ตรวจสอบการส่งรายงาน 506 ประจำวัน
CUP เมืองสกลนคร

ลำดับ
ชื่อหน่วยงาน
สัปดาห์ที่/ Record
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 มี.ค. 2566
09 10 11 12
1 05443:ธาตุเชิงชุม บ้านในเขตเมือง หมู่ที่ 00 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
2 05444:ขมิ้น บ้านโคกเลาะ หมู่ที่ 04 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
3 05445:ขมิ้น บ้านดงมะไฟสามัคคี หมู่ที่ 13 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
4 05446:งิ้วด่อน บ้านทับสอ หมู่ที่ 02 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
5 05447:งิ้วด่อน บ้านคูสนาม หมู่ที่ 03 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
6 05448:โนนหอม บ้านโนนหอม หมู่ที่ 02 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
7 05449:เชียงเครือ บ้านหนองสนม หมู่ที่ 06 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
8 05450:เชียงเครือ บ้านเชียงเครือวัดใหญ่ หมู่ที่ 14 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
9 05451:ท่าแร่ บ้านสร้างแก้วสมานมิตร หมู่ที่ 08 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
10 05452:ม่วงลาย บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 07 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
11 05453:ดงชน บ้านแมด หมู่ที่ 03 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
12 05454:ห้วยยาง บ้านนาขาม หมู่ที่ 03 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
13 05455:ห้วยยาง บ้านนาคำ หมู่ที่ 04 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
14 05456:พังขว้าง บ้านพังขว้างใต้ หมู่ที่ 01 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
15 05457:พังขว้าง บ้านดงขุมข้าว หมู่ที่ 03 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
16 05458:ดงมะไฟ บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 01 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
17 05459:ธาตุนาเวง บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 04 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
18 05460:เหล่าปอแดง บ้านหนองปลาน้อย หมู่ที่ 07 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
19 05461:หนองลาด บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 08 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
20 05462:หนองลาด บ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ 10 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
21 05463:ฮางโฮง บ้านฮางโฮง หมู่ที่ 05 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
22 05464:โคกก่อง บ้านโคกก่องใหญ่ หมู่ที่ 08 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
23 10710:โรงพยาบาลสกลนคร 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
24 13967:ดงมะไฟ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 07 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
25 14441:ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสกลนคร 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
26 23217:บ้านลาดกะเฌอ 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
27 23748:ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุขเกษม 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
28 23816:ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองร่มเกล้า 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
29 40766:สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
ยังไม่ส่ง
ส่งรายงาน