สถานีอนามัยแมด ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร.

ข้อมูลทั่วไป

ประชากรในเขตรับผิดชอบ ............ คน ชาย.......คน หญิง........คน

จำนวนครอบครัว...............ครอบครัว จำนวนหลังคาเรือน...............หลังคาเรือน

มีจำนวนหมู่บ้านรับผิดชอบทั้งหมด ........... หมู่บ้าน

1

2

3

4

5

 

บุคลากรประจำสถานีอนามัย

1 นายภุชพงศ์ สุพัฒนกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 6

 

 

 

โทร. 01-0534541

2 นางเพ็ญศรี มานิสสร พยาบาลวิชาชีพ 6

 
โทร.
09-9401095

3 นายสมปอง ฤทธิ์ศรีบุญ นักวิชาการสาธารณสุข 7

 

 โทร.
01-7290039

4 นางนางระพีพร สวัสดิวงศ์ชัย ผู้ช่วยเหลือคนไข้

 

 

 

5 นายบุญฟื้น ใครอามาตย์ พนักงานขับรถ

 

 

 

 

 

กลุ่มสถานีอนามัยที่ 3