สถานีอนามัยบ้านพังขว้างใต้ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร.042-743797

ข้อมูลทั่วไป

ประชากรในเขตรับผิดชอบ ............ คน ชาย.......คน หญิง........คน

จำนวนครอบครัว...............ครอบครัว จำนวนหลังคาเรือน...............หลังคาเรือน

มีจำนวนหมู่บ้านรับผิดชอบทั้งหมด ........... หมู่บ้าน

1

2

3

4

5

 

บุคลากรประจำสถานีอนามัย

1 นางเอื้อมพร หนาดคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 6

 

 

 โทร.
01-7086893

2 นางภิรมย์ ภาระเวช พยาบาลวิชาชีพ 6

โทร.
01-9653191

3 นางนวพรรณ วงศาพาน นักวิชาการสาธารณสุข 5

 

 โทร.
05-8521636

4 นางธฤฏวัน อุเทศ พยาบาลวิชาชีพ 7
โทร.
09-5691783

5 นางนิรพิศ ฤทธิ์ฤาชัย ผู้ช่วยเหลือคนไข้
 6 นายขจรศักดิ์ เพียรพัง พนักงานขับรถ


โทร.07-2156888

7 นางรุ่ง กรมแสง คนงาน  

กลุ่มสถานีอนามัยที่ 6