สถานีอนามัยหนองปลาน้อย ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร.042-756370
ข้อมูลทั่วไป

ประชากรในเขตรับผิดชอบ ............ คน ชาย.......คน หญิง........คน

จำนวนครอบครัว...............ครอบครัว จำนวนหลังคาเรือน...............หลังคาเรือน

มีจำนวนหมู่บ้านรับผิดชอบทั้งหมด.......หมู่บ้าน

1

2

3

4

5

บุคลากรประจำสถานีอนามัย

1 นางชนิกา ทองอันตัง เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 6

 

 

 

โทร.01-2622050

2 นางยุวดี ฤทธิ์ศรีบุญ พยาบาลวิชาชีพ 6

 

โทร. 09-8625158

3 นางสาวเบญจมาศ สิมสาร พยาบาลวิชาชีพ 4

 

 โทร.04-7421318

4 นางเพชรมณี ลีทอง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 6


โทร.01-0578827
5 นายไพโรจน์ โคตรธรรม นักวิชาการสาธารณสุข 5


โทร.
6 นางมารินดา ทำมาสุข ผู้ช่วยเหลือคนไข้
7 ผู้ช่วยเหลือคนไข้
8 นางสมพงษ์ โยธาไพร คนงาน

 

กลุ่มสถานีอนามัยที่ 3