ห้องงาน งานบริหาร

งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบงาน

ยังไม่มี ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
ข้อความ
ผู้ส่ง
ชื่อไฟล์
เวลา
ดาวน์โหลด
จัดการไฟล์
2769
9 9
สรุปประเมินตนเองติดดาว1-2558 อ.เมือง ส่ง สสจ.สน.xls
2015-04-24 10:32:26
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปประเมินตนเองติดดาว1-2558 อ.เมือง ส่ง สสจ.สน.xls
2768
9 9
แผนการเงิน Fix cost รพ.สต. สสอ.เมือง 2558.xls
2015-04-23 09:14:21
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน Fix cost รพ.สต. สสอ.เมือง 2558.xls
2766
รายละเอียดแนวคิด UCCARE 2 จันธิดา
รายละเอียดแนวคิด UCCARE 2.pdf
2015-04-21 12:10:27
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดแนวคิด UCCARE 2.pdf
2765
รายละเอียดแนวคิด UCCARE จันธิดา
รายละเอียดแนวคิด UCCARE 1.pdf
2015-04-21 12:07:43
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดแนวคิด UCCARE 1.pdf
2757
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศในเครือข่าย cup เมืองสกลนคร รพ.สน. จันธิดา
คำสั่ง รพ.สน..pdf
2015-04-20 13:26:28
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง รพ.สน..pdf
2744
ขอข้อมูลข้าราชการ นวก. 5 ปี คุณสิปาง กิจจะ
img051.pdf
2015-04-16 10:00:11
ดาวน์โหลดเอกสารimg051.pdf
2743
ขอข้อมูลข้าราชการ นวก. 5 ปี คุณสิปาง กิจจะ
img051.pdf
2015-04-16 10:00:08
ดาวน์โหลดเอกสารimg051.pdf
2742
ขอข้อมูลข้าราชการ นวก. 5 ปี คุณสิปาง กิจจะ
img051.pdf
2015-04-16 10:00:04
ดาวน์โหลดเอกสารimg051.pdf
2722
9 9
KPI 21 ตัว .pdf
2015-04-13 10:04:14
ดาวน์โหลดเอกสารKPI 21 ตัว .pdf
2721
9 9
การประเมิน KPI 21 ตัว58.xls
2015-04-13 09:54:31
ดาวน์โหลดเอกสารการประเมิน KPI 21 ตัว58.xls
2709
ทีมหมอครอบครัว จันธิดา
ทีมหมอครอบครัว.pdf
2015-04-01 14:14:29
ดาวน์โหลดเอกสารทีมหมอครอบครัว.pdf
2708
9 9
แผนการเงิน Fix cost cup เมือง 2558 .xls
2015-04-01 13:25:16
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน Fix cost cup เมือง 2558 .xls
2705
วาระการประชุมประจำเดือนเมษายน จันธิดา
วาระการประชุมประจำเดือนเมษายน.doc
2015-04-01 08:46:13
ดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุมประจำเดือนเมษายน.doc
2674
รวมใบกรอกประวัติตรวจสุขภาพปี 2558 อุดม
รวมใบกรอกประวัติตรวจสุขภาพปี 2558.xls
2015-03-13 14:45:22
ดาวน์โหลดเอกสารรวมใบกรอกประวัติตรวจสุขภาพปี 2558.xls
2613
ผลงานตัวชี้วัด ปี 2558 ศสม.ร่มเกล้า
แบบประเมิน 38 ตัวชี้วัด2558 รม่เกล้า.xls
2015-03-11 09:20:44
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน 38 ตัวชี้วัด2558 รม่เกล้า.xls
2604
ผลงานตามตัวชี้วัด 2558 รพ.สต.ลาดกะเฌอ
ผลงานตามตัวชี้วัด 2558.xls
2015-03-09 15:53:23
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานตามตัวชี้วัด 2558.xls
2593
ผลงานตัวชี้วัด ปี 58 จันธิดา
รายงานตัวชี้วัด.xls
2015-03-06 14:19:42
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวชี้วัด.xls
2591
ผลงานตัวชี้วัดเมือง ๒๕๕๘ สมปอง
เมืองผลงานรวม ตามตัวชี้วัดปี 58.xls
2015-03-06 11:48:24
ดาวน์โหลดเอกสารเมืองผลงานรวม ตามตัวชี้วัดปี 58.xls
2587
แบบฟอร์มใบรับรองเงินเดือน เปิ้ล อุดม
หนังสือรับรองเงินเดือน โอบะ.doc
2015-03-05 11:26:57
ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือรับรองเงินเดือน  โอบะ.doc
2585
9 9
DHS-PCA 58.xls
2015-03-03 16:38:26
ดาวน์โหลดเอกสารDHS-PCA 58.xls
2584
9 9
คำสั่งแพทย์.pdf
2015-03-03 16:37:40
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแพทย์.pdf
2583
9 9
แบบการประเมินติดดาว อ.เมืองสกลนคร 2558 .xls
2015-03-03 13:53:11
ดาวน์โหลดเอกสารแบบการประเมินติดดาว อ.เมืองสกลนคร 2558 .xls
2579
9 9
แผนการเงิน Fix cost 2558.xls
2015-03-02 08:45:52
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงิน Fix cost 2558.xls
2577
9 9
รายงานการประชุม มี.ค.58.doc
2015-03-02 08:15:01
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประชุม มี.ค.58.doc
2575
รพ.สต.ติดดาว ปี 58 จันธิดา
รพ.สต.ติดดาว.zip
2015-02-27 14:37:23
ดาวน์โหลดเอกสารรพ.สต.ติดดาว.zip
2573
รายละเอียดครุภัณฑ์ขอจำหน่าย 2558 นิติศักดิ์
จำหน่ายครุภัณฑ์เมืองสกลนคร2557 ส่งงานบริหาร.xls
2015-02-20 12:52:35
ดาวน์โหลดเอกสารจำหน่ายครุภัณฑ์เมืองสกลนคร2557 ส่งงานบริหาร.xls
2572
แนวทางการควบคุมครุภัณฑ์ค่ำกว่าเกณฑ์ นิติศักดิ์
แนวทางการปฏิบัติครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์.pdf
2015-02-20 09:12:27
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการปฏิบัติครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์.pdf
2568
ส่งรายงานหมอครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
ทีมหมอประจำครอบครัว (นาเวง 14441) .xls
2015-02-17 10:48:42
ดาวน์โหลดเอกสารทีมหมอประจำครอบครัว (นาเวง 14441) .xls
2560
ประเด็นนิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 1 ปี 58 จันธิดา
ประเด็นการนิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 1.rar
2015-02-16 10:20:00
ดาวน์โหลดเอกสารประเด็นการนิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 1.rar
2544
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร จันธิดา
ใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2015-01-23 14:32:13
ดาวน์โหลดเอกสารใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2505
9 9
งบค่าเสื่อม สสอ.เมืองสกลนคร ปี2558.xls
2015-01-13 16:12:35
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม สสอ.เมืองสกลนคร ปี2558.xls
2504
งบค่าเสื่อม ปี2558(ฉบับสมบูณ์) ส่งคุณภุชพงศ์ คุณสิปาง กิจจะ
งบค่าเสื่อม สสอ.เมือง. ปี2558..xls.rar
2015-01-13 15:52:37
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม สสอ.เมือง. ปี2558..xls.rar
2502
9 9
ข้อมูล WECANDO ปี2558.zip
2015-01-13 13:28:19
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล WECANDO ปี2558.zip
2498
ขออนุมัติไปราชการ จันธิดา
837.pdf
2015-01-13 09:09:37
ดาวน์โหลดเอกสาร837.pdf
2485
รายชื่อหมอครอบครัวรพ.สต.ดอนแคนใต้ รพ.สต.ดอนแคนใต้
รายชื่อทีมหมอครอบครัว รพ.สต.ดอนแคนใต้.xls
2015-01-09 14:41:28
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อทีมหมอครอบครัว รพ.สต.ดอนแคนใต้.xls
2464
วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2558 จันธิดา
วาระประชุมเดือนมกราคม.doc
2015-01-04 22:04:22
ดาวน์โหลดเอกสารวาระประชุมเดือนมกราคม.doc
2449
รายชื่อหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านลาดกะเฌอ รพ.สต. ลาดกะเฌอ
หมอครอบครัว รพสต ลาดกะเฌอ.xls
2014-12-29 09:48:21
ดาวน์โหลดเอกสารหมอครอบครัว รพสต ลาดกะเฌอ.xls
2437
9 9
แนวทางจัดทีมหมอครอบ ครัว (1).doc
2014-12-26 15:05:11
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางจัดทีมหมอครอบ ครัว (1).doc
2436
9 9
ทีมหมอครอบ ครัวปี 58.xls
2014-12-26 14:59:40
ดาวน์โหลดเอกสารทีมหมอครอบ ครัวปี 58.xls
2336
คำสั่งลูกจ้างชั่วคราว จันธิดา
คำสั่งลูกจ้าง.pdf
2014-11-13 16:31:43
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งลูกจ้าง.pdf
2334
UCจากDBPOP เทพพิทักษ์
UCจากDBPOP.xls
2014-11-13 13:55:27
ดาวน์โหลดเอกสารUCจากDBPOP.xls
2294
คำสั่ง รพ.สน.รับเงินค่าจ้างเพิ่ม จันธิดา
788.pdf
2014-10-30 15:35:12
ดาวน์โหลดเอกสาร788.pdf
2256
ปฐมภูมิคุณภาพ จันธิดา
ปฐมภูมิคุณภาพ.pdf
2014-10-09 10:22:30
ดาวน์โหลดเอกสารปฐมภูมิคุณภาพ.pdf
2255
ทิศทางการขับเคลื่อน และเป้าหมาย ปี 2558 จันธิดา
ทิศทางการขับเคลื่อน.pdf
2014-10-09 10:20:31
ดาวน์โหลดเอกสารทิศทางการขับเคลื่อน.pdf
2216
งาน serviec Plan ดิเรก ไชยฮาด
งานนำเสนอserviec Plan.rar
2014-09-24 15:59:35
ดาวน์โหลดเอกสารงานนำเสนอserviec Plan.rar
2209
ส่งธรรมนูญสุขภาพตำบลพังขว้าง somporn
ธรรมนูญ ร่างจริง.rar
2014-09-14 22:10:20
ดาวน์โหลดเอกสารธรรมนูญ ร่างจริง.rar
2203
หนังสือขออนุญาตไปราชการประชุมวิชาการ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 3-5 กย .57 (เพิ่มเติม หรือถอนตัวได้ครับ) ยืนยันด้วย นายจีรวัฒน์ คะโยธา
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการประชุมวิชาการ อุดร 3-5 กย. 57.doc
2014-09-01 11:20:19
ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการประชุมวิชาการ อุดร 3-5 กย. 57.doc
2198
บัญชีแนบคำสั่งท๊อบ ท๊อบ
บัญชีแนบท้ายรายชื่อเวร 24.xls
2014-08-26 15:25:17
ดาวน์โหลดเอกสารบัญชีแนบท้ายรายชื่อเวร 24.xls
2195
ระเบียบโรงพยาบาลสกลนครว่าด้วยอัตราค่าบริการห้องพิเศษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 อุดม
458.pdf
2014-08-15 11:30:57
ดาวน์โหลดเอกสาร458.pdf
2193
ตารางออกเยี่ยม รพ.สต. ของเภสัชกร กลุ่มงานเภสัช รพ.สาขา 1
ตารางออกเยี่ยม รพ.doc
2014-08-05 09:18:52
ดาวน์โหลดเอกสารตารางออกเยี่ยม รพ.doc
2189
หนังสือรับรองเงินเดือน อุดม
แบบหนังสือรับรองเงินเดือน.doc
2014-07-31 13:56:30
ดาวน์โหลดเอกสารแบบหนังสือรับรองเงินเดือน.doc
2149
รวมคำถามจากคณะกรรมการ ประเมิน คปสอ.ติดดาว รพ.สต.ท่าแร่
รวบคำถาม จากคณะกรรมการ ประเมิน คปสอ ติดดาว (คปสอ.เมือง จ.สกลนคร).doc
2014-07-23 10:03:27
ดาวน์โหลดเอกสารรวบคำถาม จากคณะกรรมการ ประเมิน คปสอ ติดดาว (คปสอ.เมือง จ.สกลนคร).doc
2146
ระเบียบการเขียนค่าใช้จ่ายเบิกในโครงการของ รพ.สน. กิ่งก้อย
9.pdf
2014-07-21 13:49:51
ดาวน์โหลดเอกสาร9.pdf
2140
คำสั่งแพทย์ สหวิชาชีพ ปี 2557 จาก Hang2u Piyachut
attachment.pdf
2014-07-19 23:50:58
ดาวน์โหลดเอกสารattachment.pdf
2125
เรียน รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง ขอข้อมูลพัฒนาการเด็ก ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาให้ ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ให้ส่งมาที่ e-mail. nurse2535kung@hotmail.com นิยะดา
แบบประเมินพัมนาการเด็ก57.xls
2014-07-17 08:12:38
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินพัมนาการเด็ก57.xls
2097
บันทึกการประชุม CUP Board 11 มิ.ย.57 อรปภา
บันทึกการประชุมCUP Bord 11 มิ.ย.57.doc
2014-07-02 08:16:53
ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกการประชุมCUP Bord 11 มิ.ย.57.doc
2086
สงรายงาน 6 ตัวชี้วัด patchanee
รายงาน 6 ตัวชี้วัด พค.xls
2014-06-02 11:35:47
ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน 6 ตัวชี้วัด  พค.xls
2085
LOGO สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร praiwan
โลโก้1 copy.jpg
2014-06-02 09:44:19
ดาวน์โหลดเอกสารโลโก้1 copy.jpg
2061
9 9
เอกสารค่าตอบแทน จนท.รพ.สต.ปี57.xls
2014-05-02 10:13:10
ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารค่าตอบแทน จนท.รพ.สต.ปี57.xls
2045
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.๒๕๕๗ ไชยา ชาศรี
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.2557.pdf
2014-04-14 07:29:20
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.2557.pdf
2033
แบบสรุปงานงวดงานสร้างสุขภาพ สมบูรณ์
แบบสรุปงานคุณสมบูรณ์.zip
2014-04-11 11:52:37
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสรุปงานคุณสมบูรณ์.zip
2027
คำสั่งโรงพยาบาลสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการปฐมภูมิ น.ส.พงษ์ลดา รักษาขันธ์
IMG_0001.pdf
2014-04-10 14:30:39
ดาวน์โหลดเอกสารIMG_0001.pdf
2025
ฉลากช่วยที่ใช้ในงาน รพ.สต.ติดดาว งานเภสัชโรงพยาบาลสกลสาขา1
ฉลากช่วย.rar
2014-04-09 14:30:14
ดาวน์โหลดเอกสารฉลากช่วย.rar
2024
คำสั่งแต่งตั้งและแผนการปฏิบัติการดำเนินงานของเภสัชปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว งานเภสัชโรงพยาบาลสกลสาขา1
Thu14130.pdf
2014-04-09 14:24:52
ดาวน์โหลดเอกสารThu14130.pdf
2023
คำสั่งแต่งตั้งและแผนการปฏิบัติการดำเนินงานของเภสัชปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว(1) งานเภสัช โรงพยาบาลสกลสาขา 1
ตารางออกตรวจเยี่ยม รพ.doc
2014-04-09 14:23:07
ดาวน์โหลดเอกสารตารางออกตรวจเยี่ยม  รพ.doc
2016
คำสั่ง คปสอ.เมืองสกลนคร ที่ ๒๒๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย คปสอ. และ รพ.สต. ติดดาว CUP เมืองสกลนคร
คำสั่ง_คปสอ.เมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย คปสอ. และ รพ.สต. ติดดาว_223-570324.pdf
2014-04-04 16:32:07
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง_คปสอ.เมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย คปสอ. และ รพ.สต. ติดดาว_223-570324.pdf
1926
บันทึกข้อความ รพ.สน. กิ่งก้อย
1804.pdf
2014-02-19 09:09:09
ดาวน์โหลดเอกสาร1804.pdf
1920
ส่งข้อมูลสํารวจอุปกรณ์ set ทําแผล และความต้องการเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในงาน IC รพ.สต.ธาตุเชิงชุม
ic.xls
2014-02-10 14:01:07
ดาวน์โหลดเอกสารic.xls
1851
ตารางค่าใช้จ่าย กิ่งก้อย
ตารางค่าใช้จ่าย ค่าแรง.xls
2014-01-10 15:49:02
ดาวน์โหลดเอกสารตารางค่าใช้จ่าย ค่าแรง.xls
1468
คำสั่งแพทย์ วิจิตรา
คำสั่ง แพทย์ ปี 56(ใหม่).pdf
2013-10-03 13:41:30
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง แพทย์ ปี 56(ใหม่).pdf
1445
แบบประเมินตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ กิ่งก้อย
แบบประเมินตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ.rar
2013-09-23 12:45:48
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ.rar
1444
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ กิ่งก้อย
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
2013-09-23 12:42:31
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
1443
แบบสอบถาม ความพึงพอใจในงาน กิ่งก้อย
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
2013-09-23 12:41:16
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
1172
ข้อมูลเพิ่มเติมให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณ พ.ศ.2557 กิ่งก้อย
ข้อมูลเพิ่มเติม พรบ.งบประมาณ.xls
2013-06-18 11:46:20
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม พรบ.งบประมาณ.xls
879
Service Plan สาขาปฐมภูมิ นู๋กิ่งก้อย
Service Plan.rar
2013-02-01 15:41:02
ดาวน์โหลดเอกสารService Plan.rar
878
แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นูู๋กิ่งก้อย
20.zip
2013-02-01 15:01:42
ดาวน์โหลดเอกสาร20.zip
871
Service plan ยาเสพติด สมปอง
Tue50858ยาเสพติด.doc
2013-01-23 11:02:36
ดาวน์โหลดเอกสารTue50858ยาเสพติด.doc
870
SERVICE pLAN สภาสุขภาพ สมปอง
กรอบเป้าหมายแผนพัฒนาสุขภาพอำเภอเมืองสกลนคร ๔ ปี(๒๕๕๖-๒๕๖๐).xls
2013-01-23 11:01:26
ดาวน์โหลดเอกสารกรอบเป้าหมายแผนพัฒนาสุขภาพอำเภอเมืองสกลนคร ๔ ปี(๒๕๕๖-๒๕๖๐).xls
853
ตราสัญลักษณ์จริยธรรมใหม่ กิ่งก้อย
ชมรมจริยธรรม4.gif
2013-01-15 16:19:04
ดาวน์โหลดเอกสารชมรมจริยธรรม4.gif
723
ข้อมูลตัวชี้วัด 6 ตัว ส่งด่วน นู๋กิ่งก้อย
Fromtotal.xls
2012-12-14 16:33:05
ดาวน์โหลดเอกสารFromtotal.xls
623
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ราชมงคล) นู๋กิ่งก้อย
File485.pdf
2012-11-02 16:54:28
ดาวน์โหลดเอกสารFile485.pdf
622
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นู๋กิ่งก้อย
File484.pdf
2012-11-02 16:44:00
ดาวน์โหลดเอกสารFile484.pdf

ผู้ส่ง :

ใส่ข้อความ:

แนบไฟล์: