ห้องงาน งานบริหาร

งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบงาน

ยังไม่มี ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
ข้อความ
ผู้ส่ง
ชื่อไฟล์
เวลา
ดาวน์โหลด
จัดการไฟล์
4601
แผนค่าเสื่อม 61 CUPสกลนคร สค 60 ปรับปรุง 18สค-16.30 น. เทพพิทักษ์
แผนค่าเสื่อม 61 CUPสกลนคร สค 60-600818-1630.xls
2017-08-18 17:00:46
ดาวน์โหลดเอกสารแผนค่าเสื่อม 61 CUPสกลนคร สค 60-600818-1630.xls
4600
สิ่งก่อสร้าง แก้ไข รพ.สต.บ้านหนองสนม
สิ่งก่อสร้างหนองสนม.2561(แก้ไข).xls
2017-08-18 13:04:37
ดาวน์โหลดเอกสารสิ่งก่อสร้างหนองสนม.2561(แก้ไข).xls
4599
งบค่าเสื่อม ปี 2561 รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
งบค่าสื่อม 61 ดงมะไฟสามัคคี.xlsx
2017-08-18 12:08:44
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าสื่อม 61 ดงมะไฟสามัคคี.xlsx
4598
งบค่าเสื่อมปี 2561 (แก้ไข) รพ.สต.ดอนแคนใต้
Thu105933 05462.xls
2017-08-18 10:51:11
ดาวน์โหลดเอกสารThu105933 05462.xls
4597
แผนค่าเสื่อมไม่เข้าเกณฑ์ทดแทน แต่ขอจากงบ UC รพ.สน. รพ.สต.โนนหอม
แผนงบค่าเสื่อม ไม่เข้าเกณฑ์ทดแทน แต่ขอจากงบ UC รพ สกลนคร.xls
2017-08-18 10:46:44
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงบค่าเสื่อม ไม่เข้าเกณฑ์ทดแทน แต่ขอจากงบ UC รพ สกลนคร.xls
4596
งบสิ่งก่อสร้าง รพ.สต.หนองไผ่ รพ.สต.หนองไผ่
งบสิ่งก่อสร้าง รพ.สต.หนองไผ่.xlsx
2017-08-18 10:40:23
ดาวน์โหลดเอกสารงบสิ่งก่อสร้าง รพ.สต.หนองไผ่.xlsx
4595
งบค่าเสื่อมครุภํณฑ์การแพทย์ตามเกณฑ์ราคา รพ.สต.โนนหอม
แผนงบค่าเสื่อม ครุภํณฑ์การแพทย์ตามเกณฑ์ราคา.xls
2017-08-18 10:37:17
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงบค่าเสื่อม ครุภํณฑ์การแพทย์ตามเกณฑ์ราคา.xls
4594
ส่งแผนงบค่าเสื่อม คูสนาม 18สค2560 คูสนาม
แผนงบค่าเสื่อม61 คูสนาม 10 สค2560 ฟอร์มใหม่.xls
2017-08-18 09:59:21
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงบค่าเสื่อม61 คูสนาม 10 สค2560 ฟอร์มใหม่.xls
4593
งบค่าเส่อม ดงพัฒนา 61 ดงพัฒนา
งบค่าเสื่อมรพ.สต.ดงพัฒนา.xls
2017-08-18 09:56:03
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อมรพ.สต.ดงพัฒนา.xls
4592
งบค่าเสื่อม 2561 05449
งบค่าเสื่อม หนองสนม 2561 ใหม่.xls
2017-08-18 09:51:16
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม หนองสนม 2561 ใหม่.xls
4591
งบค่าเสื่อม ส่งคุณณัฐพล รพ.สต.หนองลาดใต้
งบค่าเสื่อม วัสดุครุภัณฑ์การแพทย์.xls
2017-08-18 09:48:42
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม วัสดุครุภัณฑ์การแพทย์.xls
4590
แผนงบค่าเสื่อมสิ่งก่อสร้าง รพ.สต.โนนหอม
แผนงบค่าเสื่อม ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง โนนหอม.xls
2017-08-18 09:47:57
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงบค่าเสื่อม ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง โนนหอม.xls
4589
9 9
รวมสรุปแผนค่าเสื่อม 2561 อ.เมืองสกลนครใหม่.xls
2017-08-18 09:30:55
ดาวน์โหลดเอกสารรวมสรุปแผนค่าเสื่อม 2561 อ.เมืองสกลนครใหม่.xls
4588
ส่งงบค่าเสื่อม รพ.สต.บ้านโคกเลาะ
งบค่าเสื่อมปี 2561 รพ.สต.โคกเลาะ รวมติดดาว.xls
2017-08-18 09:28:37
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อมปี 2561 รพ.สต.โคกเลาะ รวมติดดาว.xls
4587
ส่งงบค่าเสื่อม ปี61 (ใหม่) รพ.สต.ท่าแร่
งบค่าเสื่อม ปี 61รพ.สต. ท่าแร่.xls
2017-08-18 08:35:48
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม ปี 61รพ.สต. ท่าแร่.xls
4586
งแผนงบค่าเสื่อม รพสต.ฮางโฮง
แผนงบค่าเสื่อม ฮางโฮง 61.xls
2017-08-17 21:35:23
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงบค่าเสื่อม ฮางโฮง 61.xls
4585
ส่งงบค่าเสื่ิอม BOQ ซ่อมแซมห้องน้ำ รพ.สต.เชียงเครือ
แผนงบค่าเสื่อม 2561 รพ.สต.เชียงเครือโพธิ์ชัย2.xls
2017-08-17 16:10:14
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงบค่าเสื่อม 2561 รพ.สต.เชียงเครือโพธิ์ชัย2.xls
4584
แผนงบค่าเสื่อม สูงกว่า 5000 รพ.สต.พังขว้างใต้ รพ.สต.พังขว้างใต้
แผนงบค่าเสื่อมปี 61 สูงกว่า 5000 รพ.สต.พังขว้างใต้.xls
2017-08-17 14:38:17
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงบค่าเสื่อมปี 61 สูงกว่า 5000 รพ.สต.พังขว้างใต้.xls
4583
แผนงบค่าเสื่อม ตามเกณฑ์ติดดาว (ส่งใหม่) รพ.สต.พังขว้างใต้
แผนงบค่าเสื่อมตามเกณฑ์ติดดาวปี 61 รพ.สต.พังขว้างใต้(ใหม่).xls
2017-08-17 14:33:43
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงบค่าเสื่อมตามเกณฑ์ติดดาวปี 61 รพ.สต.พังขว้างใต้(ใหม่).xls
4582
งบค่าเสื่อม ปี 61 (ใหม่) PCU นาเวง
งบค่าเสื่อมนาเวง 61 ใหม่.xls
2017-08-17 14:14:22
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อมนาเวง 61 ใหม่.xls
4581
งบค่าเสื่อม ปี 61 (สูงกว่า 5000) รพ.สต.ดงมะไฟ
งบค่าเสื่อม ปี 2561 ชุดที่ 1 (รพ.สต.ดงมะไฟต.ดงมะไฟ).xls
2017-08-17 13:37:06
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม ปี 2561 ชุดที่ 1 (รพ.สต.ดงมะไฟต.ดงมะไฟ).xls
4580
งบค่าเสื่อมสูงกว่า5000โคกก่อง รพ.สต.โคกก่อง
งบค่าเสื่อมสูงกว่า5000โคกก่อง.xls
2017-08-17 11:28:10
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อมสูงกว่า5000โคกก่อง.xls
4579
งบค่าเสื่อมต่ำกว่า 5000โคกก่อง รพ.สต.โคกก่อง
งบค่าเสื่อมต่ำกว่า5000โคกก่อง.xls
2017-08-17 11:26:08
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อมต่ำกว่า5000โคกก่อง.xls
4578
งบค่าเสื่อมปี 61 (ติดดาว) รพ.สต.บ้านดอนแคนใต้
งบค่าเสื่อม ปี 2561.xls
2017-08-17 10:59:33
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม ปี 2561.xls
4577
ส่งแผนงบค่าเสื่อม 61หนองลาดใต้ รพ.สต.หนองลาดใต้
งบค่าเสื่อมปี 61 หนองลาดใต้.xls
2017-08-17 10:52:46
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อมปี 61 หนองลาดใต้.xls
4576
ส่งแผนงบค่าเสื่อม รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว
แผนงบค่าเสื่อม 2561 รพ.สต.ดงขุมข้าว.xls
2017-08-17 10:32:20
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงบค่าเสื่อม 2561 รพ.สต.ดงขุมข้าว.xls
4575
สรุปนิเทศ จันธิดา
สรุปนิเทศนโยบายกระทรวง ปี 2560-600816-1330น.docx
2017-08-16 15:49:53
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปนิเทศนโยบายกระทรวง ปี 2560-600816-1330น.docx
4574
งบเสื่อมศสม.ร่มเกล้า ปี2561 ศสม.ร่มเกล้า 23816
งบเสื่อม ศสม.ร่มเกล้า 2561.xls
2017-08-16 15:35:29
ดาวน์โหลดเอกสารงบเสื่อม ศสม.ร่มเกล้า 2561.xls
4573
รายงานผล จันธิดา
รายงานผลงาน คตป..doc
2017-08-16 15:33:12
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลงาน คตป..doc
4572
รวมผลงาน จันธิดา
5.รวมผลงาน คตป..doc
2017-08-16 15:32:35
ดาวน์โหลดเอกสาร5.รวมผลงาน คตป..doc
4571
งบค่าเสื่อมปี 61 (ติดดาว) PCCศสม.สุขเกษม
งบค่าเสื่อม61 ติดดาวศสม.xls
2017-08-16 13:54:02
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม61 ติดดาวศสม.xls
4570
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์มีนาคม60.PDF
2017-08-16 13:44:27
ดาวน์โหลดเอกสารบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์มีนาคม60.PDF
4569
ราคากลาง ICT.pdf
2017-08-16 13:40:10
ดาวน์โหลดเอกสารราคากลาง ICT.pdf
4568
รวมแผนงบค่าเสื่อม ปี 61.xls
2017-08-16 13:37:24
ดาวน์โหลดเอกสารรวมแผนงบค่าเสื่อม ปี 61.xls
4567
ส่งผู้ช่วย ภุชพงษ์ PCC.สุขเกษม
แบบฟอร์มแผนงบค่าเสื่อมและงบประมานรายจ่ายใหม่.xls
2017-08-16 11:05:45
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มแผนงบค่าเสื่อมและงบประมานรายจ่ายใหม่.xls
4566
ครุภัณ์ ทับสอ ส่งพี่หน่อย ครับ รพ.สต. ทับสอ
งบค่าเสื่อม-ปี60-61.xls
2017-08-16 11:01:54
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม-ปี60-61.xls
4565
งบค่าเส่อม สิ่งก่อสร้าง ทับสอ รพ.สต. ทับสอ
แผนงบค่าเสื่อมและงบประมานรายจ่ายทับสอ61.xls
2017-08-16 10:59:02
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงบค่าเสื่อมและงบประมานรายจ่ายทับสอ61.xls
4564
แผนงบค่าเสื่อมปี 61 รพ.สต.พังขว้างใต้ รพ.สต.พังขว้างใต้
แผนงบค่าเสื่อมปี 61 รพ.สต.พังขว้างใต้.xls
2017-08-16 08:04:47
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงบค่าเสื่อมปี 61 รพ.สต.พังขว้างใต้.xls
4563
งบค่าเสื่อม61ส่วนที่ส่งCUP รพ.สต.โคกก่อง
ค่าเสื่อมโคกก่อง.61ส่วนที่ส่งCup.xls
2017-08-15 19:57:01
ดาวน์โหลดเอกสารค่าเสื่อมโคกก่อง.61ส่วนที่ส่งCup.xls
4562
ส่งแผนงบค่าเสื่อมปี 2561 รพ.สต.นาคำ ฉบับปรับปรุงใหม่ รพ.สต.นาคำ
งบค่าเสื่อมนาคำ ปี2561.xls
2017-08-15 15:43:19
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อมนาคำ ปี2561.xls
4561
สรุปแผนงบค่าเสื่อม ปีงบ 2561 ชุดที่ 2 ณัฐพล
รวมสรุปแผนค่าเสื่อม 2561 อ.เมืองสกลนคร หมวด 4 กรณีชิ้นละไม่ถึง 5000บาท.xls
2017-08-10 21:58:34
ดาวน์โหลดเอกสารรวมสรุปแผนค่าเสื่อม 2561 อ.เมืองสกลนคร หมวด 4 กรณีชิ้นละไม่ถึง 5000บาท.xls
4560
สรุปแผนงบค่าเสื่อม ปี 2561 ชุดที่ 1 ณัฐพล
รวมสรุปแผนค่าเสื่อม 2561 อ.เมืองสกลนคร หมวด 4.xls
2017-08-10 21:57:31
ดาวน์โหลดเอกสารรวมสรุปแผนค่าเสื่อม 2561 อ.เมืองสกลนคร หมวด 4.xls
4559
งบค่าเสื่อม ปี 2561 รพ สต บ้านม่วงลาย
งบค่่าเสื่อม61 ม่วงลาย.xls
2017-08-10 14:34:52
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่่าเสื่อม61 ม่วงลาย.xls
4558
ส่งแผนงบค่าเสื่อม 2561 คูสนาม คูสนาม
แผนงบค่าเสื่อม61 คูสนาม 10 สค2560.xls
2017-08-10 13:15:43
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงบค่าเสื่อม61 คูสนาม 10 สค2560.xls
4557
สรุปแผนงบค่าเสื่อม ปี งบ 2561่ล่าสุด ยังขาด นาคำและม่วงลาย ณัฐพล
สรุปแผนค่าเสื่อม 2561 อ.เมืองสกลนคร.xls
2017-08-08 23:33:26
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปแผนค่าเสื่อม 2561 อ.เมืองสกลนคร.xls
4556
สรุปแผนงบค่าเสื่อม ปี 2561 รพ.สต.หนองลาดใต้
งบค่าเสื่อ่มรพสต ดอนแคนใต้.xls
2017-08-08 15:34:15
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อ่มรพสต ดอนแคนใต้.xls
4555
สรุปแผนงบค่าเสื่อม ปี 2561 ณัฐพล
สรุปแผนค่าเสื่อม 2561 อ.เมืองสกลนคร.xls
2017-08-07 22:06:27
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปแผนค่าเสื่อม 2561 อ.เมืองสกลนคร.xls
4554
แผนปฏิบัติงานเยียมบ้านภาวะอุทกภัย60 อ.เมือง.xlsx
2017-08-03 10:25:38
ดาวน์โหลดเอกสารแผนปฏิบัติงานเยียมบ้านภาวะอุทกภัย60 อ.เมือง.xlsx
4553
รายงานโรคน้ำท่วม รพ.สต.โนนหอม รพ.สต.โนนหอม
แบบรายงานโรค น้ำท่วม รพ.สต.โนนหอม.xls
2017-08-02 18:09:46
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานโรค น้ำท่วม รพ.สต.โนนหอม.xls
4552
รง.อุทกภัย รพ.สต.พังขว้างใต้ รพ.สต.พังขว้างใต้
รง.อุทกภัยพังขว้างใต้.doc
2017-08-02 16:51:56
ดาวน์โหลดเอกสารรง.อุทกภัยพังขว้างใต้.doc
4551
รง.อุทกภัย.ศสม.ร่มเกล้า ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองร่มเกล้า
รง.การบริการเชิงรุก ศสม.ร่มเกล้า.doc
2017-08-02 16:23:14
ดาวน์โหลดเอกสารรง.การบริการเชิงรุก ศสม.ร่มเกล้า.doc
4550
ประเมินความสียหายอุทกภัยน้ำท่วมรพ.สต.ดอนแคนใต้ รพ.สต.ดอนแคนใต้
ประมาณการเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม รพสตดอนแคนใต้ ตำบลหนอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร.docx
2017-08-02 16:23:05
ดาวน์โหลดเอกสารประมาณการเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม รพสตดอนแคนใต้  ตำบลหนอง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร.docx
4549
รายงานโรคน้ำท่วม รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว
แบบรายงานโรค น้ำท่วม รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว.xls
2017-08-02 16:20:41
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานโรค น้ำท่วม รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว.xls
4548
ยืนยันชุมชนที่ได้รับผลกระทบและถูกน้ำท่วม นายสุวพันธุ์ คะโยธา
แบบสำรวจเชิงรุกงานอุทกภัย60 อ.เมือง (รพ.สต.ธาตุเชิงชุม).xlsx
2017-08-02 14:53:15
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจเชิงรุกงานอุทกภัย60 อ.เมือง (รพ.สต.ธาตุเชิงชุม).xlsx
4547
รายงานสถานการณ์ รพ.สต.ธาตุเชิงชุม 2 สค.60 นายสุวพันธุ์ คะโยธา
แบบสำรวจสถานการณ์การให้บริการเชิงรุก รพ.สต.ธาตุเชิงชุม(2สค.60).xls
2017-08-02 09:25:54
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจสถานการณ์การให้บริการเชิงรุก รพ.สต.ธาตุเชิงชุม(2สค.60).xls
4537
รายชื่อจนท.ร่วมกิจกรรม " Big Cleaning day " รพ.สต.นาคำ
รายชื่อจนท.ร่วมกิจกรรม Big Cleaning day.xls
2017-08-01 15:27:02
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อจนท.ร่วมกิจกรรม Big Cleaning day.xls
4536
รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day รพ.สต.ดงขุมข้าว รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว
รายชื่อร่วมกิจกรรมBig cleaning 2 สค.60รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว.xls
2017-08-01 14:17:11
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อร่วมกิจกรรมBig cleaning 2 สค.60รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว.xls
4535
รายงานอุทกภัย รพ.ส.ดอนแคนใต้ รพ.สต.ดอนแคนใต้
ประมาณการเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม รพสตดอนแคนใต้ ตำบลหนอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร.docx
2017-08-01 13:51:59
ดาวน์โหลดเอกสารประมาณการเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม รพสตดอนแคนใต้  ตำบลหนอง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร.docx
4534
แบบประเมินความเสียหายของเจ้าหน้าที่ รพสต.ดงมะไฟสามัคคี
แบบรายงานอุทกภัย2560.xls
2017-08-01 13:42:29
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานอุทกภัย2560.xls
4528
ส่งแบบรายงานความเสียหาย บ้าน จนท. นายสุวพันธุ์ คะโยธา
แบบรายงานอุทกภัย 2560 รพ.สต.ธาตุเชิงชุม.xls
2017-08-01 11:59:59
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานอุทกภัย 2560 รพ.สต.ธาตุเชิงชุม.xls
4518
แบบสำรวจความต้องการวัสดุทางแพทย์ตามเกณฑ์ติดดาว รพ.สต.ดงพัฒนา ดงพัฒนา
แบบสำรวจวัสดุทางการแพทย์ตามเกณฑ์ติดดาว รพ.สต.บ้านดงพัฒนา.xls
2017-07-31 11:29:50
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจวัสดุทางการแพทย์ตามเกณฑ์ติดดาว รพ.สต.บ้านดงพัฒนา.xls
4514
ส่งรายงานสำรวจผลกระทบจากอุทกภัย60 รพ.สต.พังขว้างใต้
แบบรายงานอุทกภัย จังหวัดสกลนคร ปี 2560.doc
2017-07-29 14:17:53
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานอุทกภัย จังหวัดสกลนคร ปี 2560.doc
4512
ส่งแผนงบค่าเส่ือมติดดาวใหม่ รพ.สต.เชียงเครือ
งบค่าเสื่อมติดดาว ๖๑ ใหม่.xls
2017-07-27 15:59:23
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อมติดดาว ๖๑ ใหม่.xls
4511
ส่งแผนงบค่าเสื่อม ปี ๖๑ รพ.สต.เชียงเครือ
แผนงบค่าเสื่อม 2561 รพ.สต.เชียงเครือโพธิ์ชัย.xls
2017-07-27 15:45:12
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงบค่าเสื่อม 2561 รพ.สต.เชียงเครือโพธิ์ชัย.xls
4509
ส่งแผนงบค่าเสื่อม ปี 2561 PCU นาเวง
แผนค่าเสื่อม ปี 2561 (นาเวง).xls
2017-07-27 12:41:26
ดาวน์โหลดเอกสารแผนค่าเสื่อม ปี 2561 (นาเวง).xls
4507
งบค่าเสื่อมติดดาว2561 05449
งบค่าเสื่อม ติดดาวหนองสนม2561.xls
2017-07-26 13:54:04
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม ติดดาวหนองสนม2561.xls
4506
แผนงบค่าเสื่อมทับสอ ปี2561 รพ.สต. ทับสอ
แผนงบค่าเสื่อมและงบประมานรายจ่ายทับสอ61.xls
2017-07-26 13:17:26
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงบค่าเสื่อมและงบประมานรายจ่ายทับสอ61.xls
4505
ส่งงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561 รพ.สต.ดงมะไฟ
แผนงบค่าเสื่อม ( งบบริการทางการแพทย์) ปี งบประมาณ 2561 รพ.สค.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ.xls
2017-07-26 13:00:20
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงบค่าเสื่อม ( งบบริการทางการแพทย์) ปี งบประมาณ 2561 รพ.สค.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ.xls
4504
ส่งแผนงบค่าเสื่อมปี 61 รพ.สต.หนองลาดใต้
งบค่าเสื่อมปี 61 หนองลาดใต้.xls
2017-07-26 10:09:06
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อมปี 61 หนองลาดใต้.xls
4503
งบค่าเสื่อม2561 05449
แผนงบค่าเสื่อม รพ.สต.หนองสนม 2561.xls
2017-07-25 17:38:52
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงบค่าเสื่อม รพ.สต.หนองสนม 2561.xls
4502
แบบสำรวจผู้ได้รับผลกระทบ 05449
แบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราวหนองสนม60.xls
2017-07-25 17:27:31
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราวหนองสนม60.xls
4501
แผนงบค่าเสื่อม61 รพ.สต.โคกเลาะ
แผนงบค่าเสื่อมและงบประมานรายจ่ายประจำปี 2561 รพ.สต.โคกเลาะ.xls
2017-07-25 17:15:38
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงบค่าเสื่อมและงบประมานรายจ่ายประจำปี 2561 รพ.สต.โคกเลาะ.xls
4500
ส่งงบค่าเสื่อม 61 รพ.สต.ท่าแร่
งบค่าเสื่อม ปี 61รพ.สต. ท่าแร่.xls
2017-07-25 16:31:31
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อม ปี 61รพ.สต. ท่าแร่.xls
4499
แบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราว รพ.สต.โนนหอม เพิ่มเติ่มครับ รพ.สต.โนนหอม
แบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราว-โนนหอม.xlsx
2017-07-25 14:24:14
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราว-โนนหอม.xlsx
4498
แบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราว รพ.สต.โนนหอม รพ.สต.โนนหอม
แบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราว-โนนหอม.rar
2017-07-25 14:08:16
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราว-โนนหอม.rar
4497
ส่งรายชื่่อ นวก.ที่ได้รับผลกระทบ กพ. รพ.สต.นาคำ
แบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราวรพ.สต.นาคำ.xlsx
2017-07-25 13:56:01
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราวรพ.สต.นาคำ.xlsx
4496
ส่งรายชื่อ นวก. รพ.สต.บ้านดอนแคนใต้ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลวนคร
แบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราว.xlsx
2017-07-25 13:43:59
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราว.xlsx
4495
แบบสำรวจผู้ได้รับผลกระทบ รพ.สต.พังขว้างใต้
แบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราว.xlsx
2017-07-25 13:32:46
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราว.xlsx
4494
แผนงบค่าเสื่อม61 รพ.สต.โคกก่อง
ค่าเสื่อมโคกก่อง..xls
2017-07-25 12:09:48
ดาวน์โหลดเอกสารค่าเสื่อมโคกก่อง..xls
4492
รายชื่อผู้ได้รับผลกระทบ มติ กพ คูสนาม คูสนาม
แบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับผลกระทบ คูสนาม 2560.xls.xlsx
2017-07-25 11:09:28
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับผลกระทบ คูสนาม 2560.xls.xlsx
4491
แบบสำรวจวัสดุทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามเกณฑ์ติดดาวปี 2560 รพ.สต.บ้านหนองไผ่
แบบสำรวจวัสดุทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามเกณฑ์ติดดาวปี 2560.xls
2017-07-25 10:58:04
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจวัสดุทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามเกณฑ์ติดดาวปี 2560.xls
4490
ส่งรายชื่อ นวก.ที่ได้รับผลกระทบ รพ.สต.หนองสนม
แบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราว รพ.สต.หนองสนม.xlsx
2017-07-25 10:20:11
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราว รพ.สต.หนองสนม.xlsx
4489
แบบสำรวจเจ้าหน้าที่ได้รับผลกระทบ รพ.สต.บ้านหนองไผ่
ผู้ได้รับกระทบจากมติ ก.พ..xls
2017-07-25 10:20:08
ดาวน์โหลดเอกสารผู้ได้รับกระทบจากมติ ก.พ..xls
4488
ส่งราชชื่อ ผลกระทบ นวก. ทับสอ รพ.สต. ทับสอ
สำรวจผลกระทบ นวก..xlsx
2017-07-25 10:05:47
ดาวน์โหลดเอกสารสำรวจผลกระทบ นวก..xlsx
4487
ที่ราชพัสดุ ทับสอ รพ.สต. ทับสอ
แบบสำรวจที่ราชพัสดุทับสอ.xlsx
2017-07-25 09:10:50
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจที่ราชพัสดุทับสอ.xlsx
4486
แบบสำรวจ จนท.ที่ได้รับผลกระทบ รพ.สต.บ้านนาขาม
สำรวจบุคลากรไดัรับผลกระทบ_รพ.สต.นาขาม.xlsx
2017-07-25 07:07:07
ดาวน์โหลดเอกสารสำรวจบุคลากรไดัรับผลกระทบ_รพ.สต.นาขาม.xlsx
4485
วัสดุทางการแพทย์ตามเกณฑ์ติดดาว 2560 รพ.สต.ท่าแร่
แบบสำรวจวัสดุทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามเกณฑ์ติดดาว ปี 2560 รพ.สต.ท่าแร่.xls
2017-07-25 06:47:27
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจวัสดุทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามเกณฑ์ติดดาว ปี 2560 รพ.สต.ท่าแร่.xls
4484
ส่งแบบสำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว รพ.สต.ม่วงลาย (แก้ไขใหม่ล่าสุดค่ะ) รพ.สต.ม่วงลาย
แบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราว(รพ.สต.ม่วงลาย)แก้ไขใหม่ค่ะ.xlsx
2017-07-24 21:49:43
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราว(รพ.สต.ม่วงลาย)แก้ไขใหม่ค่ะ.xlsx
4483
ส่งแบบสำรวจงบค่าเสื่อมติดดาว ปี ๖๑ รพ.สต.เชียงเครือ
แบบสำรวจงบค่าเสื่อมติดดาว 61 เชียงเครือ.xls
2017-07-24 16:22:30
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจงบค่าเสื่อมติดดาว 61 เชียงเครือ.xls
4482
ส่งแบบสำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว รพ.สต.เชียงเครือ รพ.สต.เชียงเครือ
แบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราว.xlsx
2017-07-24 16:04:44
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราว.xlsx
4481
ส่งแบบสำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว รพ.สต.ม่วงลาย รพ.สต.ม่วงลาย
แบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราว(รพ.สต.ม่วงลาย).xlsx
2017-07-24 15:57:37
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราว(รพ.สต.ม่วงลาย).xlsx
4480
ส่งที่ราชพัสดุ รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว
แบบรายงานการปกครองใช้ที่ราชพัสดุรพ.สต.ดงขุมข้าว.xlsx
2017-07-24 15:39:07
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานการปกครองใช้ที่ราชพัสดุรพ.สต.ดงขุมข้าว.xlsx
4479
รพ.สต.โคกก่อง ส่งแบบสำรวจ นวก.+จพ.สาธารณสุข
แบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราว.xlsx
2017-07-24 15:32:28
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราว.xlsx
4478
แบบรายงาน การปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ปี ๒๕๖๐ รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย
แบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ.xlsx
2017-07-24 15:31:22
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ.xlsx
4477
ส่งที่ราชพัสดุ รพ.สต.หนองลาดใต้
ที่ราชพัสดุ.xls
2017-07-24 15:31:20
ดาวน์โหลดเอกสารที่ราชพัสดุ.xls
4476
ส่งแบบรายงานการปกครอง รพสต โคกก่อง
แบบรายงานการปกครอง รพ สต โคกก่อง.xlsx
2017-07-24 15:30:28
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานการปกครอง รพ สต โคกก่อง.xlsx
4475
ส่งแผนงบค่าเสื่อม 61 รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย
แผนงบค่าเสื่อม ปี 61 หนองปลาน้อย.xls
2017-07-24 15:19:46
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงบค่าเสื่อม ปี 61 หนองปลาน้อย.xls
4474
ส่งแบบที่ราชพัสดุ 05449
แบบรายงานการปกครอง.หนองสนม.xls
2017-07-24 15:19:30
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานการปกครอง.หนองสนม.xls
4473
ใช้เปรียบเทียบราคา งบค่าเสื่อมในปีงบ 2561 ณัฐพล
แผนค่าเสื่อม 60 ส่วน90% จังหวัดสกลนคร _30 พย59.xlsx
2017-07-24 15:05:13
ดาวน์โหลดเอกสารแผนค่าเสื่อม 60 ส่วน90% จังหวัดสกลนคร _30 พย59.xlsx
4472
ที่ราชพัสดุ 2560 รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ 05445.xlsx
2017-07-24 14:35:50
ดาวน์โหลดเอกสารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ 05445.xlsx
4471
งบค่าเสื่อม รพ.สต.ธาตุเชิงชุม 2561 นายสุวพันธุ์ คะโยธา
ธาตุเชิงชุม.xls
2017-07-24 14:31:57
ดาวน์โหลดเอกสารธาตุเชิงชุม.xls
4470
ส่งแผนงบเสื่อมปี 2561 รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว
แผนงบค่าเสื่อม 2561 รพ.สต.ดงขุมข้าว.xls
2017-07-24 14:27:22
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงบค่าเสื่อม 2561 รพ.สต.ดงขุมข้าว.xls
4469
แบบสำรวจความต้องการตามเกณฑ์รายรพ.สต.ติดดาว รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
05445.xls
2017-07-24 13:58:12
ดาวน์โหลดเอกสาร05445.xls
4468
สำรวจ นวก/จพ. รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
แบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราว.xlsx
2017-07-24 13:41:36
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราว.xlsx
4467
แบบสำรวจวัสดุทางการแพทย์ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว รพ สต.นาคำ ปี 2561 รพ.สต.นาคำ
แบบสำรวจความต้องการตามเกณฑ์รายรพ.สต.ติดดาว นาคำ.xls
2017-07-24 11:26:23
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจความต้องการตามเกณฑ์รายรพ.สต.ติดดาว นาคำ.xls
4466
งบค่าเสื่อม ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว รพ.สต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ
แบบสำรวจวัสดุทางการแพทย์สำหรับ รพ.สต.ดงมะไฟ ปี61.xls
2017-07-23 10:41:38
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจวัสดุทางการแพทย์สำหรับ รพ.สต.ดงมะไฟ ปี61.xls
4465
งบค่าเสื่อมตามเกณฑ์ติดดาว รพ.สต.พังขว้างใต้ รพ.สต.พังขว้างใต้
แบบสำรวจวัสดุการแพทย์ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว รพ.สต.พังขว้างใต้.xls
2017-07-22 21:58:30
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจวัสดุการแพทย์ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว รพ.สต.พังขว้างใต้.xls
4464
งบค่าเสื่อมตามเกณฑ์ติดดาวโคกก่อง รพ.สต.โคกก่อง
งบค่าเสื่อมตามเกณฑ์ติดดาว.xls
2017-07-21 11:12:13
ดาวน์โหลดเอกสารงบค่าเสื่อมตามเกณฑ์ติดดาว.xls
4463
ส่งแบบสำรวจครุภัณฑ์งบค่าเสื่อมตามเกณฑ์ติดดาว รพ.สต.บ้านนาขาม
แผนของบค่าเสื่อม _ครุภัณฑ์การแพทย์ ปี 61(รพ.สต.บ้านนาขาม).xls
2017-07-21 10:11:08
ดาวน์โหลดเอกสารแผนของบค่าเสื่อม _ครุภัณฑ์การแพทย์ ปี 61(รพ.สต.บ้านนาขาม).xls
4462
แบบสำรวจครุภัณฑ์งบค่าเสื่อมตามเกณฑ์ติดดาว ปี ๖๑ รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย
แผนงบค่าเสื่องตามเกณฑ์ติดดาว ๖๑ หนองปลาน้อย.xls
2017-07-20 18:08:51
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงบค่าเสื่องตามเกณฑ์ติดดาว ๖๑ หนองปลาน้อย.xls
4461
แบบสำรวจครุภัณฑ์อิงเกณฑ์5ดาว คูสนาม คูสนาม
แบบสำรวจครุภัณฑ์อิงรพสต ติดดาว ปี 2561คูสนาม.xls
2017-07-20 14:46:35
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจครุภัณฑ์อิงรพสต ติดดาว ปี 2561คูสนาม.xls
4460
งบค่าเสื่อมติดดาว รพ.สต.บ้านแมด
แผนของบค่าเสื่อม ปี 61 _ติดดาว (รพ.สต.บ้านแมด).xls
2017-07-20 13:46:23
ดาวน์โหลดเอกสารแผนของบค่าเสื่อม ปี 61 _ติดดาว (รพ.สต.บ้านแมด).xls
4459
งบค่าเสื่อมเกณฑ์ติดดาว ทับสอ รพ.สต. ทับสอ
ครุภัณ ติดดาว60.xls
2017-07-20 11:45:37
ดาวน์โหลดเอกสารครุภัณ ติดดาว60.xls
4458
งบค่าเสื่อมเกณฑ์ติดดาว ปี 60 รพ.สต.ฮางโฮง
งบลงทุนปี 60.xls
2017-07-20 11:17:13
ดาวน์โหลดเอกสารงบลงทุนปี 60.xls
4457
แบบสำรวจวัสดุทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามเกณฑ์ติดดาว ปี2561 ลาดกะเฌอ รพ.สต.ลาดกะเฌอ
แบบสำรวจวัสดุทางการแพทย์สำหรับ รพสต เกณฑ์ติดดาว.xls
2017-07-20 10:05:03
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจวัสดุทางการแพทย์สำหรับ รพสต เกณฑ์ติดดาว.xls
4456
งบค่าเสื่อม เกณฑ์ติดดาว รพ.สต.โนนหอม
แบบสำรวจตามเกณฑ์ติดดาว.xls
2017-07-19 16:11:00
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจตามเกณฑ์ติดดาว.xls
4455
ส่งแบบสำรวจคุรุภัณฑ์ ศสม.สุขเกษม PCC.สุขเกษม
สำรวจครุภัณฑ์ ปี 2560.xls
2017-07-19 14:50:28
ดาวน์โหลดเอกสารสำรวจครุภัณฑ์ ปี 2560.xls
4454
แบบสำรวจวัสดุทางการแพทย์สำหรับ รพ.สต.ดอนแคนใต้ ตามเกณฑ์ติดดาวปี 2560 รพ.สต.ดอนแคนใต้
แบบสำรวจวัสดุทางการแพทย์สำหรับ รพ.สต.ดอนแคนใต้ ตามเกณฑ์ติดดาวปี 2560.rar
2017-07-19 11:43:14
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจวัสดุทางการแพทย์สำหรับ รพ.สต.ดอนแคนใต้ ตามเกณฑ์ติดดาวปี 2560.rar
4453
แบบสำรวจครุภัณฑ์ทางการเเพทย์ รพ.สต.หนองลาดใต้ งบค่าเสื่อมปี 2561 รพ.สต.หนองลาดใต้
แบบสำรวจครุภัณฑ์ทางการแพทย์รพ.สต.หนองล่าดใต้.xls
2017-07-19 11:29:01
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจครุภัณฑ์ทางการแพทย์รพ.สต.หนองล่าดใต้.xls
4452
แบบสำรวจครุภัณฑ์ทางการเเพทย์ งบค่าเสื่อมปี 2561 pcu นาเวง PCU นาเวง
แบบสำรวจครุภัณฑ์ทางการเเพทย์ งบค่าเสื่อมปี 2561 pcu นาเวง.xls
2017-07-19 11:18:06
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจครุภัณฑ์ทางการเเพทย์ งบค่าเสื่อมปี 2561  pcu นาเวง.xls
4451
ส่งข้อมูลงบค่าเสื่อม 60 รพ.สต.บ้านโคกเลาะ
งบเสื่อม 60.xls
2017-07-18 17:24:31
ดาวน์โหลดเอกสารงบเสื่อม 60.xls
4450
สมัครใช้งาน HDC คูสนาม
สมัครใช้งาน HDC.คูสนาม.xls
2017-07-18 17:13:01
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครใช้งาน HDC.คูสนาม.xls
4449
วัสดุ+ครุภัณฑ์การแพทย์เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ศสม.ร่มเกล้า (23816)
วัสดุการแพทย์ ศสม.ร่มเกล้า.xls
2017-07-18 16:01:39
ดาวน์โหลดเอกสารวัสดุการแพทย์ ศสม.ร่มเกล้า.xls
4448
รง.การปกครอง ดูแล ที่ราชพัสดุ 2560 รพ.สต.ท่าแร่
แบบรายงานการปกครอง รพ.สต.ท่าแร่.xlsx
2017-07-18 09:50:05
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานการปกครอง รพ.สต.ท่าแร่.xlsx
4447
แบบรายงานการปกครอง ดูแลบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ รพ.สต.ดงมะไฟ
แบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ทีราชพัสดุ รพ.สต.ดงมะไฟ.xlsx
2017-07-17 18:31:08
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ทีราชพัสดุ รพ.สต.ดงมะไฟ.xlsx
4446
ส่งข้อมูลที่ราชพัสดุ รพ.สต.พังขว้างใต้
แบบรายงานการปกครอง ที่ราชพัสดุ 60 รพ.สต.พังขว้างใต้.xlsx
2017-07-17 15:49:15
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานการปกครอง ที่ราชพัสดุ 60 รพ.สต.พังขว้างใต้.xlsx
4445
แบบสำรวจครุภัณฑ์ทางการเเพทย์ภาพรวมอำเภอ งบค่าเสื่อมปี 2561 ณัฐพล
แบบสำรวจงบค่าเสื่อม ภาพรวมของอำเภอ.xls
2017-07-17 15:08:10
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจงบค่าเสื่อม ภาพรวมของอำเภอ.xls
4444
ส่งรายงานการปกครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ รพ.สต.ดอนแคนใต้
รพ.สต.บ้านดอนแคนใต้.pdf
2017-07-17 15:01:03
ดาวน์โหลดเอกสารรพ.สต.บ้านดอนแคนใต้.pdf
4443
ข้อมูลที่ราชพัสดุม่วงลาย2560 ธวัชชัย 0895779478
ม่วงลาย.xlsx
2017-07-17 14:29:06
ดาวน์โหลดเอกสารม่วงลาย.xlsx
4442
ข้อมูลที่ราชพัสดุ ดงพัฒฯา
แบบรายงานการบำรุง ดูแลรักษาทีราชพัสดุ.xls
2017-07-17 14:14:04
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานการบำรุง ดูแลรักษาทีราชพัสดุ.xls
4441
ข้อมูลราชพัสดุ รพ.สต.โนนหอม
ที่ราชพัสดุ.xls
2017-07-17 14:07:06
ดาวน์โหลดเอกสารที่ราชพัสดุ.xls
4440
รายงานการใช้ที่ราชพัสดุ รพ.สต.นาคำ
แบบรายงานการปกครอง.xlsx
2017-07-17 13:14:59
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานการปกครอง.xlsx
4439
แบบรายงานการปกครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ รพ.สต.บ้านแมด
แบบรายงานการปกครอง (รพ.สต.บ้านแมด).xlsx
2017-07-17 12:20:48
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานการปกครอง (รพ.สต.บ้านแมด).xlsx
4438
รายงานการใช้ที่ราชพัสดุ คูสนาม คูสนาม
แบบรายงานการปกครอง รพ สต คูสนาม .xls
2017-07-17 11:11:43
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานการปกครอง รพ สต คูสนาม .xls
4437
ส่งรายงานการใช้ที่ราชพัสดุ รพ.สต.เชียงเครือ
แบบ ธร.3801_60.xls
2017-07-17 11:02:50
ดาวน์โหลดเอกสารแบบ ธร.3801_60.xls
4436
ส่งงานราชพัสดุ รพ.สต.บ้านหนองไผ่
ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ.xls
2017-07-17 10:40:02
ดาวน์โหลดเอกสารผู้ใช้ที่ราชพัสดุ.xls
4435
แบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ประจำปี พ.ศ...2560 รพ.สต.บ้านนาขาม
ที่ราชพัสดุ 2560.xls
2017-07-17 09:19:46
ดาวน์โหลดเอกสารที่ราชพัสดุ 2560.xls
4434
แบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2560 นายสุวพันธุ์ คะโยธา
แบบรายงานการปกครอง.xls
2017-07-17 08:36:20
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานการปกครอง.xls
4433
แบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2560 รพสต ลาดกะเฌอ รพ.สต.ลาดกะเฌอ
แบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2560.xls
2017-07-15 11:40:02
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2560.xls
4432
ตัวอย่างรายละเอียดแฟ้มครอบครัว ณัฐพล
รายละเอียดแฟ้มพับใส่ เอกสารแฟ้มครอบครัว.docx
2017-07-14 16:01:42
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดแฟ้มพับใส่ เอกสารแฟ้มครอบครัว.docx
4431
เเบบสำรวจครุภัณฑ์ทางการเเพทย์ เเละวัสดุทางการเเพทย์ ปี 2561 ใช้งบค่าเสื่อม ณัฐพล
แบบสำรวจค่าเสื่อม ปี61.xls
2017-07-14 15:50:00
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจค่าเสื่อม ปี61.xls
4430
9 9
ข้อมูลลูกจ้าง60.xls
2017-07-14 09:09:28
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้าง60.xls
4428
ส่งข้อมูล รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.1000_manit_05450 เชียงเครือ.xls
2017-06-26 19:36:29
ดาวน์โหลดเอกสารรพ.สต.1000_manit_05450 เชียงเครือ.xls
4304
รายชื่อ พยาบาล อ เมือง มาลัย
ข้อมูลพยาบาล cup เมือง.xlsx
2017-04-26 13:48:00
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลพยาบาล cup เมือง.xlsx
4302
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน จันธิดา
ใบลาพักผ่อน.doc
2017-04-20 11:16:46
ดาวน์โหลดเอกสารใบลาพักผ่อน.doc
4276
9 9
รายชื่อผู้ดูแลระบบ Admin โปรแกรม Happinometer อ.เมือง.xlsx
2017-04-12 14:10:10
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้ดูแลระบบ Admin โปรแกรม Happinometer อ.เมือง.xlsx
4274
9 9
การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 59.doc
2017-04-12 12:44:12
ดาวน์โหลดเอกสารการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 59.doc
4269
จุดเสี่ยงอบัติเหตุปี 60 รพ.สต.หนองลาดใต้
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุุปี 60.xls
2017-04-03 10:28:00
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงอุบัติเหตุุปี 60.xls
4268
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 60 รพ.สต.พังขว้างใต้
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ รพ.สต.พังขว้างใต้.xls
2017-03-30 13:01:06
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ รพ.สต.พังขว้างใต้.xls
4266
ส่งจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ60 ร.พ.สต.ดงมะไฟ
จุดเสี่ยง อุบัติเหตุ ทางจราจร รพ.สต.ดงมะไฟ ปี 2560.xls
2017-03-29 16:06:30
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยง อุบัติเหตุ ทางจราจร รพ.สต.ดงมะไฟ ปี 2560.xls
4261
จุดอุบัติเหตุ ดงมะไฟสามัคคี
อุบัติเหตุ ดงมะไฟสามัคคี.xls
2017-03-29 13:19:12
ดาวน์โหลดเอกสารอุบัติเหตุ ดงมะไฟสามัคคี.xls
4255
ส่งจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ๖๐ รพ.สต.เชียงเครือ
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ๖๐.xls
2017-03-29 11:10:53
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ๖๐.xls
4243
จุดเสี่ยง RTI ตำบลท่าแร่ ปิยะฉัตร
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (RTI) พื้นที่ตำบลท่าแร่ ปีงบประมาณ 2560.xls
2017-03-29 10:10:19
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (RTI) พื้นที่ตำบลท่าแร่ ปีงบประมาณ 2560.xls
4238
รายงานจุดเสี่ยง รพ.สต.ดอนแคนใต้
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 2560.xls
2017-03-29 09:54:27
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 2560.xls
4233
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุดงพัฒนา ดงพัฒนา
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ดงพัฒนาปี 60.xls
2017-03-29 09:00:02
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ดงพัฒนาปี 60.xls
4230
แผนออกหน่วยปฐม ๙ วัด วันสงกรานต์ มาลัย
รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงานออกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ที่วัดในเขตอำเภอเมืองสกลนคร.docx
2017-03-29 07:01:20
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงานออกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ที่วัดในเขตอำเภอเมืองสกลนคร.docx
4227
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุรพสต.หนองไผ่ เทา
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ รพสต.หนองไผ่.xls
2017-03-28 10:42:52
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ รพสต.หนองไผ่.xls
4226
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 2560 ศิริพร
จุดเสี่ยงฮางโฮง.xls
2017-03-28 10:15:28
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงฮางโฮง.xls
4225
จุดเสี่ยง อุบัติเหตุ คูสนาม คูสนาม
แบบจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ อ.เมือง 60.xls
2017-03-28 10:10:24
ดาวน์โหลดเอกสารแบบจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ อ.เมือง 60.xls
4224
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 60 รพ.สต.นาคำ รพ.สต.นาคำ
จุดเสี่ยง อุบัติเหตุ ปี 60.xls
2017-03-27 20:34:24
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยง อุบัติเหตุ ปี 60.xls
4223
รง.จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 60 (ดงขุมข้าว) วรรณิษา ตั้งจันทร
แบบจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (ดงขุมข้าว) 60.xls
2017-03-27 15:53:48
ดาวน์โหลดเอกสารแบบจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (ดงขุมข้าว) 60.xls
4222
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 60 รพ.สต.บ้านแมด
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ตำบลดงชน.xls
2017-03-27 15:38:15
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ตำบลดงชน.xls
4221
จุดเสี่ยงปี 2560 รพ.สต.ธาตุเชิงชุม นายสุวพันธุ์ คะโยธา
จุดเสี่ยงปี 2560 รพ.สต.ธาตุเชิงชุม.xls
2017-03-27 15:29:26
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงปี 2560 รพ.สต.ธาตุเชิงชุม.xls
4220
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 2560 รพ.สต. บ้านลาดกะเฌอ
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 60.xls
2017-03-27 15:00:59
ดาวน์โหลดเอกสารจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 60.xls
4219
9 9
แบบจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ อ.เมือง 60.xls
2017-03-27 14:52:19
ดาวน์โหลดเอกสารแบบจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ อ.เมือง 60.xls
4201
KPIจังหวัดหมวด ๕ ติดดาว 60.docx
2017-03-20 11:51:50
ดาวน์โหลดเอกสารKPIจังหวัดหมวด ๕ ติดดาว 60.docx
4200
04.แบบฟอร์มเสนอ R2R_sakon.docx
2017-03-20 11:51:35
ดาวน์โหลดเอกสาร04.แบบฟอร์มเสนอ R2R_sakon.docx
4199
03.แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง_sakon.docx
2017-03-20 11:51:15
ดาวน์โหลดเอกสาร03.แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง_sakon.docx
4198
02.แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการในชุม.doc
2017-03-20 11:51:02
ดาวน์โหลดเอกสาร02.แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการในชุม.doc
4197
01.แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ_sakon.doc
2017-03-20 11:50:49
ดาวน์โหลดเอกสาร01.แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ_sakon.doc
4194
Flow ไข้เลือดออก อ.เมือง60.doc
2017-03-20 10:25:16
ดาวน์โหลดเอกสารFlow ไข้เลือดออก อ.เมือง60.doc
4192
Flow อุบัติเหตุ60.doc
2017-03-19 15:44:32
ดาวน์โหลดเอกสารFlow อุบัติเหตุ60.doc
4191
flow LTC60.doc
2017-03-19 15:44:14
ดาวน์โหลดเอกสารflow LTC60.doc
4181
แบบประเมิน พกส. จันธิดา
แบบประเมินพกส.xls
2017-03-15 16:12:38
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินพกส.xls
4153
แบบติดดาว Profile 2560 สกลนคร.docx
2017-03-11 09:37:05
ดาวน์โหลดเอกสารแบบติดดาว Profile 2560 สกลนคร.docx
4117
เกณฑ์ประเมินติดดาว ปี 2560 จันธิดา
7.rar
2017-02-08 11:29:33
ดาวน์โหลดเอกสาร7.rar
4115
วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จันธิดา
กุมภาพันธ์ 60.doc
2017-02-05 23:23:16
ดาวน์โหลดเอกสารกุมภาพันธ์ 60.doc
4090
9 9
แบบแผน Plainfin60.xls
2017-02-02 10:20:35
ดาวน์โหลดเอกสารแบบแผน Plainfin60.xls
4089
แบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว หมวด4 อานนท์
สมุดงาน2 รพ.สต ติดดาว.xlsx
2017-02-02 10:12:38
ดาวน์โหลดเอกสารสมุดงาน2 รพ.สต ติดดาว.xlsx
4088
R2R CUPเมือง จุฑาวดี
R2R CUP เมือง.xlsx
2017-02-02 08:49:50
ดาวน์โหลดเอกสารR2R CUP เมือง.xlsx
4087
แบบประเมิน รพ.สต.ติดดาวปี 2560 หมวด1 ฤทัยรัตน์
แบบประเมิน รพ.สต.ติดดาวปี 2560 หมวดที่1.xlsx
2017-02-01 09:18:32
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน รพ.สต.ติดดาวปี 2560 หมวดที่1.xlsx
4085
ร่างแบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว หมวด1 สุวนันท์
สมุดงาน2.xlsx
2017-01-31 14:32:51
ดาวน์โหลดเอกสารสมุดงาน2.xlsx
4084
แบบประเมินหมวด 3 ธิดามาศ ยะภักดี
แบบประเมิน หมวด3.xlsx
2017-01-31 11:02:49
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน หมวด3.xlsx
4083
หมวดที่ 4 การดูแลบริการสุขภาพที่บ้าน,SRRT,(Self Caer) อรอนงค์ สกุลศรี
ร่าง.xlsx
2017-01-31 10:27:28
ดาวน์โหลดเอกสารร่าง.xlsx
4082
หมวดที่ 4 ER, ANC, แผนไทย, ทันตกรรม จุฑาวดี
งานคุณภุชพงศ์.xlsx
2017-01-31 10:24:07
ดาวน์โหลดเอกสารงานคุณภุชพงศ์.xlsx
4080
แผนการเงินการคลังและแผนการจัดหาวัสดุปี 2560 รพ.สต.ลาดกะเฌอ
แผนการเงินปี 2560.rar
2017-01-30 12:01:23
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงินปี 2560.rar
4079
9 9
รวมแผนค่าเสื่อม 60 ส่วน90% จังหวัดสกลนคร _30 พย59.xlsx
2017-01-30 11:56:15
ดาวน์โหลดเอกสารรวมแผนค่าเสื่อม 60 ส่วน90% จังหวัดสกลนคร _30 พย59.xlsx
4054
แบบฟอร์มรายงาน DHS จันธิดา
แบบฟอร์มรายงาน DHS 2560.xlsx
2017-01-25 11:41:46
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มรายงาน DHS 2560.xlsx
4053
ขอเชิญผอก.รพ.สต.ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บและนำส่งสิ่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น 4 อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด รพศ.สกลนคร คุณขนิษฐา ชินบุตร
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม IMG.pdf
2017-01-24 08:04:45
ดาวน์โหลดเอกสารขอเชิญเข้าร่วมอบรม IMG.pdf
4052
ขั้นตอนการรับบริการรักษาพยาบาล รพ.สต.นาคำ
ขั้นตอนการรับบริการรักษาพยาบาล รพสตนาคำ.docx
2017-01-23 16:42:50
ดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนการรับบริการรักษาพยาบาล รพสตนาคำ.docx
4038
9 9
ค่่าเสื่อม 60 cup เมือง--ร ายชื่อกรรมการ.xls
2017-01-16 13:04:26
ดาวน์โหลดเอกสารค่่าเสื่อม 60 cup เมือง--ร ายชื่อกรรมการ.xls
4008
9 9
แผนพัฒนาบุคลากร สสอ.เมือง ปี2560.xls
2016-12-16 13:06:10
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร สสอ.เมือง ปี2560.xls
4007
เรียน เจ้าหน้าที่รพ.สต.ทุกท่าน รับชุดตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ชั้น 2 รพศ.สน. พร้อมดูตารางการตรวจสุขภาพที่แนบไฟล์มาให้ทุกรพ.สต. คุณกฤษณา นาสูงชน
ตรวจสุขภาพประจำปี2560IMG.pdf
2016-12-15 09:18:15
ดาวน์โหลดเอกสารตรวจสุขภาพประจำปี2560IMG.pdf
4006
สรุปการประชุม E-meeting อี๊ด
ประชุม E-meeting.docx
2016-12-14 15:55:03
ดาวน์โหลดเอกสารประชุม E-meeting.docx
4002
9 9
แบบรายการภาษีปี 2559.xls
2016-12-09 10:43:21
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายการภาษีปี 2559.xls
4000
แบบสำรวจและรายงานผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จันธิดา
แบบรายงานผลการแก้ไขปัญหา.xlsx
2016-12-09 09:26:51
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานผลการแก้ไขปัญหา.xlsx
3997
แผนการเงินCUPเมือง 2560 ส่ง สสจ.สน.xls
2016-12-07 10:36:52
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการเงินCUPเมือง 2560 ส่ง สสจ.สน.xls
3898
เกณฑ์ติดดาวประเทศ 2560 จันธิดา
1.rar
2016-11-18 15:28:46
ดาวน์โหลดเอกสาร1.rar
3818
ร่างคำสั่ง DHML_DHF ภูวนาถ
คำสั่งDHML_DHF.doc
2016-11-05 09:27:30
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งDHML_DHF.doc
3809
สรุปการจัดทำแผนของบค่าบริการ จันธิดา
สรุปการจัดทำแผนของบค่าบริการทางการแพทย์ 1.xls
2016-11-01 06:25:16
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปการจัดทำแผนของบค่าบริการทางการแพทย์ 1.xls
3808
ส่งไฟล์ ตรวจสอบพัสดุขอจำหน่าย 2559 ล่าสุด 31 ตค 59 เวลา 1455 น. นิติศักดิ์
จำหน่ายครุภัณฑ์เมืองสกลนคร2559 ตัวใหม่ 31 ตค 59 เวลา 1455 น.xls
2016-10-31 14:57:37
ดาวน์โหลดเอกสารจำหน่ายครุภัณฑ์เมืองสกลนคร2559 ตัวใหม่ 31 ตค 59 เวลา 1455 น.xls
3807
ส่งสรุปผลการตรวจสอบพัสดุที่จะจำหน่าย ปี 2559 นิติศักดิ์
จำหน่ายครุภัณฑ์เมืองสกลนคร2559.xls
2016-10-31 08:55:34
ดาวน์โหลดเอกสารจำหน่ายครุภัณฑ์เมืองสกลนคร2559.xls
3806
โครงการประชุมสภา ปี ๒๕๖๐ สมปอง
โครงการประชุมสภาสุขภาพเมืองสกลนคร ปี ๒๕๕๘.doc
2016-10-28 16:38:56
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการประชุมสภาสุขภาพเมืองสกลนคร ปี ๒๕๕๘.doc
3669
แผน pcc จันธิดา
3.pdf
2016-08-25 11:36:30
ดาวน์โหลดเอกสาร3.pdf
3668
ระบบปฐมภูมิ จันธิดา
2.pdf
2016-08-25 11:35:42
ดาวน์โหลดเอกสาร2.pdf
3667
แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ จันธิดา
1.pdf
2016-08-25 11:33:56
ดาวน์โหลดเอกสาร1.pdf
3666
ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเรื่อง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง นพ.สุรพล ฉากครบุรี
ขอเชิญคุณวรรณพร พึ่งวร (เข้าร่วมประชุม )IMG.pdf
2016-08-24 15:15:46
ดาวน์โหลดเอกสารขอเชิญคุณวรรณพร พึ่งวร (เข้าร่วมประชุม )IMG.pdf
3665
เรื่อง แก้ไขคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว แพทย์แผนไทย รพ.สต.ขมิ้น, รพ.สต.นาคำ คุณสิปาง กิจจะ
แก้ไขคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว แพทย์แผนไทย IMG.pdf
2016-08-23 11:04:07
ดาวน์โหลดเอกสารแก้ไขคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว แพทย์แผนไทย IMG.pdf
3649
Primary Care Cluster จันธิดา
Primary Care Cluster 25590816.pdf
2016-08-17 14:18:17
ดาวน์โหลดเอกสารPrimary Care Cluster 25590816.pdf
3648
ทิศทางประเทศไทย จันธิดา
ทิศทางประเทศไทย 150816.pdf
2016-08-17 13:49:07
ดาวน์โหลดเอกสารทิศทางประเทศไทย 150816.pdf
3643
การจัดเครือข่ายบริการปฐมภูมิ จันธิดา
แบบสำรวจข้อมูล การจัดตั้ง PCC60.xls
2016-08-15 11:28:17
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจข้อมูล การจัดตั้ง PCC60.xls
3642
9 9
แบบรายงานวาตภัย.doc
2016-08-13 14:11:07
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานวาตภัย.doc
3632
แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจ จันธิดา
แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน1.doc
2016-07-14 15:43:32
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน1.doc
3607
ทิศทางการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข จันธิดา
แก้ไข1สสอ 22 มิย59.pdf
2016-06-26 11:04:17
ดาวน์โหลดเอกสารแก้ไข1สสอ 22 มิย59.pdf
3576
ขอส่งรายงานลูกจ้างชั่วคราวฉบับจริง รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี
Wed44159 (1).xls
2016-06-09 15:25:51
ดาวน์โหลดเอกสารWed44159 (1).xls
3568
(แก้ไข)ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รพ.สต.หนองลาดใต้ ชินกร รวมธรรม
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน).xls
2016-06-08 11:03:01
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน).xls
3551
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จันธิดา
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.xls
2016-06-02 13:45:21
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.xls
3522
9 9
แบบรายงานวาตภัย.doc
2016-05-13 09:36:58
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานวาตภัย.doc
3398
ปรับ รพศ.สน. เรื่อง ระบบจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ และ Central supply ค่ะ piyachut
กระบวนการทำงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เมืองสกลนครโมเดล 2003.doc
2016-04-23 17:43:10
ดาวน์โหลดเอกสารกระบวนการทำงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เมืองสกลนครโมเดล 2003.doc
3392
เรียน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่ง กรุณาดาวโหลดไฟล์ที่แนบไปให้นี้ เพื่อเป็นเอกสารให้การจัดการเส้นทางขยะติดเชื้อ นายเดชศร เลิศไธสงค์
PDF เส้นทางและการจัดการขยะ cup เมือง.pdf
2016-04-21 16:08:25
ดาวน์โหลดเอกสารPDF เส้นทางและการจัดการขยะ cup เมือง.pdf
3249
9 9
คำสั่ง FCT จนท.สสอ.เมือง.doc
2016-03-11 16:30:59
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง FCT จนท.สสอ.เมือง.doc
2823
อัตราค่าบริการห้องพิเศษ รพ.สกลนคร คุณสิปาง กิจจะ
img018.pdf
2015-06-08 11:15:26
ดาวน์โหลดเอกสารimg018.pdf
2814
คำสั่งแต่งตั้งทีมหมอครอบครัว จันธิดา
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการFCT (2).doc
2015-05-21 09:57:40
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการFCT (2).doc
2810
แนวทางระบบการจัดการสุขภาพ 1 จันธิดา
แนวทางจัดการระบบสุขภาพ.doc
2015-05-15 13:18:08
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางจัดการระบบสุขภาพ.doc
2757
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศในเครือข่าย cup เมืองสกลนคร รพ.สน. จันธิดา
คำสั่ง รพ.สน..pdf
2015-04-20 13:26:28
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง รพ.สน..pdf
2584
9 9
คำสั่งแพทย์.pdf
2015-03-03 16:37:40
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแพทย์.pdf
2572
แนวทางการควบคุมครุภัณฑ์ค่ำกว่าเกณฑ์ นิติศักดิ์
แนวทางการปฏิบัติครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์.pdf
2015-02-20 09:12:27
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการปฏิบัติครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์.pdf
2544
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร จันธิดา
ใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2015-01-23 14:32:13
ดาวน์โหลดเอกสารใบเบิกการศึกษาบุตร.doc
2195
ระเบียบโรงพยาบาลสกลนครว่าด้วยอัตราค่าบริการห้องพิเศษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 อุดม
458.pdf
2014-08-15 11:30:57
ดาวน์โหลดเอกสาร458.pdf
2146
ระเบียบการเขียนค่าใช้จ่ายเบิกในโครงการของ รพ.สน. กิ่งก้อย
9.pdf
2014-07-21 13:49:51
ดาวน์โหลดเอกสาร9.pdf
2025
ฉลากช่วยที่ใช้ในงาน รพ.สต.ติดดาว งานเภสัชโรงพยาบาลสกลสาขา1
ฉลากช่วย.rar
2014-04-09 14:30:14
ดาวน์โหลดเอกสารฉลากช่วย.rar
1444
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ กิ่งก้อย
แนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
2013-09-23 12:42:31
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางในการประเมินความพึงพอใจ.rar
1443
แบบสอบถาม ความพึงพอใจในงาน กิ่งก้อย
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
2013-09-23 12:41:16
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจในงานฯ.pdf
878
แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นูู๋กิ่งก้อย
20.zip
2013-02-01 15:01:42
ดาวน์โหลดเอกสาร20.zip

ผู้ส่ง :

ใส่ข้อความ:

แนบไฟล์: