หนังสือเวียนประจำเดือน กันยายน 2553

เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
สน 0027.001/ว3577 (1410) 1 ก.ย.2553 การแต่งกายของข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้าง ในวันปฏิบัติราชการ
สน 0027.001/3672 (1450) 1 ก.ย.2553 การสั่งจองสมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหารฉบับภาษาอังกฤษ ประจำปี 2554
สน 0027.003.1/3693 (1468) 1 ก.ย.2553 แจ้งแผนการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานวัณโรค
สน 0027/14493 (1418) 1 ก.ย.2553 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
สน 0004/14696 1 ก.ย.2553 โครงการต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินของจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2553
สน 0027/14749 1 ก.ย.2553 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ
สน 0027/14757 (1449) 1 ก.ย.2553 ขออนุเคราะห์ของขวัญเพื่อเด็กด้อยโอกาสเนื่องในเทศกาลคริสตมาสและปีใหม่ 2553
สน 0027/14758 (14758) 1 ก.ย.2553 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2553
ศธ 0542.05/ว121 2 ก.ย.2553 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2553
สน 0027.301/ว964 (1462) 2 ก.ย.2553 ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขัยวิ่งทดสอบสมรรถภาพครั้งที่ 12
สน 0027.003.1/3687 (1473) 2 ก.ย.2553 แจ้งการโอนเงินชดเชยค่าบริการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap smear
สน 0027.003.1/3688 (1474) 2 ก.ย.2553 แจ้งการโอนเงิน "โครงการการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.2553"
สน 0027.003.3/3703 (1463) 2 ก.ย.2553 ขอความร่วมมือในการสรรหาครูประจำกลุ่มตามโครงการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ อสม.
สน 0027.003.1/3494 (1356) 9 ก.ย.2553 แจ้งการโอนเงินชดเชยค่าบริการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap smear เดือนเมษายนและ พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2553 (เพิ่มเติม)
สน 0027/15505 (1496) 9 ก.ย.2553 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2553
สน 0027.003.1/3352 (1291) 9 ก.ย.2553 เร่งรัดการดำิเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2553
สน 0027.002/ว.3675 (1447) 9 ก.ย.2553 ส่งข้อเสนอแนะของทีมนิเทศงาน
สน 0027.002/3697 (1466) 9 ก.ย.2553 การรายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทุกภัย ปี 2553
สน 0027.001/ว.3759 (1495) 9 ก.ย.2553 ขอเชิญร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2553
สน 0027.001/3815 (1501) 9 ก.ย.2553 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
สน 0027.001/3822 (1503) 9 ก.ย.2553 ขอเชิญประชุม และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
อด 0027.109.1/ว8368 (1506) 9 ก.ย.2553 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ Early insulin initiation and intensification
สน 0027.001/3585 (1417) 13 ก.ย.2553 ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนค
สน 0027.001/3813 (1505) 13 ก.ย.2553 ส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม
สน 0027.003.3/3855 (1504) 13 ก.ย.2553 ส่งข้อมูลกิจกรรมการกล่าวแสดงตนและบทบาท อสม.ทั่วประเทศ
สน 0027.003.3/3863 (1519) 13 ก.ย.2553 แจ้งการโอนเงินงบประมาณค่าป่วยการ อสม.ประจำเดือนกรกฎาคม 2553
สน 0027.003.1/3820 (1502) 14 ก.ย.2553 ขอความร่วมมือดำเนินงาน "โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน"
สน 0027.005/3829 (1510) 14 ก.ย.2553 การรายงานข้อมูลบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Itemixed Purchasing) ปีงบประมาณ 2553
ด่วนที่สุด
สน 0027.002/3868 (1526)
14 ก.ย.2553 การรายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553
สน 0027.003.1/3900 (1530) 14 ก.ย.2553 แจ้งประเภทการนำเสนอรายงานการสอบสวนโรค
สน 0027.001/3888 (1550) 14 ก.ย.2553 ขอแจ้งสมาชิกถึงแก่กรรม
สน 0027.003/15882 15 ก.ย.2553 ขอเชิญคณะกรรมการพัฒนางานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง) เข้าร่วมประชุม
สน 0027/16112 17 ก.ย.2553 แจ้งแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2554
สน 0027.004/3909 (1559) 17 ก.ย.2553 แจ้งค่าตอบแทนบริการแพทย์แผนไทยฯ
สน 0027.001/3927 (1552) 17 ก.ย.2553 ถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์
สน 0027.001/3923 (1553) 17 ก.ย.2553 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดทำการศาลปกครองอุดรธาน
สน 0027.218/...(1569) 20 ก.ย.2553 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมฯ
สน 0027.003.1/3950 (1561) 20 ก.ย.2553

แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 75 จังหวัดของปี 2553 และ 2554

สน 0027.002/3968 (3968) 20 ก.ย.2553 ขอให้ส่งโครงการเพื่อขอรับการโอนเงิน
สน 0027.003.1/3970 (3970) 20 ก.ย.2553 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลประกอบการจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ (PAP) ปี 2553
สน 0127/654 23 ก.ย.2553 ขอให้เคร่งครัดดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่ ทรัพย์สินทางราชการ
สน 0027.001/4017 (1591) 23 ก.ย.2553 คำสั่งมอบอำนาจ
สน 0027.004/4021 (4021) 23 ก.ย.2553 แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลของวิชาชีพแพทย์แผนไทย
สน 0027.002/4022 (1595) 23 ก.ย.2553 โครงสร้างฐานข้อมูล 18 แฟ้มมาตรฐาน ปี 2554
สน 0027/16341 23 ก.ย.2553 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังฯ
สน 0027/16154 23 ก.ย.2553 แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อส่งผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ ว 10/48
สน 0027.004/16473 23 ก.ย.2553 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยฯ งบไทยเข้มแข็งปี 2553
สน 0127/271 27 ก.ย.2553 แจ้งการเบิกเงินชดเชยในการให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap smear ปี 2553
สน 0127/672 28 ก.ย.2553 เชิญเข้ารับการอบรมการให้ความรู้เรื่องการประเมินผลการดูแลผู้็้้้้ป่วยวัณโรค
สน 0127/673 28 ก.ย.2553 แจ้งสรุปการจัดลำดับผลการดำเนินงานอำเภอท้าท้าย โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2553
สน 0027.001/4050 (1603) 28 ก.ย.2553 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
สน 0027.001/4052 (1604) 28 ก.ย.2553 ส่งสำเนาหนังสือ
     
     
     

กลับหน้าหนังสือราชการ