของ รพ.สน. กิ่งก้อย
9.pdf
2014-07-21 13:49:51
ดาวน์โหลดเอกสาร9.pdf
2025
ฉลากช่วยที่ใช้ในงาน รพ.สต.ติดดาว งานเภสัชโรงพยาบาลสกลสาขา1
ฉลากช่วย.rar
2014-04-09 14:30:14
ดาวน์โหลดเอกสารฉลากช่วย.rar
1444
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ กิ่งก้อย
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
2013-09-23 12:42:31
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
1443
แบบสอบถาม ความพึงพอใจในงาน กิ่งก้อย
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
2013-09-23 12:41:16
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
878
แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นูู๋กิ่งก้อย
20.zip
2013-02-01 15:01:42
ดาวน์โหลดเอกสาร20.zip
853
ตราสัญลักษณ์จริยธรรมใหม่ กิ่งก้อย
ชมรมจริยธรรม4.gif
2013-01-15 16:19:04
ดาวน์โหลดเอกสารชมรมจริยธรรม4.gif
623
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ราชมงคล) นู๋กิ่งก้อย
File485.pdf
2012-11-02 16:54:28
ดาวน์โหลดเอกสารFile485.pdf
622
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นู๋กิ่งก้อย
File484.pdf
2012-11-02 16:44:00
ดาวน์โหลดเอกสารFile484.pdf

ผู้ส่ง :

ใส่ข้อความ:

แนบไฟล์: